Ook in 2012 is de zorg er voor iedereen

Ook in 2012 moet de meest noodzakelijke medische zorg voor iedereen toegankelijk zijn, zegt KNMG-voorzitter Kruseman. Ook voor onverzekerbare vreemdelingen.

Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter artsenfederatie KNMG.

3 januari 2012 - Column van Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter artsenfederatie KNMG.
Eind december 2012 heeft Arie Kruseman het voorzitterschap van de KNMG overgedragen.

Zorg voor iedereen. Het klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Mede door overschrijdingen in de zorg en de eurocrisis worden tal van besparingen in de zorg voorgesteld die de toegankelijkheid van de zorg bedreigen. Klinkende voorbeelden zijn de afschaffing van het persoonsgebonden budget en de verhoging van de eigen bijdrage in de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg.

Ook verontrustend vind ik dat er extra lijkt te worden ingezet op minder toegankelijke zorg voor asielzoekers en immigranten. De afschaffing van de vergoeding voor tolkendiensten in de zorg is hiervan een treffend voorbeeld. En ook de strengere aanpak van illegalen en het mogelijk strafbaar maken van illegaal verblijf in Nederland, omdat dit kan leiden tot zorgmijdend gedrag.

In het politieke debat hierover is bij herhaling opgemerkt dat de tijd van Hippocrates voorbij is. Illegalen zouden geen recht moeten hebben op AWBZ-zorg, ook indien echt noodzakelijk, en de zorg die zij krijgen tot de laatste eurocent moeten betalen. Dit soort maatregelen en uitspraken tasten het fundamentele recht van eenieder op de meest noodzakelijke medische zorg aan en ik maak mij hierover zorgen. Het past niet in de Nederlandse cultuur van tolerantie en barmhartigheid en is ook in strijd met de universele mensenrechten.

De discussie over zorg voor illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen is overigens niet nieuw. Al sinds de invoering van de zogenaamde Koppelingswet in 1998 probeert de overheid te voorkomen dat zij die zonder geldige verblijfstitel in Nederland verblijven de schijn van legaliteit krijgen doordat zij gebruik maken van publieke voorzieningen als uitkeringen of gezondheidszorg. Dit leidt tot spanningen in de gezondheidszorg, want artsen en paramedici zijn gebonden aan de hulpverleningsplicht.

Wij mogen ons bij het verlenen van hulp niet laten leiden door de verzekering of portemonnee van de patiënt. Iedereen in Nederland heeft recht op goede zorg. Dit is een belangrijke fatsoensnorm, stevig verankerd in beroepscodes, wetten en regelgeving. Het is ook om die reden dat de overheid een noodvoorziening heeft gecreëerd voor artsen en andere zorgverleners die medisch noodzakelijke zorg aan illegalen leveren. Zij kunnen voor deze kosten onder bepaalde voorwaarden een vergoeding aanvragen bij de Stichting Koppeling en het College voor Zorgverzekeringen. De overheid erkent hiermee, in ieder geval op dit moment, haar mensenrechtelijke verantwoordelijkheid. 

Veel landen zijn jaloers op onze regeling. Deze is over het algemeen doeltreffend en werkt naar tevredenheid, zo blijkt uit een recente evaluatie. Niettemin wordt er toch een aantal barrières ervaren: geen vergoedingsmogelijkheden voor noodzakelijke tandheelkundige en fysiotherapeutische zorg, de onbekendheid van de regeling bij zorgverleners en zorginstellingen, de angst van patiënten om een arts te bezoeken en de rompslomp rond de financiële afwikkeling van de zorgkosten. Door afschaffing van vergoeding van tolkendiensten komt daar nog een barrière bij. 

Al sinds de eed van Hippocrates geldt dat artsen het belang van de patiënt voorop stellen. Wat mij betreft is dat zo en blijft dat zo. Ook in 2012 moet de meest noodzakelijke medische zorg voor iedereen beschikbaar én toegankelijk zijn. Barrières in de zorg dienen te worden geslecht, niet opgeworpen.

Volg Arie Kruseman op Twitter

Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman


Zie ook 


Meer columns van Arie Nieuwenhuijzen Kruseman

Datum   Titel
06-11-2012   In opleiding bij de patiënt
01-11-2012   De zorg is geen entertainment
27-09-2012   Waarom niet eigen risico gelijk houden?
14-09-2012   Willen meeste artsen echt van marktwerking af?
13-09-2012   Regeerakkoord moet oog hebben voor motivatie van artsen
29-08-2012   Stijgende zorgvraag vereist gemeenschappelijke aanpak voor gezonder Nederland
13-06-2012   Opgeven is geen optie?
01-05-2012   Staan voor kwaliteit
05-03-2012   In retrospectie
15-02-2012   Meldpunt van Nationale ombudsman en Tros Radar maakt rol IGZ onduidelijker
14-12-2011   'Verlichting' in de zorg met social media
11-11-2011   Definitief geen EPD?
31-10-2011   Zuinig zijn met zorg en verantwoord nee zeggen
31-10-2011   Kenmerkt wantrouwen de relatie tussen bestuurders en artsen?
14-09-2011   Virtuele zorg vereist goede financiering
29-08-2011   Vertraagde arts betaalt patiënt: gek of gewoon?
20-06-2011   In de ban van de bacterie
19-05-2011   Niet de ziekte maar de zieke verdient aandacht
26-04-2011   Preventie vereist een nationale agenda
28-02-2011   KNMG: genuanceerd voor kwaliteit en veiligheid

Hieronder ziet u de reacties op dit bericht. Plaats ook uw reactie! Ziet u geen reactieformulier? (1)

"Prachtig betoog van collega Nieuwenhuizen Kruzeman, hulde! Met name zijn verontrusting over het stoppen van de vergoeding van de Tolkendienst is mij uit het hart gegrepen. Naar mijn mening past het stoppen hiervan in de rij van nog wat meer “penny wise, pound foolish” maatregelen van dit kabinet.

Iedere collega zal met mij eens zijn dat, zeker bij de soms wat abstractere klachten die wij als huisartsen tegenkomen, de anamnese de hoeksteen is van het diagnostisch proces. Daarvoor is een kwartiertje “tolkentelefoon” ( kost ca. € 40,-) als “diagnostisch instrument” soms onontbeerlijk. Een longfoto of een urinekweek kost meer.
Ik ben sinds kort als praktijk een contract aangegaan met de Tolkentelefoon en zal ik voortaan rekeningen van ze ontvangen. Waar het kan zal ik, na voorafgaande afspraak, die kosten doorberekenen aan de patient; als dat niet kan, gaat het wat mij betreft op de grote hoop met de andere praktijkkosten voor “diagnostische hulpmiddelen” waaronder ik ook mijn gas- en lichtrekening reken.

De vraag die nu vanzelfsprekend bij mij opkomt is of de genoemde Stichting Koppeling en het College voor Zorgverzekeringen bij wie wij “onder bepaalde voorwaarden” een vergoeding kunnen aanvragen dit “diagnostisch hulpmiddel” ook op haar waarde zal weten te schatten en ergo zal wensen te vergoeden….
"

Lucas Viruly, huisarts, AMSTERDAM - 03-01-2012 23:04

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.


De columns op de KNMG-site zijn geschreven op persoonlijke titel.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd