Gedragscode Medische Hulpmiddelen: is het voldoende?

Het is vast nog niet iedereen opgevallen, maar in september 2011 is een Gedragscode Medische Hulpmiddelen verschenen. De Gedragscode is samengesteld door de Stichting Overleg Medische Technologie, een samenwerkingsverband van hulpmiddelenproducenten. Onder hulpmiddelen wordt ook zorgtechnologie in de breedste zin des woords verstaan. De industrie gaat per 1 januari 2012 deze code naleven.

Lode wigersma, directeur Beleid en Advies, KNMG

16 januari 2012 - Column van Lode Wigersma, directeur Beleid en Advies, KNMG.
N.b. Lode Wigersma is sinds 01-12-2014 niet meer werkzaam voor de KNMG.

In de inleiding op deze Gedragscode staat dat samenwerking tussen hulpmiddelenindustrie en professionals in de zorg noodzakelijk is voor innovatie, onderzoek, goed gebruik en veiligheid van producten. Echter, deze relatie dient wel op verantwoorde en zorgvuldige wijze te worden ingevuld. Reclame en beïnvloeding zijn toegestaan, maar de patiënt moet er op moet kunnen vertrouwen dat beslissingen met betrekking tot hulpmiddelen worden genomen op zorginhoudelijke gronden, dus op basis van betrouwbare informatie en zonder ongewenste financiële prikkels. De code wil erin voorzien dat er een zorgvuldige en transparante relatie is tussen leveranciers van hulpmiddelen en degenen die besluiten over de aanschaf en toepassing ervan. 

Tot zover gelijkluidende doelstellingen als in de Code Geneesmiddelenreclame (CGR). De CGR beoogt voor de relatie tussen de farmaceutische industrie en artsen: zorgvuldige en transparante relaties, en het voorkómen van ongewenste beïnvloeding. Het verschil is echter dat de CGR tot stand is gekomen en wordt beheerd en aangepast door een onafhankelijke stichting met een bestuur waarin zowel de geneesmiddelproducenten als de zorgverleners zitting hebben. Daarbij is dus sprake van werkelijke wederkerigheid. De Gedragscode medische hulpmiddelen is opgesteld door de industrie, en stelt dat ernaar wordt gestreefd dat “de overige betrokken partijen” (zorgverleners, zorginstellingen e.d.) zich bij de code aansluiten. 

De koepels van artsen willen dat die wederkerigheid ook werkelijk gestalte krijgt. Dat betekent dat koepels van zorgverleners en zorginstellingen zich zullen uitspreken over deze code, èn dat de code waar nodig zal moeten worden aangepast op geleide van de gezamenlijke inzichten van industrie, zorgverleners en zorginstellingen. Ook moet er een onafhankelijk orgaan komen dat de code beheert en dat toeziet op de naleving.

Maar daarnaast willen de koepels van artsen meer. Het terrein van de hulpmiddelen is vergeleken met dat van de farmaceutische industrie een redelijk ondoorzichtige wereld. Onderzoek naar en certificering van de betrouwbaarheid en veiligheid van technologie en hulpmiddelen moeten beter gereguleerd worden en de (meer)waarde moet beter worden aangetoond. De innovatiedruk die er van de industrie, maar ook van instellingen en zorgverleners uitgaat, en die soms leidt tot (zeer) snelle vervanging van producten en daarmee nodeloze kostenverhogingen, moet een goede countervailing power krijgen. Ook die zaken zouden structureel punt van overleg moeten zijn tussen hulpmiddelenindustrie, zorgveld en financiers zoals zorgverzekeraars.

Ik pleit daarom voor een breed overleg tussen de betrokken partijen, niet alleen om de Gedragscode Medische Hulpmiddelen tot een werkelijk wederkerige code te maken, maar ook om de knelpunten en onduidelijkheden op het gehele terrein van de hulpmiddelen en technologie te verhelderen en verhelpen. 

Lode Wigersma

Zie ook:

Meer columns van Lode Wigersma

Datum   Titel
06-10-2014   Is het beroepsgeheim nog wel van deze tijd?
19-12-2013   Herinnert u zich de artseneed nog?
20-08-2013   Jeugdwet: medische invalshoek zoek
11-04-2013   Is ouderenzorg iets voor ziekenhuizen?
05-04-2013   Niet in je eentje briljant zijn
26-03-2013   Verplaats u eens in de dokter
26-11-2012   De zorg had toch honderdduizenden banen extra nodig?
08-11-2012   Regeerakkoord: zorgparagraaf met inkomenspolitiek koekoeksjong
22-05-2012   Doorbehandelen of niet?
02-04-2012   Numerus fixus afschaffen werkt innovatie tegen
30-12-2011   Integrale organisatie en bekostiging: prioriteit in 2012
29-11-2011   Zonder druk van bovenaf geen namenlijst slachtoffers
19-09-2011   Gedachten over Prinsjesdag
11-08-2011   Activistische toon Consumentenbond, schiet de patiënt hier iets mee op?
08-04-2011   Kwaliteit van zorg is ons ernst

Lode Wigersma blogt ook op Artsennet

  • Lees zijn blogs

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.


De columns op de KNMG-site zijn geschreven op persoonlijke titel.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd