Kwaliteit van zorg is ons ernst

De regulering in de zorg wekt de indruk dat de samenleving twijfelt aan de intrinsieke professionele motivatie van artsen. Voor een goed antwoord moeten we de eisen die de beroepsgroep zelf stelt aan het medisch professioneel handelen transparant en minder vrijblijvend maken. Met het Algemeen Kwaliteitskader voor geneeskundige specialisten laten de KNMG en de wetenschappelijke verenigingen van specialisten zien dat de kwaliteit van zorg en van het medisch functioneren ons ernst is.

Lode wigersma, directeur Beleid en Advies, KNMG

8 april 2011- Column van Lode Wigersma, directeur Beleid en Advies, KNMG.
N.b. Lode Wigersma is sinds 01-12-2014 niet meer werkzaam voor de KNMG.

Verantwoordelijkheid

Het negatieve imago van medisch specialisten wie het om geld te doen zou zijn, daar wil Marcel Daniëls, bestuurslid van de Orde van Medisch Specialisten, van af. ‘Ik wil laten zien dat de kwaliteit van zorg medisch specialisten ernst is en hoop zo het imago om te draaien’, zegt hij in Medisch Contact van 8 april 2011. ‘Het gaat om de kwaliteit van hetgeen in de spreekkamer tussen patiënt en arts gebeurt.’ Een uitspraak waar ik het van harte mee eens ben. Tegelijk is de vraag hoeveel ruimte we krijgen om die verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg te nemen.

"Het is de vraag hoeveel ruimte we krijgen om de
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg te nemen."

Regeldruk

Artsen ervaren een toenemende regeldruk. Wet- en regelgeving, richtlijnen, gedragsregels - ze sturen het professioneel handelen van artsen in belangrijke mate. Die regulering wekt de indruk dat de samenleving twijfelt aan de intrinsieke professionele motivatie van artsen. Maar de KNMG weet, met u, dat verreweg de meeste artsen gemotiveerd zijn om goede zorg te leveren en hun deskundigheid op peil te houden; zij voelen zich verantwoordelijk voor hun professioneel handelen, hebben een goede vertrouwensband met hun patiënten en zijn transparant over wat zij doen. 

Transparantie

De KNMG denkt wel, met Marcel Daniëls, dat de kwaliteit van zorg beter kan en moet. Voor een goed antwoord op de reguleringsdruk van maatschappij en politiek moeten we in de eerste plaats de eisen die de beroepsgroep zelf stelt aan het professioneel handelen van de arts, transparant en minder vrijblijvend maken. We moeten laten zien dat we dit binnen het eigen ‘huis’ van de medische beroepsgroep kunnen regelen. Enige externe druk helpt daarbij en houdt ons scherp, maar moet niet de overhand krijgen. 

"Enige externe druk helpt daarbij en houdt ons scherp,
maar moet niet de overhand krijgen."

Algemeen kwaliteitskader

De eisen die aan artsen worden gesteld bij de vijfjaarlijkse herregistratie vormen een goede basis. Maar deze strekken zich niet uit tot de kwaliteit en veiligheid van de zorg die een arts levert. Of tot diens functioneren in het zorgproces en de zorgketen. Om te laten zien dat juist ook die kwaliteit van geleverde zorg ons ernst is, werken de KNMG en de wetenschappelijke verenigingen van specialisten aan een Algemeen Kwaliteitskader voor geneeskundige specialisten. Hierin wordt een voor de gehele beroepsgroep geldende systematiek van kwaliteitsbevordering en –bewaking en verantwoording uitgewerkt. We verduidelijken de verantwoordelijkheden van de wetenschappelijke verenigingen en van de individuele artsen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en verantwoording. En we doen samen voorstellen voor algemene methoden die de hele beroepsgroep kan toepassen bij toetsing van het functioneren en verbeteracties als een arts onvoldoende functioneert.  

Ernst

Met dit eenduidige kader voor alle medische beroepsbeoefenaren kunnen we ook de samenleving laten zien dat het ons ernst is om ons ‘huis’, onze professie, op orde te houden. Uiteraard is het vervolgens aan de wetenschappelijke verenigingen om specifieke invulling te geven aan het instrumentarium voor kwaliteitsborging en – verbetering voor hun eigen specialisme. Maar de eerste uniformering over de volle breedte doen we zo samen.

Lode Wigersma

Zie ook:

  • Algemeen kwaliteitskader voor geneeskundige specialisten
  • 'Kwaliteitsinstituut overbodig maken' - Artikel Medisch Contact
  • Dossier kwaliteit en veiligheid
  • Dossier inrichting en kwaliteit van zorg

Meer columns van Lode Wigersma

Datum   Titel
06-10-2014   Is het beroepsgeheim nog wel van deze tijd?
19-12-2013   Herinnert u zich de artseneed nog?
20-08-2013   Jeugdwet: medische invalshoek zoek
11-04-2013   Is ouderenzorg iets voor ziekenhuizen?
05-04-2013   Niet in je eentje briljant zijn
26-03-2013   Verplaats u eens in de dokter
26-11-2012   De zorg had toch honderdduizenden banen extra nodig?
08-11-2012   Regeerakkoord: zorgparagraaf met inkomenspolitiek koekoeksjong
22-05-2012   Doorbehandelen of niet?
02-04-2012   Numerus fixus afschaffen werkt innovatie tegen
16-01-2012   Gedragscode Medische Hulpmiddelen: is het voldoende?
30-12-2011   Integrale organisatie en bekostiging: prioriteit in 2012
29-11-2011   Zonder druk van bovenaf geen namenlijst slachtoffers
19-09-2011   Gedachten over Prinsjesdag
11-08-2011   Activistische toon Consumentenbond, schiet de patiënt hier iets mee op?
08-04-2011   Kwaliteit van zorg is ons ernst
27-10-2009   Meer dokters of minder vet?

Lode Wigersma blogt ook op Artsennet

  • Lees zijn blogs

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.


De columns op de KNMG-site zijn geschreven op persoonlijke titel.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd