Themadossier: Beroepsgeheim

Beroepsgeheim

Van oudsher hebben artsen een beroepsgeheim. Het beroepsgeheim dient zowel het collectieve belang van de maatschappij als het individuele belang van de patiënt.

Het algemeen belang van de zwijgplicht bestaat eruit, dat iedereen zich vrijelijk voor hulp en bijstand tot een arts moet kunnen wenden, wat bijdraagt aan ‘het gelijke recht op gezondheidzorg’ voor iedereen. Het individuele belang bestaat eruit dat een patiënt weet dat de informatie die hij aan zijn arts verschaft niet zonder zijn toestemming voor andere doeleinden wordt gebruikt of aan derden wordt verstrekt. De patiënt weet derhalve dat hij volledige openheid kan betrachten jegens zijn arts.

Het vraagstuk van beroepsgeheim en privacybescherming roept in de praktijk veel vragen op: mag ik als arts in dit geval een geneeskundige verklaring afgeven, kan ik ingaan op het verzoek van de politie om informatie te verstrekken, is de beveiliging van mijn EPD op orde, is een melding aan de Verwijsindex Risicojongeren niet in strijd met mijn beroepsgeheim?

Om artsen te ondersteunen bij vragen en problemen in de praktijk heeft de KNMG een groot aantal richtlijnen opgesteld.

Zwijgplicht en verschoningsrecht

De arts heeft de plicht te zwijgen over al hetgeen hem tijdens zijn beroepsuitoefening over een patiënt bekend wordt. Dit moet ruim uitgelegd worden. Zekerheidshalve zwijgt de arts over alles wat hij over de patiënt in het kader van de behandeling te weten is gekomen. Het enkele feit dat een patiënt onder behandeling is bij een arts, valt bijvoorbeeld ook onder de zwijgplicht.

Naast een geheimhoudingsplicht heeft de arts ook een verschoningsrecht. Het verschoningsrecht omvat het recht om zich te verschonen (te weigeren) als getuige vragen te beantwoorden van een rechter of van politie en justitie.

Dossiers binnen dit thema:

Gerelateerde informatie

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd