Kindermishandeling

Kern van de zaak

Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen die schade door kindermishandeling kunnen oplopen. Maar de afweging of en hoe u actie onderneemt, is vaak niet eenvoudig. U ziet signalen, maar zou het echt zo ernstig zijn? En rechtvaardigt dit ingrijpen van buitenaf? De KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vormt de professionele norm voor artsen en helpt u, samen met het online stappenplan kindermishandeling, bij het maken van de afweging wanneer, bij wie en hoe u aan de bel trekt. De meldcode helpt u ook om af te wegen wanneer een melding bij Veilig Thuis is aangewezen.
Instellingen en professionals in onder andere de gezondheidszorg zijn wettelijk verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. De KNMG-meldcode is naar aanleiding van deze wetgeving in 2014 geactualiseerd en aangevuld met de kindcheck.

Competentieprofiel

De KNMG wil de kennis vergroten van (aankomende) artsen om adequaat te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld. Het competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld (vastgesteld in april 2014) geeft wetenschappelijke verenigingen, opleiders en aios handvatten om de competenties, passend bij hun specifieke vak, aan te leren.

E-learning

Een e-learningmodule van de KNMG en Medisch Contact over de KNMG-meldcode Kindermishandeling behandelt in een uur de inhoud van de meldcode aan de hand van gefilmde casuïstiek. De vervolgcursus Huiselijk geweld tegen volwassenen (KNMG, the Next Page, LHV en VHN) besteedt ook aandacht aan de kindcheck. Beiden zijn geaccrediteerd voor medisch specialisten, huisartsen en sociaal geneeskundigen.


Download


Online stappenplannen

Met doorklik naar relevante passages in de meldcode.


Position papers

Datum   Titel
08-02-2016   Position paper Artsencoaliitie - Kindermishandeling - 05-02-2016
13-05-2014   Position paper achtergrondinformatie voor AO Kindermishandeling - 13-05-2014


Zie ook:


KNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
13-01-2016   Artsenorganisaties: verkapte meldplicht kindermishandeling onaanvaardbaar
18-11-2015   Dreigende aanpassing meldcode kindermishandeling helpt kind in nood niet
14-11-2015   Hulp aan het kind voorop in de Week tegen Kindermishandeling
23-09-2015   Kindermishandeling? Stel adequate en snelle hulp aan kind centraal
22-09-2015   Artsencoalitie tegen kindermishandeling: investeer in samenwerking Veilig Thuis


Praktijkdilemma's KNMG Artseninfolijn

Datum   Titel
31-03-2016   Wie heeft het gezag bij ondertoezichtstelling?
21-06-2011   Dubbele toestemming gescheiden ouders
05-10-2015   Kindermishandeling


Overige publicaties en websites


Artikelen over kindermishandeling in Medisch Contact

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd