Themadossier: Levenseinde

Kern van de zaak

De KNMG levert een prominente bijdrage aan het medisch-ethisch, juridisch en maatschappelijk debat over medische beslissingen rond het levenseinde. Wat mag een arts wel en niet als het gaat om euthanasie, palliatieve sedatie, het staken van een behandeling en dergelijke? Op dit gebied moet rekening worden gehouden met wetgeving, met uitspraken van tuchtrechters en regionale toetsingscommissies euthanasie en met vervolgingsrichtlijnen van het Openbaar Ministerie.

Ook komt grote betekenis toe aan standpunten en richtlijnen die de KNMG de afgelopen jaren heeft ontwikkeld over medisch handelen bij het levenseinde, zoals het Euthanasiestandpunt van de KNMG (2003) met de nadere uitleg (2012), de herziene richtlijn palliatieve sedatie 2009, de richtlijn Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn (2010), het KNMG-standpunt De rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde (2011) en de KNMG-KNMP richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding (2012) en de KNMG-V&VN-handreiking Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen (2015). Bij de totstandkoming raadpleegt de KNMG experts en artsen uit de achterban en betrekt hierbij maatschappelijke organisaties.

Zowel in de praktijk van de zorgverlening als in maatschappelijke discussies en in de media worden ten aanzien van het levenseinde vele begrippen gehanteerd. Regelmatig ontstaat hierdoor verwarring en worden begrippen als ‘versterven’ en ‘sedatie’ of bijvoorbeeld ‘levensbeëindiging’ en ‘het bespoedigen van het levenseinde’ door elkaar gebruikt. Het KNMG-kennisdocument De zorgverlening rond het levenseinde geeft een overzicht van de begrippen die in de praktijk en in de literatuur over het levenseinde worden gehanteerd met de bedoeling deze definities te verhelderen en verwarring te voorkomen.

De KNMG leidt tevens het SCEN-programma. Volgens de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, ofwel de euthanasiewet, moet een arts bij een euthanasieverzoek advies inwinnen bij een andere onafhankelijke arts. De speciaal opgeleide en onafhankelijke artsen van Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) voorzien hierin. Ruim 680 artsen zijn opgeleid als SCEN-arts.

Dossiers binnen dit thema:

In English

Gerelateerde informatie:< Overzicht thema's en trefwoorden

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd