7 september 2011

Zelfgekozen levenseinde: mogelijkheden en grenzen van artsen

Nieuw KNMG-standpunt

- Persbericht -

Ook patiënten die niet lijden aan een ernstige ziekte kunnen in aanmerking komen voor euthanasie. Een nieuw standpunt van artsenfederatie KNMG geeft een overzicht van de rol en grenzen van artsen bij het zelfgekozen levenseinde.

KNMG standpunt: De rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde

Artsen moeten elk euthanasieverzoek serieus nemen, stelt de KNMG in het nieuwe standpunt De rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde. Ook als iemand zijn leven voltooid vindt of bang is voor de gevolgen van dementie heeft de arts de taak te onderzoeken of iemand ondraaglijk lijdt en waaruit dat lijden bestaat. Veel artsen lijken zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden en belemmeringen voor levensbeëindiging. Het KNMG-standpunt biedt artsen steun met een actueel overzicht van de verantwoordelijkheden, mogelijkheden en grenzen van de arts bij het zelfgekozen levenseinde. Een concept van het standpunt stond sinds december integraal online en is bediscussieerd via debatavonden, een ledenpeiling en expertmeetings. Het standpunt wordt breed gedragen.

Medische grondslag

Het standpunt benadrukt dat iemand die dood wil omdat hij oud is of zijn leven voltooid vindt, niet binnen de euthanasiewet valt. Een arts mag dan geen euthanasie uitvoeren. Er moet sprake zijn van een medische grondslag die ondraaglijk en uitzichtloos lijden veroorzaakt. Daarbij hoeft het niet te gaan om een ernstige ongeneeslijke of terminale aandoening. Ook een opeenstapeling van ouderdomsklachten kan een gerechtvaardigde grond zijn voor euthanasie of hulp bij zelfdoding.

Dilemma’s rond euthanasie

Met dit standpunt zijn de dilemma’s voor artsen rond het zelfgekozen levenseinde zeker niet van de baan. Zo kunnen patiënten met beginnende dementie en chronisch psychiatrische ziektebeelden binnen de criteria van de euthanasiewet vallen, maar blijft het beoordelen van deze verzoeken erg ingewikkeld. De KNMG vindt behoedzaamheid en zorgvuldigheid in deze situatie terecht. 

Stoppen met eten en drinken

Mensen kunnen ook hun eigen stervensweg kiezen. De KNMG vraagt bij artsen én burgers aandacht voor de mogelijkheid van bewust stoppen met eten en drinken. Dit kan leiden tot een waardig sterven. Artsen zijn in die situatie verplicht om te helpen bij een goede voorbereiding en om (palliatieve) begeleiding te bieden.

Tijdig in gesprek

Bij sommige mensen bestaat het misverstand dat men recht zou hebben op euthanasie. In het standpunt wordt benadrukt dat euthanasie een bijzondere, in principe strafbare medische handeling is. Lang niet alle artsen zijn bereid en moreel in staat de wettelijke ruimte volledig te benutten. Dit moet worden gerespecteerd, stelt de KNMG. Maar als een arts niet kan of wil ingaan op een euthanasieverzoek, is het aangewezen dat hij de patiënt wel tijdig en helder hierover informeert en verwijst naar of overdraagt aan een andere arts.

Downloads en meer informatie

Zie ook:

 Artikelen Medisch Contact

Datum   Titel
06-09-2011 Arts moet stervenswens serieus nemen
17-08-2011 Elf spelregels voor praten over het einde
08-12-2010 Aftakeling ook grond voor euthanasie
08-12-2010 Doof, blind en moederziel alleen

Gerelateerde berichten

Datum   Titel
20-06-2011 'Sterven is geen optie'
14-06-2011 Steun voor arts in gesprek over laatste levensfase
23-05-2011 Helderheid nodig over rol arts bij zelfgekozen levenseinde
18-05-2011 Zorgvuldigheid en transparantie essentieel bij euthanasie
16-03-2011 Onderzoek naar ouderen met stervenswens moet er komen
08-12-2010 Aftakeling kan grond zijn voor euthanasie
08-12-2010 Mogelijkheden en grenzen van euthanasie
Download dit persbericht als PDF Download dit persbericht als PDF

Uitzending Nieuwsuur 6 september 2011

KNMG-voorzitter Kruseman licht het standpunt toe.

Laatst gewijzigd: 23 december 2011

Hieronder ziet u de reacties op dit bericht. Plaats ook uw reactie! Ziet u geen reactieformulier? (1)

"In Nederland wordt vaak gedacht dat patiënten een recht op euthanasie of
hulp bij zelfdoding hebben. Dat is geenszins het geval. Euthanasie en hulp
bij zelfdoding zijn strafbaar. Slechts artsen kunnen deze handelingen in
bijzondere omstandigheden en bij naleving van alle zorgvuldigheidseisen
straffeloos uitvoeren. Euthanasie en hulp bij zelfdoding behoren dan ook
niet tot het gewone hulpverleningspakket van de arts.(1)

Geachte collega's,

Ik Kreeg juist het idee met de laatste media aandacht en de manier waarop voorzitter Kruseman zich in de media presenteerde, dat aan bovenstaand standpunt voorbij was gegaan.
Ook in de schrijvende media wordt temeer gesuggereerd dat een patient juist wel recht heeft op euthanasie.
Ik denk dat bovenstaand standpunt nog maar eens duidelijk in de media onder de aandacht mag komen. Inhoudelijk heb ik geen aanmerkingen en sta ik achter het huidige standpunt.


Met vriendelijke groet,

Oscar Nijst Huisarts"

Oscar Nijst, Amsterdam - 09-09-2011 16:41

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd