29 november 2011

KNMG-standpunt euthanasie onderwerp van overleg in Tweede Kamer

Woensdag 30 november spreken woordvoerders zorg in de Tweede Kamer over euthanasie. Eerder liet de minister van VWS zich positief uit over het KNMG standpunt over de rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde.

De woordvoerders zorg van de fracties bespreken in dit algemeen overleg de jaarverslagen van de Regionale toetsingscommissies euthanasie. De KNMG constateerde eerder al dat de wachttijden bij deze commissies onaanvaardbaar zijn opgelopen, met uitschieters naar acht maanden. Ook ontbreekt nog steeds een goed inzicht in de uitspraken vanaf 2009. Deze zorgen van de KNMG zijn verwoord in een position paper die de KNMG onder de aandacht van de Tweede Kamerleden heeft gebracht.

De rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde

Een ander belangrijk agendapunt vormt  het standpunt dat de KNMG in september publiceerde over de rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde. Eerder liet minister Schippers van VWS zich positief uit over dit standpunt: ‘Het verduidelijkt de toepassingsmogelijkheden en de begrenzingen die de euthanasiewet kent’, zo schreef zij aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamerleden zullen discussiëren over de kabinetsreactie op dit KNMG-standpunt. Belangrijk uitgangspunt is dat artsen elk euthanasieverzoek serieus moeten nemen, ook als iemand zijn leven voltooid vindt of bang is voor de gevolgen van dementie heeft de arts de taak te onderzoeken of iemand ondraaglijk lijdt en waaruit dat lijden bestaat. Ook een opeenstapeling van ouderdomsklachten kan een gerechtvaardigde grond zijn voor euthanasie of hulp bij zelfdoding.

Verantwoordelijkheid bij doorverwijzen

De KNMG is geen voorstander van een juridische verwijsplicht, zoals is voorgesteld door enkele politieke partijen. Dit is praktisch niet uitvoerbaar en leidt tot ongewenste neveneffecten, zoals een te snelle doorverwijzing. Ook suggereert een verwijsplicht dat er een recht op euthanasie bestaat. Er is wel sprake van een morele en professionele verantwoordelijkheid om de patiënt tijdig hulp te verlenen bij het vinden van een andere arts. De KNMG wijst in dit verband op haar handreiking Tijdig praten over het overlijden.

Doodswens integraal benaderen

In het algemeen overleg zullen ook de plannen voor een kliniek voor vrijwillig levenseinde worden besproken. De KNMG vindt deze ontwikkeling onwenselijk. Mensen met een doodswens moeten integrale zorg krijgen die zich niet alleen richt op de doodswens, maar ook op alternatieven en andere zorgvragen. Daar is een dergelijke kliniek niet op gericht. Ook kost het vaststellen of het lijden van de patiënt uitzichtloos en ondraaglijk is doorgaans veel tijd. De KNMG stimuleert dat artsen tijdig en helder met hun patiënten communiceren over de (on)mogelijkheden rond euthanasie en hen, als zij zelf geen euthanasie willen uitvoeren, tijdig hulp verlenen bij het vinden van een andere arts.

Volg debat

Zie ook:Gerelateerde berichten

Datum   Titel
19-05-2016   Euthanasie: voor het eerst intensieve discussie door internationale artsen
16-03-2016   E-learning over levenseinde en euthanasie
17-02-2016   Artsen en verpleegkundigen zien eerder af van levensverlengende zorg dan publiek
04-02-2016   Commissie-Schnabel: euthanasiewet biedt voldoende ruimte bij voltooid leven
03-02-2016   Moet arts een niet-reanimeerpenning respecteren?
28-01-2016   Artsenfederatie KNMG zet zich in voor optimale palliatieve zorg
07-01-2016   Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek: verduidelijking
05-01-2016   Zelfbeschikking rond levenseinde mag arts niet verplichten
17-12-2015   Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek beschikbaar
13-11-2015   KNMG: euthanasie is bijzonder medisch handelen
28-10-2015   KNMG zet levenseinde en euthanasie op agenda internationale artsenorganisatie
01-10-2015   Verpleeghuis verlaten voor Levenseindekliniek?
23-04-2015   Leidraad brengt meer eenheid in oordeel en verslag SCEN-artsen
19-03-2015   Complex euthanasieverzoek: extra behoedzame toets
05-03-2015   Passende zorg in de laatste levensfase: niet alles wat kan, hoeft

Laatst gewijzigd: 25 oktober 2013

Hieronder ziet u de reacties op dit bericht. Plaats ook uw reactie! Ziet u geen reactieformulier? (2)

"Met Schipperijn is de KNMG van mening dat een juridische verwijsplicht onwenselijk is. Als levensbeëindiging op verzoek niet tot de mogelijkheden behoort, dan moet de patiënt wel tijdig in de gelegenheid worden gesteld in contact te treden met een andere arts. Er is geen sprake van een juridische verwijsplicht, wel van een professionele verantwoordelijkheid."

Eric van Wijlick, beleidsadviseur KNMG, Utrecht - 05-12-2011 13:03

"Euthanasie c.q. hulp verlening bij euthanasie is niet een (vrijwel) algemeen aanvaarde wijze van het zoeken naar een waardig levenseinde van de patiënt. Bij een aantal artsen zal op levensbeschouwelijke gronden euthanasie als suïcide worden beschouwd en het hulpverlenen bij c.q. uitvoeren van euthanasie beschouwd worden als hulpverlening om suïcide te plegen c.q. zelfs moord.
De vraag is nu, of men artsen met deze opvattingen wettelijk kan verplichten om de patiënt door te verwijzen, naar een collega, die met euthanasie geen problemen heeft.
Extreem gezegd komt het dan zo'n beetjes op neer als: "Ik ga zelf geen euthanasie medewerking geven omdat ik daar tegen ben maar stuur u, patiënt. dan maar door naar iemand, die u wèl wil helpen". En help daarmee indirect töch mee, aan iets, dat ik uit eigen geweten niet kan accepteren., dus óók niet, wanneer anderen dat doen.
Los van mijn persoonlijk standpunt in deze -dat hier niet ter zake doet- lijkt het mij toe, dat er andere wegen bewandeld moeten worden. Daaronder moeten patiënten zich bewust zijn of maatschappelijk worden gemaakt van de wegen, die zij zëlf kunnen gaan behandelen, wanneer de eigen behandelend arts niet aan zijn euthanasie wil meewerken..
"

A.J.M. Schipperijn, internist met pensioen, Noordwijk - 01-12-2011 16:14

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd