16 december 2011

Basisartsen en profielartsen opgelet! Herregistratie wordt ingevoerd

Geactualiseerd op 28 juli 2015

Op 1 januari 2012 wordt de regeling voor periodieke registratie ingevoerd, zo heeft minister Schippers besloten. Dit betekent dat basisartsen, profielartsen en bepaalde specialisten over vijf jaar voor de eerste keer moeten herregistreren. Doet u dat niet, dan wordt uw inschrijving in het BIG-register tegen die tijd doorgehaald.

Bij veel artsen heerst onduidelijkheid. Waar moet u op letten?

 • Basisartsen moeten elke vijf jaar herregisteren

  Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet u tenminste 2080 uur werkervaring hebben. De werkzaamheden mogen niet langer dan twee jaar onderbroken zijn. Is dat wel het geval, dan tellen alleen de uren na de onderbreking mee.

  Welke uren tellen mee?

  De werkzaamheden die meetellen moeten

  • Op het gebied van de ‘individuele gezondheidszorg’ liggen, en
  • op het deskundigheidsgebied van de arts liggen.

  Welke werkzaamheden hiertoe worden gerekend is nader uitgewerkt in het beoordelingskader voor artsen.

  Preventieve gezondheidszorg

  Ook werkzaamheden in de preventieve gezondheidszorg tellen mee:

  De werkzaamheden op het gebied van gezondheidspreventie kunnen worden meegeteld  indien het gaat om het bewaken, bevorderen of het behoeden voor verslechtering van de gezondheidstoestand van individuele personen of wanneer deze werkzaamheden weerslag hebben op de individuele gezondheidszorg.

  Geen individuele gezondheidszorg

  Voorbeelden van werkzaamheden die volgens de wet geen ’individuele gezondheidszorg’ zijn:

  • arts, lid van Raad van Bestuur
  • arts, beleidsmedewerker

  Promovendi en docenten: Gelijkgestelde werkzaamheden

  Werkzaamheden van docenten en promovendi worden gelijkgesteld als relevante werkervaring.

  De urennorm voor de gelijkgestelde werkzaamheden is gelijk aan de urennorm voor herregistratie op basis van reguliere werkervaring (2080 uur in vijf jaar). Als bewijs geldt een werkgeversverklaring van de onderwijsinstelling met een gedetailleerde functieomschrijving en een overzicht van de gedoceerde vakken met bijbehorende tijdsbelasting. Per opleiding is een model werkgeversverklaring voor docenten beschikbaar op de website van het BIG-register.  Zie voor nadere informatie daarover ook het beoordelingskader.

  Hoe gaat herregistratie als basisarts in zijn werk?

  U ontvangt van het BIG-register (het CIBG) een brief waarin u wordt gewezen op de naderende herregistratie. U moet vervolgens zelf een aanvraag voor herregistratie bij het BIG-register doen. Dit doet u door op een formulier in te vullen hoeveel uur relevante werkervaring u in de afgelopen vijf jaar heeft verricht. Steekproefsgewijs worden controles uitgevoerd. Als u binnen de steekproef valt, dient u op verzoek uw eigen verklaring met bewijsstukken te onderbouwen. Voor artsen in loondienst en zelfstandige beroepsbeoefenaren gelden verschillende bewijsstukken. Zie daarvoor de website van het BIG-register.

  Bewijsstukken van werkervaring opgedaan in landen binnen EER-gebied

  Hebt u werkervaring opgedaan binnen het EER-gebied, dan gelden voor u dezelfde eisen wat betreft duur, spreiding en aard van de werkzaamheden. Ook gelden dezelfde regels met betrekking tot de bewijslast als ten aanzien van werkervaring opgedaan in Nederland.

  Bewijsstukken werkervaring buiten EER

  Hebt u werkervaring opgedaan buiten het EER-gebied of Zwitserland? Dan moet u de bewijsstukken direct bij uw aanvraag aanleveren. Het moet gaan om stukken waaruit de omvang, duur en aard van de daar verrichte werkzaamheden blijkt.

  Het EER-gebied omvat de volgende landen:

  Bulgarije, (Grieks) Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

  En: Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

 • Als profielarts moet u, naast herregistratie als profielarts, tevens een verzoek tot herregistratie in het BIG-register doen. In tegenstelling tot geregistreerde specialisten geldt er voor profielartsen geen automatische koppeling met het BIG-register.

  Het bewijs van inschrijving in het profielregister kan als basis dienen voor herregistratie in het BIG-register. Bij de registratie in een profielregister is immers al aangetoond dat voldoende uren gewerkt zijn in de individuele gezondheidszorg.

  Dit geldt voor de volgende profielregisters:

  • Arts tuberculosebestrijding KNMG
  • Forensisch arts KNMG
  • Arts infectieziektebestrijding KNMG
  • Jeugdarts KNMG
  • Arts medische milieukunde KNMG
  • Spoedeisendehulparts KNMG
  • Arts beleid en advies KNMG
  • Arts indicatie en advies KNMG
  • Ziekenhuisarts KNMG
  • Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde KNMG
  • Verslavingsarts KNMG
  • Donorarts KNMG

  Kosten

  Het BIG-register wordt onder verantwoordelijkheid van de minister bijgehouden. Voor de herregistratie in dat register berekent de minister een tarief. De totale kosten van herregistratie zijn €85,-.

  Zie ook:

 • Als u geregistreerd staat in een specialistenregister dat door de KNMG (RGS) wordt bijgehouden, dan staat u automatisch ook in het BIG-register geregistreerd. Uw registratie in het BIG-register wordt namelijk niet doorgehaald zo lang u in een specialistenregister staat ingeschreven. De koppeling tussen deze twee registers is gelegd omdat een afzonderlijke herregistratietoets van specialisten voor het basisberoep niet nodig is. De eisen voor herregistratie als specialist liggen hoger dan de eisen voor herregistratie als beoefenaar van het basisberoep.

  Wat als ik mijn registratie als specialist verlies?

  Als u niet meer voldoet aan de eisen voor herregistratie als specialist, dan wordt u als specialist doorgehaald. U mag dan uw specialistentitel voeren met de toevoeging ‘niet praktiserend’. Omdat u dan niet meer in het specialistenregister staat komt u niet meer in aanmerking voor een automatische (her)registratie in het BIG-register. Dat betekent dat u dan ook uw artsentitel verliest, tenzij u een verzoek tot herregistratie als arts indient. Of u in dat geval uw BIG-registratie als arts behoudt, wordt getoetst door het BIG-register. Blijkt dat u ook niet (meer) voldoet aan de herregistratie-eisen voor het BIG-register, dan verliest u tevens uw artsentitel. U mag zich ‘arts niet praktiserend’ noemen.

  Om geregistreerd te blijven in het BIG-register moet u voldoen aan de eisen die daarvoor gelden (zie eisen voor herregistratie basisarts).

  Moet ik apart betalen voor registratie in het BIG-register?

  Ja. Als specialist wordt u automatisch in het BIG-register ge(her)registreerd. Wel is het nodig dat u daarvoor een tarief betaalt. De minister bepaalt dit tarief Het gaat om een bedrag van € 20 (voor een periode van 5 jaar).


Zie ook:


Vragen?

BIG-informatielijn: 0900 89 98 225 (maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur)
E-mail: info@bigregister.nl
Twitter: @BIGregister
Website: www.bigregister.nl


Gerelateerde berichten

Datum   Titel
04-05-2016   Invitational conference "Implementatie vernieuwde herregistratie": de weg naar een leven lang leren
02-02-2016   Invulling herregistratie-eisen basisartsen bekend
29-10-2015   Invoering herregistratie basisartsen uitgesteld tot 1 januari 2018
16-07-2015   Basis- en profielartsen opgelet! Per 1 januari 2017 herregistratie BIG-register
13-05-2015   Nieuwe eisen voor herregistratie
06-05-2015   Toelichting op systematiek visitatieprogramma voor huisartsen gereed
22-04-2015   De huisartsopleider en praktijkaccreditatie
06-03-2015   NHG en LHV: Visitatieprogramma facultatief voor huisarts in geaccrediteerde praktijk
23-01-2015   Aankondiging visitatieprogramma voor huisartsen
04-07-2014   Veel vragen over herregistratie basisartsen

Laatst gewijzigd: 28 juli 2015

Er zijn nog geen berichten, plaats uw reactie via het formulier hieronder.

Geef uw reactie

Nog 4000 tekens over

Toelichting: Uw naam en woonplaats worden bij plaatsing van uw reactie getoond. Uw e-mailadres wordt niet getoond. NB: Reacties mogen geen URL's bevatten. Reacties met URL's worden automatisch verwijderd.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd