10 januari 2012

KNMG stelt regeling vast voor nieuwe registratiecommissie

De Algemene Vergadering van de KNMG heeft op 15 december 2011 het ontwerp van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst vastgesteld. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk om per 1 januari 2013 van start te gaan met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

De Regeling vormt de formele basis voor de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) als orgaan van de KNMG. Na de vaststelling is het ontwerp ter instemming voorgelegd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten

De aanleiding voor deze geheel nieuwe Regeling is het besluit van het Federatiebestuur van de KNMG om de huidige drie registratiecommissies HVRC, MSRC en SGRC op te laten gaan in één commissie: de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Een belangrijke reden om de drie huidige registratiecommissies samen te voegen is dat de grenzen tussen de klassieke beroepsdomeinen veranderen en nieuwe velden van expertise en competenties tot ontwikkeling komen. De registratiecommissies zijn daardoor in toenemende mate gezamenlijk betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. Eén registratiecommissie bevordert daarbij de efficiëntie en doelmatigheid.

Een ander argument is dat één registratiecommissie leidt tot een versterking van de samenhang van de beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Dit draagt bij aan de innovatie en samenwerking met als doel goede (patiënten)zorg.

In 2010 hebben de drie colleges eenzelfde traject doorlopen, toen CCMS, CHVG en CSG samen zijn gegaan in één college: het College Geneeskundige Specialismen (CGS).

Bestuurlijke organisatie

De regeling bevat vooral formele bepalingen die nodig zijn om de RGS te kunnen laten functioneren, zoals de samenstelling, de taken, benoemingseisen en beletselen.

Daarnaast voorziet de regeling in een commissie die de RGS adviseert over bezwaren (adviescommissie) en een commissie die opleidingsgeschillen beslecht (geschillencommissie).

Inwerkingtreding

De Regeling treedt op 1 januari 2013 in werking. Dit is ook de beoogde startdatum van de RGS. De werkzaamheden van HVRC, MSRC en SGRC blijven in 2012 onveranderd. De RGS in oprichting gebruikt dit jaar om zichzelf in te richten met (plaatsvervangend) leden en adviseurs en onder andere het vaststellen van reglementen en het maken van werkafspraken.

Zie ook:

Laatst gewijzigd: 11 februari 2013

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd