21 februari 2012

KNMG: handelwijze Tulleken onzorgvuldig

Dit weekend kwamen via de Nederlandse neurochirurg Tulleken medische gegevens over prins Friso in de media. De KNMG neemt afstand van de handelwijze van Tulleken.

Van een arts mag verwacht worden dat hij zorgvuldig omgaat met patiëntengegevens, ook al is deze arts niet de behandelaar van een patiënt. In dat kader moet een arts erop toezien dat patiëntgegevens niet ter kennis komen van anderen, laat staan van een journalist. 

De artsenfederatie KNMG neemt afstand van de handelwijze van Tulleken. Een arts hoort zorgvuldig om te gaan met patiëntgegevens. Het vertrouwen van patiënten in de medische stand wordt geschaad door de handelwijze van Tulleken. De KNMG vindt het bovendien onjuist als een arts gebruik maakt van zijn titel om patiënteninformatie te bespreken met een collega, terwijl hij geen onderdeel uitmaakt van het behandelend team. 

Artsen die in de uitoefening van hun beroep gegevens verkrijgen over een patiënt zijn verplicht hierover te zwijgen ten opzichte van anderen. Ervan uitgaande dat Tulleken geen onderdeel uitmaakt van het behandelend team, heeft hij in beginsel niet het medisch beroepsgeheim geschonden. Dat geldt wel voor de Oostenrijkse arts die informatie heeft verstrekt aan Tulleken, zonder dat deze bij de behandeling is betrokken. Daarbij merkt de KNMG op dat de regels wat betreft het schenden van het beroepsgeheim in Oostenrijk kunnen afwijken van die in Nederland. 

Zie ook:

Laatst gewijzigd: 22 februari 2012

Hieronder ziet u de reacties op dit bericht. Plaats ook uw reactie! Ziet u geen reactieformulier? (21)

"Bedankt voor de duidelijke stelling die het KNMG heeft genomen. Na 40 jaar zorg ben ik meer dan sceptisch tav. artsen/specialisten, dit geeft een positief keerpunt.
De privacy wetgeving staat in de grondwet. Prof Tulleken en mw.Koelewijn staan niet boven de wet. Zij hebben inbreuk gepleegd in de persoonlijke levenssfeer van Friso en zijn familie. Nog ernstiger is dat zij zelf hun fout niet willen zien.
@erik smits
U insinueerd, bevestigd de arrogantie en beledigd uw collega's."

P. Zeeland, IC-vrplk, Helmond - 29-02-2012 20:10

"auteur : A.J.M. Schipperijn
stad : NOORDWIJK ZH
beroep: Internist met penssioen
e-mail : ajmschip@xs4all.nl

Bericht : Men spreekt van schending van het beroepsgeheim, wanneer gegevens van behandelden voortvloeiend uit een behandelde-behandelaar relatie zonder toestemming van de behandelde aan de openbaarheid worden prijs gegeven. Wat betreft het ski-ongeluk van prins Friso bestond en bestaat er geen dergelijke relatie tussen prof. Kees Tulleken en prins Friso. Conclusie: prof. Kees Tulleken kan geen schending van het beroepsgeheim verweten worden. Iets anders is het of het kies en
zorgvuldig is, zich ongevraagd over iemand in een patiënt toestand uit te laten. De Duitse filosoof von Witgenstein heeft eens gezegd, dat "als er zich zaken voordoen, waarover men niet behoort te spreken men behoort te zwijgen". Dat is de schoen die de heer Tulleken dient aan te trekken maar evenzeer anderen, die thans op weer typisch Hollandse wijze met het opgestoken vingertje in een bijna hysterisch gekrakeel uitbarsten. Naar de Koninklijke familie toe is dit alles rondweg beschamend.
"

A.J.M. Schipperijn, Internist met pensioen, Noordwijk - 29-02-2012 14:11

"Een ijdele zelfingenomen man (Tulleken) en zijn onderdanige, in tomeloze verering in elke tv-uitzending naar haar ega opkijkende partner-jourrnaliste (Jannetje Koelewijn) geven een persoonlijke interpretatie van feiten waarbij de ex-hoogleraar in grenzeloze zelfoverschatting een niet-persoonlijk bij deze casus betrokken bron citeert, een onjuiste medische interpretatie geeft (waarbij hij een eventuele schedelbasisfractuur ondergeschikt maakt aan 45 minuten zuurstofgebrek). De ex-chirurg schendt het medisch beroepsgeheim, het NRC verliest zijn geloofwaardigheid. Dit zijn de nuchtere feiten. Oordeel zelf. "

Erik Bosgraaf, arts, Amsterdam - 24-02-2012 23:37

"Ik ben van mening dat prof Tulleken, niet zijnde lid van het behandelend medisch team, en juist vanwege zijn lange ervaring en expertise niets naar buiten had moeten brengen. Het NRC had zich dit moeten realiseren, en had het nieuws ook beter niet kunnen brengen. Het is niet aan prof Tulleken om dergelijke informatie, die hij per toeval heeft gekregen via het behandelend medisch team in Innsbruck, naar buiten te brengen. Het is opvallend dat dit juist gebeurd is via zijn vrouw, die journalist is bij het NRC. Ik neem aan dat hij hierover vooraf met zijn vrouw over heeft gesproken. Wat mij betreft heeft prof Tulleken een onvergeeflijke fout gemaakt. Zijn interview tijdens Pauw en Witteman, en de uitleg die hij daar gaf, was ook zeer matig, en onvoldoende. Ik begrijp dat prof Tulleken volledig te goeder trouw heeft gehandeld, maar dat doet wat mij betreft niet ter zake. Gelet op de reactie van de Koninklijke familie, bij monde van de RVD, is mij duidelijk geworden dat prof Tulleken ook richting de familie een grote fout heeft gemaakt door zijn optreden, en dat van zijn vrouw. "

Lex Wagteveld, Healthcare consultant, Norg - 23-02-2012 16:08

"De KNMG is voorbarig geweest met haar distantie tot Prof. Dr. Tulleken. Ze kent de juridische implicaties van het medisch beroepsgeheim niet, hetgeen ik nog schokkender vind dan de uitlatingen van Tulleken. Als behandelend arts van enkele leden van de familie en autoriteit op neurochirurgisch vlak heeft hij ter goeder trouw zijn diensten aangeboden. Wat collegae niet begrijpen is dat Prof. Tulleken een man van hoog aanzien is door zijn kennis en kunde; dus niet zomaar een perifere oogarts met een mening. Dat is de reden waarom er met Tulleken overleg gepleegd is. De Oostenrijkse arts heeft informatie direct aan een journaliste gegeven, die nota bene melding gemaakt heeft van het feit dat ze de informatie zou doorspelen. Dat maakt dat Tulleken geenszins zijn beroepsgeheim geschonden heeft, zelfs niet als niet-behandelend arts. Ik was al niet voornemens om de KNMG te consulteren bij ethische dilemma's, nu al helemaal niet meer. Zeg bij deze mijn lidmaatschap op."

erik smits, kno-arts, amsterdam - 21-02-2012 22:46

"Gelukkig neemt KNMG gepast afstand van deze man. Als je, zoals in het NRC artikel staat, op zoek bent naar informatie, omdat je het vroegere buurmeisje kent, ben je dus al verkeerd bezig! Heer Tulleken neemt dus zelf initiatief tot verkrijgen van deze medische informatie. En wat doet hij ermee? Niet het oude buurmeisje geruststellen, nee,.. zijn echtgenote een primeur bezorgen. Walgelijk toch? Heer Tulleken is niet meer praktizerend arts, maar heeft zich toch echt wel te houden aan de geest hippocratische eed. Wat je nu ziet gebeuren is dat er niet meer naar de geest gehandeld wordt, maar de letter. Helaas voor juristen, maar de eed is er voor eer en geweten."

Maarten Copper, Oogarts, Tiel - 21-02-2012 21:44

"De KNMG stelt dat er geen sprake is van schending van het beroepsgeheim, omdat er geen behandelrelatie was. Maar eerdere casussen laten zien dat dit helemaal geen criterium is. Of de arts op dat moment nu stagebegeleider, toerist, opleider, cursist of vanuit een andere rol handelt, dat maakt voor het tuchtrecht niet uit. Dat maakt de casus 'Ook als-opleider heeft arts beroepsgeheim' op de site van Medisch Contact glashelder. Helaas kan ik hier geen rechtstreekse link plaatsen, omdat het reactiesysteem deze niet accepteert.

Overigens is schending van het beroepsgeheim niet alleen vastgelegd in het tuchtrecht, maar ook in het strafrecht: zie artikel 272 in het Wetboek.

Het zou goed zijn als de beroepsgroepen meer duidelijkheid krijgen over het beroepsgeheim. Een mooie taak voor de gezamenlijke beroepsverenigingen."

A. Jonkers, Medisch journalist, Amersfoort - 21-02-2012 16:26

"De tweede stelling verbaast me zeer. Dit zou betekenen, dat een arts die geen deel uitmaakt van het behandelteam, een (elektronisch) patientdossier kan lezen en zonder meer daaruit kan citeren. Lijkt me vreemd."

Rob Velthuis, Geen arts, Voorburg - 21-02-2012 16:18

"Een heel interessante casus. De stelling van KNMG is dat de heer Tulleken het vertrouwen in de medische stand heeft geschaad. Dat staat tegenover zijn stelling dat het zijn taak was om schade aan het vertrouwen in de berichtgeving te voorkomen.

De meeste respondenten op deze pagina zijn medicus van beroep, ik kan me voorstellen dat zij primair kiezen voor de eerste stelling en dat zij ook de heer Tulleken hierop aanspreken.

Als burger uit wiens belastinggeld de RVD en het koningshuis worden gefinacierd (en vanuit mijn eigen professie) voel ik toch ook wel wat voor de tweede stelling. "

Rob Visser, publicist, Rotterdam - 21-02-2012 15:47

"In mijn ogen hebben 2 artsen niet professioneel gehandeld.
Daarbij zou ik uit respect naar een patiënt, die in dit geval zelf niet kan aangeven wat hij wel of niet openbaar wil laten maken over zijn gezondheidstoestand, me als arts aan mijn beroepsgeheim houden. Dat is er niet voor niets."

Nelly van Haren, geen arts, Wageningen - 21-02-2012 15:46

"Fascinerend te zien dat iedereen (incl KNMG) al schijnt te weten wie wat waar wanneer heeft gezegd. De Inspectie hoeft zo bekeken de Nederlandse arts niet meer te horen. #trialbytwitter En passant worden man en vrouw, arts en journalist ook nog op één hoop gegooid. Wie artsenij en journalistiek verwart, krijgt bloed- en geestelijke armoede.
Laten we blijven debatteren, maar wel over feiten. Dan kan pas zodra die bekend zijn. "

FM van Waard, In eerste instantie, Haarlem - 21-02-2012 15:29

"Hoewel ik mijn reacties al gegeven heb op de digitale NRC site wil ik toch ook reageren op het Media optreden van het echtpaar Tulleken.
Uit alles blijkt dat ze zich niets aantrekken van de commotie over hun optreden en vinden dat ze tercht het volk behoed hebben voor verkeerde informatie in Oosterijkse kranten.Wij moeten eigenlijk zeer dankbaar zijn voor hun "Hoeders 'rol.
De heer Tulleken had zich met zijn goede contacten met het Koningshuis ,waarop hij bij herhaling prat ging tot de RVD moeten wenden en zijn informatie delen e verzoeken de foute informatie te corrigeren.
Kennelijk is bij beide de media aandacht belangrijker dan het bewaken van de integriteit van zowel he koningshuis als de medische stand."

R.M. Groenteman, uroloog np, BENTVELD - 21-02-2012 15:06

"Goed dat de KNMG en collega Crul openlijk afstand nemen van het handelen van Tulleken. Onbegrijpelijk dat Tulleken niet kan of wil inzien hoe hij schade aanbrengt aan het vertrouwen in de medische beroepsgroep.
Sensatiezucht en drang om te scoren winnen het bij hem van discretie en zelfbeheersing.
Ik hoop dat het medisch Tuchtcollege het handelen van Tulleken zal toetsen. "

Kees Veelenturf, specialist ouderengeneeskunde, Breda - 21-02-2012 14:57

"tulleken had zich als gepensioneerd arts op de achtergrond moeten houden, zich niet moeten aanbieden als kennis van de familie, een teken van onprofessioneel handelen, vervolgens had hij hetgeen hem ter ore kwam voor zich moeten houden, als geheel een uitermate ergerniswekkende vertoning van hem, van zijn vrouw en van de nrc: de belangen van een al dan niet comateuze patient dienen door artsen en familie goed beschermd te worden."

Frans Ploegmakers, gepensioneerd huisarts, DORDRECHT - 21-02-2012 14:53

"Wat mij zo verbaast, afgezien van mijn oordeel over de handelswijze van Tulleken en zijn vrouw, is het volledig gebrek aan oordeelsvorming over de mededeelzaamheid van de Oostenrijkse arts, aan een collega die er feitelijk niets mee te maken heeft en in bijzijn van zijn vrouw. Als de discussie zich daar eens wat meer op zou richten zouden we merken dat dit zich veel vaker voordoet, zodra het om "bekende" patiënten gaat. Dat leidt niet altijd tot publicaties in de kranten, maar wel tot "inside information" die op borrels de ronde doet. De bron is toch vaak onnodige mededeelzaamheid, zeg maar loslippigheid, van behandelende artsen ten opzichte van collega's die feitelijk niets met de patiënt te maken hebben. Misschien kunnen we daar moraliserend over deze casus nog een kleine verbetering in aanbrengen. "

Pieter van der Burgh, arts, AMSTERDAM Netherlands Antilles - 21-02-2012 14:44

"Ook wat je als arts hoort van collega's over patienten die geen patient van jou zijn hoort tot het beroepsgeheim en is informatie waar je zorgvuldig mee om moet gaan. Dat geldt ook voor je familie etc. die dat soms onbedoeld meekrijgen.
Bij de berichtgeving over prins Friso kan ik mij wel voorstellen dat de behandelend artsen terughoudend zijn. Om dat 'recht te zetten' is niet aan anderen."

M.J.B.M. Veendrick-Meekes, AVG, UDEN - 21-02-2012 14:30

"Ik vond het optreden van Tulleken in P&W verbijsterend, dat hij blijk gaf nog steeds niet te begrijpen dat HIJ niet de aangewezen persoon was het nederlandse volk voor te lichten. En of dat nog niet erg genoeg was, de mededeling over de "oud minister president". Een keer beroepsgeheim geschonden, dan kan 2x ook wel? "

M. Pel, gynaecoloog, AMSTERDAM - 21-02-2012 14:27

"Het stemt mij als arts gerust dat de KNMG op snelle en zeer gepaste wijze afstand heeft genomen van de handelwijze van deze neurochirurg. Reeds stoorde ik me al zeer aan hoe collega deskundigen soms ver gingen in speculaties over de toestand van prins Friso. Maar je positie als arts gebruiken om geheime informatie te verkrijgen en te verspreiden moet mijns inziens worden veroordeeld niet enkel door de medische maar ook door de journalistieke beroepsverenigingen."

MJ Schoots, Huisarts, Eindhoven - 21-02-2012 12:27

"Ik hoop dat de KNMG zich openlijk zal distancieren van het gedrag en de handelswijze van collega Tulleken.
Ik heb de laatste tijd in de Cie Kwaliteit van de KNMG gezeten en daar is uitgebreid aan de orde geweest hoe dokters hun kwaliteit van handelen kunnen verbeteren en hoe zij zich dienen te gedragen. Zowel het gedrag van collega Tulleken in Oostenrijk als bij Pauw en Witteman is een voorbeeld van hoe het niet moet: hierbij worden regels van fatsoen en van het beroepsgeheim overtreden. Daarbij stelt hij zich arrogant op en denkt dat hij het recht heeft om zich buiten de norm te stellen. Daarmee schendt hij het vertrouwen in de medische stand en het aanzien van ons beroep. Door zijn optreden voelt een mens zich nog beschaamd dat hij/zij tot dezelfde beroepsgroep behoort. Dus nogmaals: neem aub afstand van het optreden van deze collega."

Jacqueline Vernooij-Elshove, arts M&G n.p., VUGHT - 21-02-2012 09:30

"De plicht om te zwijgen zoals bedoeld in de bekende eed gaat over -alles- wat je als arts te horen krijgt en behoort tot het privedomein van -patiënten-. Hippocrates heeft dat niet voor niets zo geformuleerd. Ook de knmg in haar moderne eed, -zal geheimhouden wat hem is toevertrouwd-, zonder nadere specificatie. De voornaamste reden is mijns inziens dat je nooit de effecten kan overzien van mededelingen omtrent iemands gezondheid of gedrag of anderszins. Het huidige debat over Tullekens is wat dit betreft een schoolvoorbeeld.....van hoe het dus niet moet."

À.J. Fabriek, Arts, Bergen - 20-02-2012 21:35

"Pardon?? Dus alles wat ik als dochter/zus van een arts per ongeluk hoor, mag ik ook op straat gooien? Gelukkig ben ik goed opgevoed en zou ik dat nooit doen.
De hele redenatie van jullie deugt niet. Je hoort te zwijgen over wat je ziet en hoort. Behandelaar of niet. Als enkel behandelaars hoeven te zwijgen, is het hek van de dam.
Dan kan een arts dus over elke patient alles naar buiten brengen zolang hij maar geen behandelaar is. Ik zie het al voor me. Een arts leest een status van een bekende Nederlander en aangezien hij geen behandelaar is, belt hij vrolijk de Story.
Arts ben je 24/7 is mij altijd geleerd. Het beroep is dus 24/7. En je beroepsgeheim dus ook."

Eliza Bouricius, schrijver, Friesland - 20-02-2012 17:39

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd