14 augustus 2008

Peter Holland: Arts moet kindermishandeling actiever bestrijden

Op 4 september a.s. zal de herziene KNMG meldcode kindermishandeling aan minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin worden aangeboden. Een goede meldcode is noodzakelijk. Meer dan honderdduizend Nederlandse kinderen leven dagelijks in angst omdat zij worden geslagen, misbruikt, verwaarloosd, genegeerd of anderszins vernederd. De meldcode begint met de constatering: “Kindermishandeling is een enorme bedreiging voor de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van kinderen en moet dus krachtig worden bestreden. Artsen kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren en dragen een grote verantwoordelijkheid om dat ook te doen. Door hun bijzondere contact met kinderen en hun ouders zijn juist artsen bij uitstek in staat om (de dreiging van) kindermishandeling te signaleren en aan te pakken.”

Ik ben het hier volledig mee eens en roep alle artsen op daar invulling aan te geven. Het melden respectievelijk bestrijden van kindermishandeling door artsen gebeurt veel te weinig en daar moet echt verandering in komen. Natuurlijk kunnen artsen in een moeilijke situatie terechtkomen door (mogelijke) kindermishandeling ter sprake te brengen of te melden, en het is misschien daarom dat (te) velen zich achter hun beroepsgeheim verschuilen. De eerste meldcode bood artsen die gelegenheid, de zogenaamde ‘zwijgen tenzij’ benadering. Maar dat volstaat niet (meer). Hetet gaat immers om het belang van het kind! Om die reden is de meldcode aanzienlijk aangescherpt en is er nu sprake van een ‘spreken tenzij’ benadering. En dat is terecht, want deze ellende mòèt bestreden en zoveel mogelijk voorkomen worden.


De nieuwe meldcode geeft een aantal principes aan – de verantwoordelijkheden van de arts, de dossiervoering, de informatieverstrekking en dergelijke – en daarnaast een helder stappenplan dat gevolgd moet worden bij (vermoeden van) kindermishandeling. Hierdoor kan bij de arts geen enkel misverstand bestaan over wat te doen bij kindermishandeling. U kunt hier binnenkort uitgebreid over lezen op www.knmg.nl en in een artikel in Medisch Contact van 5 september a.s.

Een meldcode kindermishandeling de wereld insturen is één ding; dat artsen er bekend mee raken en er mee werken is kennelijk iets heel anders. De vorige meldcode was maar bij een klein deel van de artsen bekend en er werd veel te weinig gemeld, zoals ik al aangaf. Wij als KNMG zullen, samen met het Programmaministerie van Jeugd en Gezin en andere actoren in het veld, ons uiterste best doen om aan de nieuwe meldcode grote bekendheid te geven en artsen te ondersteunen om volgens de code te werken. De KNMG is met het ministerie van Jeugd en Gezin in gesprek om plannen te maken voor een ruime bekendmaking en implementatie van de meldcode onder artsen. De KNMG wil daarvoor o.a. het volgende doen: Medisch Contact Web-tv en wellicht andere tv programma’s inzetten, nascholingsmodules en e-learning voor artsen over kindermishandeling ontwikkelen en verspreiden, en avondsymposia voor artsen in het land, met name in de regio’s, organiseren. Wij overwegen om regionale netwerken van ervaren artsen op te zetten die geconsulteerd kunnen worden door collegae. 

Wij doen een dringend beroep op de KNMG districten – van wie er enkele al zeer actief zijn op dit gebied -  om aan het voorkómen en bestrijden van kindermishandeling veel aandacht te besteden in hun bijeenkomsten en scholingen. En ook aan de landelijke huisartsenorganisaties, met name het NHG, en de regionale huisartsenorganisaties vragen wij nadrukkelijk om nascholingen en trainingen op dit gebied in het aanbod op te nemen. Want het is al eerder gebleken: vooral training en scholing kunnen artsen alerter maken in het signaleren, melden en bestrijden van kindermishandeling.
De KNMG en de kinderen van Nederland rekenen op u!


Peter Holland, voorzitter KNMG

Laatst gewijzigd: 10 maart 2009

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd