12 oktober 2010

Beroepsgeheim in de knel bij match?

Stel: uw melding van een risicojongere in de verwijsindex is niet de enige.

Sinds augustus kunnen artsen jongeren met problemen aanmelden bij een landelijke verwijsindex risicojongeren (VIR). Wat moet u doen als u vervolgens hoort dat een andere professional dezelfde jongere heeft aangemeld?

Huisartsen in Groningen vroegen de KNMG wanneer artsen aan anderen informatie mogen verstrekken na een ‘match’ in de Verwijsindex Risicojongeren. Een arts wordt net als andere hulpverleners geacht te overleggen met de andere melder van de jeugdige. Hoe zit het dan met het medisch beroepsgeheim? Het antwoord op de vraag van de huisartsen heeft de KNMG voor breder gebruik vertaald in het document Informatieverstrekking na de match.

Gegevensuitwisseling

Uitgangspunt vormt de wettelijke plicht van melders om na een signaal (match) van de VIR met elkaar contact op te nemen. De gemeente ziet hierop toe. Vanwege het medisch beroepsgeheim mag de arts alleen informatie uitwisselen onder de volgende omstandigheden:

  1. met uitdrukkelijke toestemming van de jeugdige of diens ouders;
  2. met veronderstelde toestemming van de jeugdige of diens ouders als zij eerder toestemming hebben gegeven voor de melding aan de VIR;
  3. bij een conflict van plichten waarin de arts meent dat door gegevensuitwisseling ernstig nadeel voor een ander kan worden voorkomen;
  4. bij een zwaarwegend belang (bijvoorbeeld ter identificatie van een babylijkje dat mogelijk is achtergelaten door een tienermoeder).

Let wel: aan de jeugdige of diens ouders hoeft geen toestemming te worden gevraagd als de andere melder een hulpverlener is die rechtstreeks betrokken is bij de geneeskundige behandelingsovereenkomst van de melder met de jeugdige.

Tegelijk melding kindermishandeling

Wat te doen bij samenloop van een melding aan de VIR en een melding van (een vermoeden van) kindermishandeling aan het AMK? U kunt de melding aan de VIR beschouwen als invulling van het onderdeel ‘Zo nodig overleg met betrokken professionals’, stap 4 van het stappenplan uit de KNMG Meldcode Kindermishandeling. De melding is dan vooral bedoeld om in contact te komen met andere melders om zo een vermoeden verder te onderzoeken of om noodzakelijke hulp in verband met de veiligheid van het kind op elkaar af te stemmen.

Moet u als arts een risicojongere aanmelden?
Sinds 1 augustus 2010 geldt de Wet Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Hulpverleners kunnen jongeren tot 23 jaar met problemen ‘in hun ontwikkeling naar volwassenheid’ aanmelden in een landelijke verwijsindex. Als een andere professional dezelfde jongere meldt, ontvangen de melders bericht van deze match. Artsen hebben geen meldplicht maar een meldrecht om een jeugdige zonder toestemming te melden. De arts moet dan een redelijk vermoeden hebben dat bij de jongere het risico bestaat op daadwerkelijke bedreiging voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid. De KNMG en huisartsenvereniging LHV adviseren artsen om bij voorkeur een jongere pas aan te melden in de VIR na toestemming van de jongere of diens ouders.

Zie ook:

Laatst gewijzigd: 2 november 2011

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd