14 juli 2009

Modernisering medische vervolgopleidingen: nieuw kaderbesluit CCMS

Onlangs heeft het CCMS een nieuw Kaderbesluit vastgesteld waarin het competentie-gericht onderwijs is verankerd. Dit besluit zal in het najaar samen met de 27 nog vast te stellen specifieke besluiten ter instemming aan de minister van VWS worden voorgelegd. Het CCMS informeert u alvast over een aantal belangrijke veranderingen.

Wat verandert er?

De nieuwe opleiding is gericht op het verwerven van competenties. Daartoe heeft het CCMS in 2005 zeven algemene competenties vastgesteld (medisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit) overeenkomstig het CanMeds-model.

Opleidingsplan

Alle wetenschappelijke verenigingen hebben inmiddels een (landelijk) opleidingsplan geschreven waarin de algemene competenties zijn uitgewerkt in specialismegebonden competenties. Op basis van de competenties van de betreffende specialist beschrijft het opleidingsplan de inhoud van de opleiding en wordt aangegeven met welke opleidingsactiviteiten tot op welk bekwaamheidsniveau de competenties verworven moeten zijn. Het opleidingsplan (of een wijziging daarvan) behoeft de instemming van het CCMS.

Lokaal plan

Het landelijk opleidingsplan laat de lokale opleider doorgaans veel vrijheid bij de concrete uitwerking van het plan. Om op lokaal (of evt. regionaal) niveau helderheid te verschaffen over wat er in de (samenwerkende) opleidings-inrichting(en) voor de aios te leren valt en hoe dat te leren valt, is in het Kaderbesluit vastgelegd dat de opleider verplicht is een lokaal opleidingsplan op te stellen voor het gedeelte van de opleiding dat hij verzorgt.

Toetsing en beoordeling

Regelmatig gestructureerd feedback geven staat als opleidingsmethodiek centraal. Hiervoor zijn instrumenten vastgelegd die dit proces ondersteunen: de korte praktijkbeoordeling (KPB) voor opleidingsmomenten tijdens het werken in de praktijk; de critical appraised topic (CAT) voor de beoordeling van het wetenschappelijk denken en werken en de kennis- of voortgangstoets voor het jaarlijks toetsen van kennis. Het geheel wordt door de aios bijgehouden in een portfolio waarmee hij onderbouwt laat zien hoe zijn ontwikkeling tot specialist verloopt. Het is de basis voor de voortgangs -en beoordelingsgesprekken.

Jaarlijkse geschiktheidsbeoordeling

Voorafgaand aan de totstandkoming van het Kaderbesluit heeft het CCMS het Protocol Toetsing en Beoordeling vastgesteld. Dit protocol is nu opgenomen in het Kaderbesluit. Nieuw is de jaarlijkse geschiktheids-beoordeling. Dit oordeel van de opleider dient logischerwijs voort te vloeien uit de voortgangs- en beoordelingsgesprekken, de toetsen, het portfolio etc. Omdat alle eerdere beoordelingen worden meegewogen, is het risico van een onverwachte negatieve beoordeling klein. Tijdens de opleiding kan de opleider bij twijfel over het functioneren van de aios besluiten tot een periode waarin de aios extra begeleiding wordt geboden. Zo’n geïntensiveerd begeleidingstraject kan leiden tot verlenging van de opleiding.

Wanneer gaan de nieuwe regels gelden?
Het CCMS heeft er voor gekozen om de datum van inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving vast te stellen op 1 januari 2011. Dat geeft alle betrokkenen de gelegenheid om tijdig kennis te nemen van de nieuwe regelgeving en maakt een goede invoering mogelijk. De aios die in 2011 van start gaat met de opleiding wordt modern opgeleid. Dat geldt ook voor de aios die dan al in opleiding is, tenzij hij aantoont dat bijv. aanpassing van het opleidingsschema naar nieuw recht, niet mogelijk is. In dat geval kan de aios de opleiding afmaken volgens het opleidingsschema dat hij bij de start van zijn opleiding indiende bij de MSRC.

Implementatie
Het is belangrijk dat alle betrokkenen in 2011 zoveel mogelijk kunnen voldoen aan de regels voor het nieuwe opleiden. Vanuit de KNMG zullen activiteiten worden ondernomen om de implementatie hiervan te ondersteunen, te beginnen met een congres op vrijdag 9 oktober a.s., getiteld “ Hoe bak ik een specialist”. Over de implementatie zult u de komende periode nader worden geïnformeerd.

Mr. Rudi van Reenen, stafjurist Opleiding & Registratie KNMG
Drs. Corry den Rooyen, projectmedewerker MMV
Mr. Vivienne Schelfhout-van Deventer, secretaris colleges KNMG

Wilt u weten hoe het nieuwe Kaderbesluit CCMS en de opleidingsplannen er uit gaan zien kijk dan bij regelgeving resp. het nieuwe opleiden.

Voor vragen kunt u zich wenden tot het bureau van de colleges: colleges@fed.knmg.nl of Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht, tel. 030 – 28 23 281.

Laatst gewijzigd: 10 juni 2011

Heeft u geen login en wilt u toch reageren op dit bericht?
Stuur dan een e-mail met uw reactie naar communicatie@fed.knmg.nl


Meer O&R nieuws >

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd