Adviescommissie - bezwaarprocedure

Hieronder vindt u informatie over bezwaar en beroep tegen een beslissing van de registratiecommissie over uw (hernieuwde) inschrijving in het specialistenregister of het doorhalen van deze inschrijving, uw (hernieuwde) inschrijving in het profielartsenregister of de doorhaling daarvan, uw inschrijving in het opleidingsregister, het wijzigen of de doorhaling van deze inschrijving, het opnieuw al dan niet aansluitend, erkennen van een opleider, opleidingsinrichting of opleidingsinstituut of het wijzigen, schorsen of intrekken van de erkenning.

De regels voor bezwaar en beroep tegen een beslissing van een bestuursorgaan - de registratiecommissie - staan in de ‘Algemene wet bestuursrecht’. Deze regels gelden voor de grote meerderheid van de beslissingen van de overheid.

De volgende onderwerpen worden toegelicht:

 1. In de volgende situaties kunt u een bezwaarschrift indienen bij de registratiecommissie:

  • u bent het niet eens met de beslissing die de registratiecommissie op uw aanvraag  heeft genomen. Bijvoorbeeld als u een aanvraag tot inschrijving in een specialistenregister of een aanvraag tot inschrijving in het opleidingsregister heeft gedaan en deze aanvraag wordt afgewezen.
  • u hebt nadelige gevolgen van een beslissing die de registratiecommissie uit zichzelf neemt. De beslissing moet dan wel betrekking hebben op uw inschrijving in het specialistenregister of register van profielartsen, opleidingsregister, de erkenning als opleider, opleidingsinrichting of opleidingsinstituut.

 2. U moet schriftelijk bezwaar maken bij de registratiecommissie. Zo’n schriftelijk stuk heet bezwaarschrift.

  U moet ervoor zorgen dat uw bezwaarschrift binnen zes weken na datum van de beslissing waar u het niet mee eens bent bij de registratiecommissie is. Als uw bezwaarschrift te laat binnen komt, wordt het niet meer in behandeling genomen.

  De registratiecommissie behoort bij de beslissing te vermelden hoeveel tijd u hebt om bezwaar te maken. Ontbreekt die informatie, dan is het verstandig dit snel na te vragen bij de registratiecommissie. Hebt u bezwaar omdat de registratiecommissie de gevraagde beslissing niet op tijd neemt, dan geldt geen bezwaartermijn.

  U mag uw bezwaarschrift in dat geval echter niet onredelijk laat indienen. U mag bijvoorbeeld niet een jaar wachten voor u bezwaar maakt. Dat is onredelijk laat.

  Tip

  U kunt uw bezwaar per e-mail indienen. Maak van uw ondertekende bezwaarschrift een pdf-bestand en mail dat  naar rgs@fed.knmg.nl.

 3. In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. U moet zo mogelijk een kopie van de beslissing bijvoegen
  • de reden waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening. U moet het bezwaarschrift ondertekenen.

  Als u uw bezwaarschrift in een andere taal dan het Nederlands hebt geschreven, moet u, als dat wordt gevraagd, voor een goede Nederlandse vertaling zorgen.

  Het is mogelijk dat het u niet op tijd lukt (dus binnen zes weken) aan alle vereisten te voldoen. U hebt bijvoorbeeld nog niet alle stukken of een vertaling is niet op tijd klaar.

  U moet dan toch maar een onvolledig bezwaarschrift indienen. Want is uw bezwaarschrift niet binnen zes weken bij het bestuursorgaan, dan is uw mogelijkheid om bezwaar te maken voorbij.

  In het onvolledige bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam en adres, de datum en de beslissing waartegen u bezwaar maakt staan.

  Als niet alle gegevens (bijvoorbeeld de reden waarom u bezwaar maakt) in uw bezwaarschrift staan, krijgt u nog kort de tijd dit aan te vullen. Doet u dit niet op tijd, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk  worden verklaard. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen. Weet u niet precies wanneer de beslissing is genomen waarvan u nadelige gevolgen ondervindt, dien dan het bezwaarschrift zo spoedig mogelijk in.

  Tip

  Zorg dat u uw bezwaarschrift indient binnen zes weken nadat de beslissing bekend is gemaakt. Anders wordt uw bezwaar niet meer behandeld. Neem geen risico. Wacht niet tot de laatste dag.

  Het is verstandig uw bezwaarschrift ruim van te voren te versturen, zodat de kans klein is dat er iets misgaat. Ook is het verstandig het aangetekend te versturen, zodat u kunt bewijzen dat u het op tijd hebt verstuurd. Brengt u uw bezwaarschrift toch op de laatste dag naar de registratiecommissie, doe dat dan tijdens kantooruren en vraag om een bewijs van ontvangst.

  Bewijs van ontvangst

  Als u een bezwaarschrift indient, krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Ook als u het bezwaarschrift persoonlijk afgeeft.

  Komt uw bezwaarschrift op de juiste plaats?

  Onderaan de beslissing van de registratiecommissie staat vermeld waar u het bezwaarschrift heen moet sturen. Let hierop!

  ls uw bezwaarschrift bij de verkeerde instantie beland, wordt het doorgestuurd naar de instantie die het bezwaar in behandeling moet nemen. Dan wordt wel eerst bekeken of uw bezwaarschrift tijdig is ingediend. Wordt uw bezwaarschrift doorgestuurd dan krijgt u daarvan bericht.

 4. De registratiecommissie heeft een onafhankelijke adviescommissie ingesteld die de bezwaren tegen besluiten van de registratiecommissie behandelt en advies uitbrengt aan de registratiecommissie over de te nemen beslissing op bezwaar.

  Zodra de registratiecommissie een bezwaarschrift ontvangt, stuurt ze deze direct door naar de adviescommissie. De indiener van het bezwaarschrift of zijn gemachtigde en de registratiecommissie krijgen van de adviescommissie bericht over de behandeling van het bezwaar en stuurt de op het bezwaar betrekking hebbende stukken toe. In de brief staat in beginsel ook de datum van de hoorzitting vermeld.

  De adviescommissie vraagt de registratiecommissie een schriftelijke toelichting te geven op haar besluit.  U krijgt een afschrift van deze schriftelijke toelichting.

  De adviescommissie houdt zitting met tenminste drie leden, waaronder in ieder geval de voorzitter, die jurist is. De voorzitter kiest in overleg met de secretaris de overige leden van de commissie. De samenstelling van de commissie is afhankelijk van de aard van de zaak en het specialisme of profiel waar het bezwaar betrekking op heeft.

  In de adviescommissie zitten juristleden, specialistleden, profielartsleden en artsen in opleiding tot specialist of profielarts.

 5. Voordat de adviescommissie een advies uit brengt over het door de registratiecommissie te nemen besluit, vraagt de adviescommissie u en de registratiecommissie om een mondelinge toelichting. Dit wordt horen genoemd. De adviescommissie hoeft u niet altijd te horen. Men is niet verplicht u te horen:

  • als het bezwaar heel duidelijk ‘niet ontvankelijk’ is. Dit betekent dat:
    • u de termijn hebt overschreden voor het maken van bezwaar (zes weken), of
    • de adviescommissie denkt dat het besluit u niet of niet rechtstreeks raakt, of
    • u ondanks een herhaald verzoek van de adviescommissie niet de wettelijk verplichte gegevens hebt gegeven
  • als het bezwaar ‘kennelijk ongegrond’ is. Dat wil zeggen dat er geen enkele goede reden bestaat voor het bezwaar
  • als u heeft aangegeven niet gehoord willen worden
  • als aan het bezwaar helemaal tegemoet gekomen wordt zonder dat anderen nadeel ondervinden

  U kunt voor het horen gegevens of bewijsstukken bij de adviescommissie afgeven of er naar toe sturen. Die gegevens of bewijsstukken moeten wel vóór tien dagen vóór het horen door de adviescommissie  zijn ontvangen. De stukken die betrekking hebben op de zaak en het bezwaarschrift en zich bij de adviescommissie bevinden, kunt u in elk geval een week lang inzien. U dient hiervoor wel eerst telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van de adviescommissie: 030 282 3898.

  Tip

  Stuur altijd kopieën van bewijsstukken mee, en houd de originelen zelf.

  U wordt in bijzijn van de registratiecommissie gehoord. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Als er na het horen nog nieuwe gegevens binnenkomen bij de adviescommissie, dan krijgt u daar bericht over. U kunt over deze nieuwe gegevens ook weer uw mening geven.

  De leden van de adviescommissie moeten objectief en onbevooroordeeld zijn. Als er feiten of omstandigheden zijn die u daaraan doen twijfelen, en waardoor (de schijn van) belangenverstrengeling ontstaat, kan elk van de partijen de voorzitter schriftelijk verzoeken om dat lid te vervangen (wraking). Geef wel duidelijk aan waarom u dat wilt: er moet een gegronde reden voor zijn.

  Indien u verhinderd bent  om op de hoorzitting te verschijnen, dient u dat zo spoedig mogelijk te melden aan de adviescommissie. Alleen op grond van gewichtige redenen of op een verzoek waarmee de registratiecommissie in stemt, kan de hoorzitting eenmaal worden uitgesteld. De voorzitter beslist of uitstel van de hoorzitting mogelijk is.

  Aanwezigen bij hoorzitting en verslag

  De hoorzitting is in beginsel openbaar. De voorzitter kan op verzoek van een van de betrokken  partijen of uit eigen beweging besluiten om de zitting met gesloten deuren te houden. Daarvoor moet wel een gegronde reden zijn.

  U wordt in het bijzijn van de registratiecommissie gehoord. Als u een goede reden heeft, kunt u ook vragen om afzonderlijk te worden gehoord.  De adviescommissie beslist hierover. De registratiecommissie wordt dan naderhand wel ingelicht over wat is besproken. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Als er na het horen nog nieuwe gegevens binnenkomen bij de adviescommissie, dan krijgt u daar bericht over. U kunt over deze nieuwe gegevens ook weer uw mening geven.

  Iemand meenemen naar de hoorzitting

  U kunt u tijdens de hoorzitting laten bijstaan. Dit betekent dat u een familielid, kennis of advocaat mag meenemen die u kan steunen. U kunt u ook laten vertegenwoordigen. Dan doet iemand anders voor u het woord. U bent dan zelf niet verplicht bij het horen aanwezig te zijn. Als u een kennis of familielid inschakelt om u te vertegenwoordigen, dan moet u die persoon een schriftelijke machtiging meegeven die door uzelf is ondertekend.

  Intrekken van bezwaar

  Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken, dan kan dat schriftelijk of  mondeling. U kunt uw bezwaar alleen mondeling intrekken als u wordt gehoord, dus tijdens de hoorzitting.

  Getuigen en deskundigen

  U kunt getuigen of een deskundige inschakelen bij het horen. U dient de adviescommissie hiervan wel tijdig op de hoogte te stellen. De  partij die getuigen of deskundigen laat horen zal zelf hun eventuele kosten moeten betalen.

  Als de adviescommissie getuigen of deskundigen gaat raadplegen, krijgen partijen daarvan bericht. In het algemeen kunnen zij daarbij aanwezig zijn. In ieder geval ontvangen partijen het verslag of rapport dat ervan wordt opgemaakt. Partijen worden in de gelegenheid gesteld daarop te reageren.


  • Donderdag 21 januari 2016
  • Donderdag 18  februari 2016
  • Donderdag 17  maart 2016
  • Donderdag 14 april 2016
  • Donderdag 19 mei 2016
  • Donderdag 16 juni 2016
  • Donderdag 21 juli 2016
  • Donderdag 25 augustus 2016
  • Donderdag 22 september 2016
  • Donderdag 27  oktober 2016
  • Donderdag 17 november 2016
  • Donderdag 15  december 2016

 6. De adviescommissie brengt  een advies uit aan de registratiecommissie. Het advies is gemotiveerd en bevat een voorstel over de door de registratiecommissie te nemen beslissing op bezwaar. Bij het advies zit het verslag van de hoorzitting. De adviescommissie brengt dit advies uit binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Het advies kan met ten hoogste vier weken worden verdaagd. 

  De adviescommissie stuurt het advies en verslag alleen naar de registratiecommissie. De indiener van het bezwaarschrift ontvangt als bijlage bij het besluit op bezwaar van de registratiecommissie het advies en verslag van de adviescommissie.

 7. De registratiecommissie moet binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift beslissen.  Deze termijn kan met zes weken worden verlengd. Als het langer dan twaalf weken duurt voordat men een beslissing op uw bezwaarschrift neemt, krijgt u daarover bericht.

  Als u niet op tijd een beslissing krijgt

  Als de registratiecommissie niet op tijd op uw bezwaarschrift beslist, biedt de Wet dwangsom de mogelijkheid de registratiecommissie in gebreke te stellen. Dit geldt alleen indien een beslissing op betreffende registratie of herregistratie in een specialistenregister niet tijdig wordt genomen.

  Deze dwangsomregeling geldt dus niet indien de registratiecommissie niet op tijd beslist over andere beslissingen, dan de hierboven genoemde.

  Bekendmaking van de beslissing op het bezwaar

  U krijgt van de registratiecommissie de beslissing die op uw bezwaar is genomen. De beslissing is gemotiveerd.

  Beroep

  Beslissingen die de RGS op een bezwaar neemt kunnen ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. In de beslissing op bezwaar die de registratiecommissie neemt op een aanvraag, staat tot welke rechter u zich moet wenden.


De teksten  op de website zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en bedoeld om de belangrijkste bepalingen in de bezwaarschriftprocedure duidelijk te maken. U kunt daaraan echter geen rechten ontlenen. Wilt u weten hoe de bepalingen de bepalingen letterlijk luiden, raadpleeg dan hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht, het Reglement van Orde van de adviescommissie en de Regeling specialismen en profielen geneeskunst.Zie ook:

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd