Over MMV

De medische vervolgopleidingen zijn in beweging: de nieuwe medische vervolgopleidingen zijn gericht op het verwerven van competenties en het geven en ontvangen van feedback. Een ingrijpende verandering, met name voor opleiders en aios. Met het project Modernisering Medische Vervolgopleidingen (MMV) streeft de KNMG ernaar het veld zoveel mogelijk te ondersteunen.

 Voor en door het veld

Goed samenwerken met opleiders, aios en andere direct betrokkenen in het veld, maar ook van hun organisaties, is essentieel bij de implementatie van de modernisering. Daarom werkt project MMV zoveel mogelijk samen met de mensen waar het om gaat. Kennisdeling staat daarbij centraal. Zo delen veel opleiders hun ‘lessons learned’, praktijkvoorbeelden en handige tips met u via deze website.

MMV wordt aangestuurd door projectleider Michiel Wesseling - m.wesseling@fed.knmg.nl.

Samenwerkingsverbanden
Het MMV-projectteam zoekt actief naar effectieve samenwerkingsverbanden en sluit waar mogelijk aan bij bestaande structuren. Het is immers de bedoeling dat de resultaten van de moderniseringsslag beklijven als het project in 2015 wordt afgerond. De Stuurgroep is een voorbeeld van een belangrijk samenwerkingsverband.

Programma

Onderstaand vindt u de aandachtspunten van MMV. Klik op een onderwerp voor een korte toelichting.

 • Het MMV-deelproject Opleidingsprofessionalisering biedt u praktische informatie, kennis en contacten. Door netwerkvorming en –bijeenkomsten. Via trainingen, workshops, masterclasses. Met evenementen als het jaarlijkse MMV-congres. En advies over heldere kaders voor opleidersprofessionalisering met de werkgroep POP.
  MMV contactpersoon: Angelique van Bijsterveld - a.van.bijsterveld@fed.knmg.nl 

 • CanBetter ondersteunt opleiders door de algemene competenties handen en voeten te geven met praktijkvoorbeelden en een thematische aanpak. Uitgangspunt daarbij is: opleiden vindt vooral plaats op de werkvloer en kennis moet direct toepasbaar zijn in de praktijk.

  Het opleiden van aios in één specifieke competentie sluit vaak niet aan bij het dagelijkse werk van een arts. Om deze aansluiting te verbeteren, werkt CanBetter vanuit vijf actuele en maatschappelijk relevante thema's, waarin alle competenties aan bod komen:


  • Patiëntveiligheid
  • Medisch Leiderschap
  • Doelmatigheid
  • Ouderenzorg
  • Patiëntparticipatie

  Met deze vijf thema's worden aios opgeleid in het gebruik van de algemene competenties. Ook maakt deze aanpak duidelijk hoe de algemene competenties in de praktijk van nut kunnen zijn. Lees meer >

  MMV contactpersoon: Corry den Rooyen - c.den.rooyen@fed.knmg.nl

 • Het MMV-deelproject Opleidingsvisitatie en opleidingsplan richt zich op het op elkaar afstemmen van de regels voor en praktische uitvoering van opleidingsvisitatie en het lokaal opleidingsplan.

 • Het MMV-deelproject Communicatie: bevordert onderlinge kennisuitwisseling door informatie, goede voorbeelden, praktische hulpmiddelen en praktijkervaringen te verspreiden via communicatiemiddelen met een groot bereik.
  MMV contactpersonen: Nannet Alkema - n.alkema@fed.knmg.nl en Mariska van Gelderen – m.van.gelderen@fed.knmg.nl

 • Binnen het project MMV is voor de sociaal-geneeskundige opleidingen een deelproject gestart: Kwaliteitsborging van opleidingen tot sociaal-geneeskundige. Doel is om uiterlijk 1 januari 2016 de kwaliteit van de opleidingen tot sociaal-geneeskundige doorlopend systematisch te kunnen monitoren. Daarvoor moet worden bedacht hoe je die monitoring organiseert en waarop je monitort (normen en indicatoren). 

  Opdrachtgevers van dit deelproject zijn de besturen van KAMG, NVAB en NVVG. Er wordt een stuurgroep ingesteld die zorgt voor de inhoudelijke output van het project. Deze stuurgroep wordt voorgezeten door prof. dr. Barend Middelkoop en bestaat verder uit vertegenwoordigers vanuit de NVAB, NVVG, KAMG, Losgio, NSPOH, TNO, SGBO, Opleidingsinrichtingen, CGS en RGS.

  MMV contactpersoon: Mike Rozijn - m.rozijn@fed.knmg.nl 

 • De Scherpbier-indicatoren uit 2008 zijn aan een actualisatieronde toe. Onder meer door nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten, zoals de modernisering van het toezicht door CGS en RGS, toenemende regionalisering van de opleidingen door zorgconcentratie en een streven naar minder bureaucratie. Onder leiding van prof. dr. Albert Scherpbier is het MMV-project Scherpbier 2.0 gestart.

  MMV contactpersoon: Corry den Rooyen - c.den.rooyen@fed.knmg.nl

Projectplan

Projectteam >


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd