Buitenslands gediplomeerden

Registratie als arts in Nederland

Hebt u uw artsdiploma in het buitenland behaald en wilt u als arts in Nederland gaan werken, dan moet u een registratie als arts aanvragen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de zogenaamde BIG-registratie. U kunt op de website van het BIG-register registratie aanvragen.

Voor sommige artsdiploma’s geldt dat voor de erkenning ervan, en dus voor het verkrijgen van een registratie als arts in Nederland, er eerst een assessmentprocedure moet worden doorlopen. Raadpleeg de website van het BIG-register om na te gaan of u een assessment moet doorlopen. Dit geldt in ieder geval voor diploma’s die zijn behaald buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

De KNMG kan u behulpzaam zijn bij de voorbereiding op het assessment. Tevens is er de mogelijkheid om buitengewoon lid te worden van de KNMG. Meer informatie >

Registratie als specialist in Nederland

Hebt u uw specialistenopleiding in het buitenland behaald en wilt u als specialist in Nederland gaan werken, dan moet u beschikken over een registratie als arts (BIG-registratie). Tegelijkertijd met uw aanvraag voor inschrijving in het BIG-register kunt u een aanvraag voor registratie als specialist indienen. De registratiecommissie zendt u vervolgens een aanvraagformulier en acceptgiro. Hierna dient u binnen 4 weken uw aanvraag te completeren. Een complete aanvraag bestaat uit:

  1. Het volledig ingevulde en ondertekend aanvraagformulier;
  2. Een gewaarmerkte kopie (origineel waarmerk) van uw specialistencertificaat. Een kopie kan worden gewaarmerkt óf door de instantie die uw specialistencertificaat heeft afgegeven óf door een Nederlandse notaris. Het waarmerk mag niet ouder zijn dan drie maanden;
  3. Een originele verklaring, afgegeven door de bevoegde autoriteit in het land waar u het specialisme hebt behaald, waaruit blijkt dat uw registratie als specialist nog steeds geldig is (Certificate of Good Standing). Deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden;
  4. Een kopie van het overzicht van de registratiegegevens van het BIG-register. Het betreft hier de bijlage die u van het BIG-register hebt ontvangen;
  5. Het registratietarief.

De registratiecommissie kan nadere informatie of aanvullende stukken opvragen, bijvoorbeeld:

  • het officiële curriculum van uw specialistenopleiding
  • originele verklaring(en) van uw werkgever(s)
  • een conformiteitsverklaring
  • bewijs van uw nationaliteit/verblijfsrecht

Als uw aanvraag compleet is, zal de registratiecommissie binnen acht weken een besluit nemen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bureau Registratiecommissies, afdeling buitenslands gediplomeerden.

Zie ook:

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd