Levenseinde

KNMG-publicaties:

 • Hoe bereiken we in Nederland dat mensen in de laatste periode van hun leven passende zorg krijgen, die aansluit bij hun wensen? Deze vraag legde artsenfederatie KNMG voor aan een stuurgroep met vertegenwoordigers van patiënten, artsen, verpleegkundigen, ouderen en oudere migranten.
 • Bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen hoeft bij mensen na het zestigste levensjaar niet te worden ontraden. Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden moeten patiënten die voor deze weg kiezen goed voorbereiden en begeleiden en hen adequate palliatieve zorg geven. Daar komen veel vragen bij op. De KNMG en V&VN ondersteunen hulpverleners met de praktische handreiking ‘Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen’.
 • De sedatiekaart op zakformaat is gebaseerd op de KNMG-richtlijn palliatieve sedatie uit 2009 en de hiervan afgeleide richtlijn van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Het is essentieel dat u als behandelend arts deze richtlijnen kent.
 • In dit standpunt geeft de KNMG aan artsen handvatten als verder behandelen bij een baby met zeer ernstige afwijkingen medisch zinloos is geworden. Het maakt het besluitvormingsproces inzichtelijk voor ouders en samenleving.
 • Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet makkelijk, maar wel belangrijk. Het voorkomt misverstanden over de hulpverlening bij het sterven. Een open, tijdig en goed contact helpt om zorgvuldige en verantwoorde beslissingen te nemen over de resterende kwaliteit van leven en sterven. Dit geeft patiënten meer regie en leidt tot minder angst en onzekerheid.
 • Met de gezamenlijke richtlijn 'Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding' ondersteunen de artsenfederatie KNMG en apothekersorganisatie KNMP artsen en apothekers bij een effectieve en veilige uitvoering van euthanasie.
 • Een algemene checklist continue palliatieve sedatie vormt voor ziekenhuizen en hulpverleners een hulpmiddel bij het beleid rond palliatieve sedatie.
 • Sinds 1 maart 2012 bestaat de levenseindekliniek. Een verzoek of contact met een arts van de Levenseindekliniek kan vragen oproepen bij behandelend artsen en SCEN-artsen.
 • Dit KNMG-standpunt benoemt de medisch-ethische overwegingen inzake euthanasie en hulp bij zelfdoding en beschrijft de bij wet vastgelegde zorgvuldigheidseisen die artsen in acht moeten nemen.
 • The Royal Dutch Medical Association, the professional organization for physicians of The Netherlands, would like to clarify the facts on euthanasia in the Netherlands.
 • Hoe ga je als SCEN-arts om met vragen van collega-artsen? De KNMG-richtlijn Goede steun en consultatie bij euthanasie biedt houvast.
 • De KNMG biedt met dit standpunt, tien jaar na aanvaarding van de Euthanasiewet, een actueel overzicht over de rol, de verantwoordelijkheden, mogelijkheden en begrenzing van de arts bij het zelfgekozen levenseinde.
 • The role of the physician in the voluntary termination of life is a publication setting out the Position of the Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), adopted by the Board of the Federation and effective as from 23 June 2011.
 • Artsen menen vaak dat patiënten met een verlaagd bewustzijn niet lijden en dat euthanasie daarom niet mogelijk is. Maar in sommige situaties mag dit wel. De KNMG heeft, op verzoek van het College van procureurs-generaal en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, een richtlijn opgesteld over euthanasie bij een verlaagd bewustzijn. Deze richtlijn brengt geen verruiming van de wet, maar heeft tot doel artsen houvast te bieden in deze moeilijke situatie. Het College heeft aangegeven dat als artsen handelen volgens deze richtlijn, er in beginsel geen reden is voor strafrechtelijk optreden.
 • De KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 is een weerslag van de actuele ontwikkelingen in wetenschap en praktijk en geeft (vergeleken met de richtlijn uit 2005) verduidelijking met betrekking tot de in de publicatie genoemde knelpunten.
 • Engelse vertaling van de KNMG-richtlijn palliatieve sedatie (2009).
 • Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN): folder met informatie voor patiënten.
 • Deze handreiking focust op aanbevelingen die van belang zijn voor de richting en inhoud van de verschillende verantwoordelijkheden, de taakverdeling en de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen en verzorgenden rond een patiënt met een euthanasiewens.
 • Dit literatuuronderzoek door de KNMG is de eerste fase in het project Levenseinde dat er op is gericht 1) helderheid en overeenstemming te krijgen over de relevante begrippen m.b.t. de zorgverlening rond het levenseinde, 2) zorgvuldigheidseisen te formuleren rond multidisciplinaire besluitvorming, afstemming en communicatie t.a.v. zorgverlening rond het levenseinde.
 • Zowel in de praktijk van de zorgverlening als in maatschappelijke discussies en in de media worden ten aanzien van het levenseinde vele begrippen gehanteerd. Regelmatig ontstaat hierdoor verwarring en worden begrippen als ‘versterven’ en ‘sedatie’ of bijvoorbeeld ‘levensbeëindiging’ en ‘het bespoedigen van het levenseinde’ door elkaar gebruikt. Dit kennisdocument geeft een overzicht van de begrippen die in de praktijk en in de literatuur over het levenseinde worden gehanteerd met de bedoeling deze definities te verhelderen en verwarring te voorkomen.
 • Advies over de problematiek van hulp door artsen bij levensbeëindiging bij patiënten die 'klaar met leven' zijn, uitgebracht door de KNMG commissie onder voorzitterschap van prof. J. Dijkhuis.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd