28 maart 2012

Wandelen bij Oranjezon op zaterdag 12 mei

Geachte collega,

De KNMG heeft als taak kennis te helpen verspreiden en het contact tussen medische disciplines te bevorderen. Een goede manier om dit laatste te bereiken is een informele activiteit waarbij leden elkaar in een andere dan gebruikelijke setting kunnen ontmoeten. In eerdere jaren is dit succesvol gebleken en daarom wil het district Zeeland ook dit jaar weer een dergelijke activiteit organiseren. Dit jaar zullen wij een natuurwandeling houden bij Oranjezon, onder leiding van een ervaren gids, Anke van der Geest, fysisch geograaf.
Oranjezon ligt aan de noordwestkust van Walcheren. Het gebied (400 ha) is onderdeel van het natuurmonument “de Manteling van Walcheren”. In Oranjezon is meer dan 100 jaar water onttrokken voor de drinkwatervoorziening van Middelburg en Walcheren. De waterwinplaats vond plaats door open waterwinkanalen en bronnen.
Inmiddels is deze waterwinning gestopt; vanaf 1995 zal Oranjezon alleen in geval van ernstige calamiteiten drinkwater leveren. Het gebied is grotendeels eigendorm van Delta, maar wordt sinds 1 januari 2002 door de stichting Het Zeeuwse Landschap. 

Het duingebied behoort tot de jonge duinen die tussen 1200 en 1700 werden gevormd. Vanaf de zeereep met zijn specifieke helmbegroeiing gaat de vegetatie geleidelijk over in duindoornstruweel. Meer landinwaarts groeien soorten als meidoorn, egelantier en bramen. Vervolgens gaat de vegetatie via duingraslanden, struweel- en bosvegetaties over in natuurlijk loofbos in de binnenduinrand. Midden in het gebied ligt een dennenbos.
Door vastlegging van de van oorsprong stuivende duinen en de onttrekking van drinkwater, is het duin verruigd met algemene soorten als duinriet en Amerikaanse vogelkers. Door begrazing van duingraslanden wordt deze verruiging tegengegaan en krijgen de oorspronkelijke duinvegetaties met soorten als duinviooltje, vroegeling, muizenoortje, driedistel en kleine leeuwetand meer groeiruimte. In recente jaren zijn een aantal duinvalleien hersteld, door afplagging van de verruigde bovenlaag en demping van de waterwinkanalen. Specifieke duinvalleiplanten als borstelbies, geelhartje, dwergzegge, melkkruid en dwergvlas hebben zich opnieuw gevestigd in deze valleien.

De duinen, met hun dichte struwelen, duingraslanden, water en bossen, vormen een zeer gunstig leefgebied voor een rijke flora en fauna. Een bijzonder punt is dat er in Oranjezon naast reeën ook een flinke populatie damherten leeft. In het najaar is Oranjezon het domein van duizenden trekvogels die zich hier tegoed doen aan een overvloed aan bessen.

Na afloop is er gezamelijk koffiedrinken in restaurant "Uitspanning Oranjezon", die u wordt aangeboden door het district.

Tot slot: wel controleren op teken!

Aanmelding voor 3 mei via bjvanfraassen@hetnet.nl

Wij hopen u te ontvangen op zaterdag 12 mei 2012!

Martin Ton, voorzitter KNMG district Zeeland 

Laatst gewijzigd: 28 maart 2012

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd