Procedure voordracht stemgerechtigden voor Algemene Vergadering KNMG

1. Statuten en Reglement
De voordracht en benoeming van (plaatsvervangend) stemgerechtigden zijn geregeld in de Statuten KNMG en het KNMG-Districtsreglement. U vindt de statuten en het districtsreglement op www.knmg.nl/districten

2. Vertegenwoordiging van de federatiepartners KNMG
In de praktijk betekent dit dat het bestuur van de volgende federatiepartners
• Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
• Orde van medisch specialisten (Orde)
• Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
• Specialisten in Ouderengeneeskunde (Verenso)
• Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
stemgerechtigden kunnen benoemen op grond van een voordracht door het district.
• Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)
• Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)

Indien een beroepsvereniging geen districten kent, zullen de benoemingen plaatsvinden met inachtneming van een zo groot mogelijke regionale spreiding.
Per district kan 1 stemgerechtigde en 1 plaatsvervangend stemgerechtigde de desbetreffende federatiepartner vertegenwoordigen, en namens deze zijn stem uitbrengen in de Algemene Vergadering van de KNMG. De stemgerechtigde en plaatsvervangend stemgerechtigde dienen lid te zijn van de desbetreffende federatiepartner.
Omdat het vinden van kandidaten een soms moeizaam proces is, kunnen zittende bestuursleden overwegen zichzelf voor te dragen voor de functie van (plaatsvervangende) stemgerechtigden.

3. Vertegenwoordiging van de Individuele Leden KNMG
De (plaatsvervangend) stemgerechtigde namens de Individuele Leden KNMG wordt benoemd door het districtsbestuur. Omdat de individuele leden op districtsniveau niet georganiseerd zijn, is benoeming een taak van het districtsbestuur; deze zoekt 2 individuele leden per district, te weten 1 voor de functie van stemgerechtigde en 1 voor de functie van plaatsvervangend stemgerechtigde, en benoemt beide stemgerechtigden vervolgens zelf.

4. Aanmelding van stemgerechtigden
Door middel van een kort briefje aan het bureau van de betreffende beroepsvereniging verzoekt het districtsbestuur om de voorgedragen kandidaat te benoemen tot stemgerechtigde of plaatsvervangend stemgerechtigde namens de aangeschreven federatiepartner.
De aanmelding dient volledig te zijn, dus voorzien van naam, voorletters, discipline, functie etc. van de kandidaat.

5. Aanstelling van stemgerechtigden
De betreffende federatiepartner benoemt de kandidaat en geeft dit door aan Jantina Bouwman (Bestuur & Directie KNMG), via e-mail j.bouwman@fed.knmg.nl

6. Namen en adressen van bureaus federatiepartners

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
Bestuurssecretariaat
Postbus 20056
3502 LB Utrecht
bestuurssecretariaat@lhv.nl

Orde van medisch specialisten (Orde)
Bestuurssecretariaat
Postbus 20057
3502 LB Utrecht
m.vanbaarzel@orde.nl

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
Mw. E.J.H. van der Putten
Postbus 1594
5602 BN Eindhoven
nvab@planet.nl

Beroepsvereniging van Verpleeghuisartsen en Sociaal Geriaters (Verenso)
Mw. J.G.M. de Wit
Postbus 20069
3502 LB Utrecht
jdewit@verenso.nl

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
Mw. J. Selhorst
Postbus 24095
3502 MB  Utrecht
secretariaat@nvvg.nl

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd