Actueel: rechtspraak gezondheidsrecht

Wekelijks selecteren de KNMG-juristen relevante rechtspraak die voor artsen interessant is. Hun selectie uit de uitspraken van de afgelopen week, vindt u hieronder. Let op: tegen sommige uitspraken, bijvoorbeeld die van regionale tuchtcolleges of rechtbanken, kunnen partijen nog in beroep gaan. Tot die tijd zijn ze niet definitief. Voor de hele uitspraak met ook informatie over een eventuele beroepstermijn klikt u op de link onderaan de samenvatting. 

Meer weten over tuchtrechtuitspraken? Kijk op de website van Medisch Contact voor achtergrondartikelen en tuchtrechtuitspraken voorzien van commentaar door een arts en een KNMG-jurist.

  • Laatste aanpassing 16 januari 2017

Verkeerde diagnose internist niet verwijtbaar

Na afwezigheid van geruime tijd voert een internist op haar eerste dag terug in het ziekenhuis een familiegesprek over een patiënte bij wie ruim een maand daarvoor een vasculaire stent in de aorta was geplaatst (TEVAR-procedure). Daarna ontwikkelde patiënte malaiseklachten en was zij kortademig. De internist baseerde haar beleid en gesprek op eerder verrichte onderzoeken en overleg met de vaatchirurg. Achteraf blijkt dat zij niet is uitgegaan van de juiste diagnose en komt patiënte later te overlijden. Het tuchtcollege acht het niet onbegrijpelijk dat de internist bij de eerste beoordelingen is uitgegaan van en heeft vertrouwd op de door de radioloog gegeven (maar achteraf gebleken onjuiste) interpretatie van de CT-scan, waarbij het tuchtcollege in aanmerking neemt dat er sprake was van een zeer zeldzame complicatie. Het tuchtcollege verwerpt de klacht.

Bij bemoeizorg hoeft verwijzing niet altijd vooraf te worden besproken

Klachten tegen huisarts en een psychiater door een patiënt, die op verzoek van een medewerker van een lokaal zorgwerk (samenwerkingsverband woningbouwvereniging, gemeente en GGZ) in het kader van bemoeizorg verwezen werd naar psychiater. Klacht tegen huisarts ongegrond. Een huisarts dient een verwijzing met een patiënt te bespreken of hem daarover op zijn minst - bij voorkeur vooraf - te informeren. Het feit dat dit in dit geval niet is gebeurd is onvoldoende om de arts een tuchtrechtelijk verwijt te maken. De verwijsbrief bevat geen inhoudelijke (medische) informatie over klager, maar betreft een administratieve handeling die nodig is voor financiering van zorg. Voorts is de verwijzing gevraagd in het kader van bemoeizorg.

SEH-arts schiet tekort m.b.t. zorgplicht

Een SEH-arts wordt verweten dat hij tijdens de presentatie van een patiënte op de afdeling SEH “blind” is gevaren op de door zijn collega gestelde diagnose. Het bevreemdt het RTG dat de arts op grond van het klinisch beeld en de uitslagen van het laboratoriumonderzoek tot de werkdiagnose cholecystitis is gekomen. Hoewel de arts de verwijsbrief van huisarts niet kende, had het op de weg van de arts gelegen in dit geval per direct aanvullend beeldonderzoek te laten verrichten en niet volstaan met het enkel opnemen van patiënte ter observatie en voor beeldvorming overdag. De arts is in zijn zorgplicht naar de patiënte, die inmiddels is overleden, tekort geschoten. Berisping en publicatie.

Waarschuwing door te veel te vertrouwen op woorden ex-partner

Verwijt aan huisarts dat hij op basis van de uitlatingen van de ex-partner van klaagster, haar zonder haar medeweten en toestemming heeft doorverwezen naar een psychiater en later naar een GGZ-instelling voor een psychiatrisch onderzoek. De huisarts zou in het kader van een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming bevooroordeeld zijn en onjuiste uitlatingen gedaan. Verweerder heeft zich in zijn informatie aan de raad niet tot de feiten beperkt en daarnaast ook uitlatingen over klaagster gedaan die hem niet uit eigen wetenschap bekend waren. Waarschuwing.

Bij Fact-team naasten informeren, ook zonder toestemming patiënt

Een echtgenoot van een patiënt die door een Fact-team werd behandeld diende een klacht in tegen een psycholoog omdat deze hem niet had geïnformeerd over de behandeling van zijn echtgenote. RTG heeft de klacht ongegrond verklaard, omdat patiënte geen toestemming had gegeven voor informatieverstrekking. Het CTG verklaart de klacht alsnog gegrond. Gezien de werkwijze van een Fact-team en de richtlijn bipolaire stoornissen, moeten naasten bij de behandeling van een patiënt worden betrokken.

Terug naar boven Stel uw vraag!