Actueel: wet- en regelgeving gezondheidsrecht

Wekelijks maken de KNMG-juristen een selectie uit de overheidspublicaties die relevant zijn voor artsen. Het betreft de actuele stand van zaken van bijvoorbeeld wetsvoorstellen.

  • Laatste aanpassing: 16 januari 2017

Calamiteiten, incidenten en complicaties

Omdat er onduidelijkheid blijft bestaan over de betekenis van de termen calamiteiten, incidenten en complicaties, en wanneer wat bij de IGZ moet worden gemeld heeft de IGZ een brochure gemaakt. Deze brochure richt zich op instellingen. Solistisch werkende zorgverleners dienen zich te realiseren dat ook zij verplicht zijn calamiteiten te melden. Dat een calamiteitenmelding ook kan worden gebruikt voor een tuchtrechtelijke procedure en dat deze meldingen, met weglating van privacygevoelige gegevens, in de nabije toekomst openbaar moeten worden gemaakt, wordt niet gemeld in de brochure.

Voorstel tot wijziging Wet BIG

Op 13 december jl. heeft de regering een voorstel tot wijziging van de Wet BIG naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel voorziet in diverse veranderingen, waaronder de verplichting van beroepsbeoefenaren om hun BIG-nummer te vermelden en een verbod op het beroepsmatig verrichten van voorbehouden handelingen ook al is dat voor andere doelen dan individuele gezondheidszorg (zuiver cosmetische handelingen). Ook op het gebied van het tuchtrecht wil de regering van alles veranderen, waaronder het invoeren van griffierecht voor klagers à € 50,- en de mogelijkheid om de aangeklaagde te veroordelen in het betalen van de proceskosten.

Physician assistants en verpleegkundig specialist krijgen zelfstandige bevoegdheden

De regering stuurde dezelfde dag een ander wetsvoorstel, strekkende tot wijziging van de Wet BIG, naar de Tweede Kamer met als doel de physician assistant (PA) op te nemen in de lijst van registerberoepen, een zelfstandige bevoegdheid toe te kennen aan PA’s en verpleegkundig specialisten m.b.t. bepaalde voorbehouden handelingen en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen.

Klachtenregeling bedrijfsartsen

Omdat bedrijfsartsen (en verzekeringsartsen) wat betreft het klachtrecht niet onder de Wkkgz vallen is de regering voornemens het Arbeidsomstandighedenbesluit dusdanig aan te passen dat er een aparte klachtenregeling komt voor bedrijfsartsen.

    Terug naar boven Stel uw vraag!