Medische aansprakelijkheid

Als een patiënt schadevergoeding wil ontvangen omdat hij van opvatting is dat hij schade heeft geleden door een fout in de behandeling, dan kan hij zijn arts of de instelling waarvoor de arts werkzaam is aansprakelijk stellen. Voor aansprakelijkheid moet er sprake zijn van een fout (‘toerekenbare tekortkoming’ of ‘onrechtmatige daad’), aantoonbare schade en een oorzakelijk verband tussen het handelen en de schade.

Als artsen werkzaam zijn in een ziekenhuis (of een andere instelling) dan is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering meestal via de instelling geregeld. Ontvangt de arts een aansprakelijkstelling, dan dient hij direct contact op te nemen met zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Afwikkeling van een aansprakelijkstelling gebeurt in de regel door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. De arts is dan wel verplicht alle noodzakelijke medewerking te verlenen.

De afwikkeling van medisch aansprakelijkheidszaken duurt in de praktijk vaak lang. Dit is voor alle betrokkenen zeer vervelend. De KNMG vindt dit onwenselijk voor zowel de patiënt als de aansprakelijk gestelde arts.

Gedragscode Openheid

Om de afhandeling van medische aansprakelijkheidskwesties in de praktijk beter te stroomlijnen en vertraging zoveel mogelijk tegen te gaan, is er door meerdere partijen, waaronder de KNMG, een gedragscode opgesteld. Deze Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische aansprakelijkheid; GOMA bevat richtlijnen over de omgang met incidenten en de afwikkeling van medische aansprakelijkheid.

De GOMA bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte bevat richtlijnen voor artsen en andere zorgverleners over hoe om te gaan met patiënten na incidenten die tot schade hebben geleid of nog kunnen leiden. Het tweede deel geeft aan beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars en (advocaten van) patiënten richtsnoeren voor een adequate afhandeling van verzoeken tot schadevergoeding.

Uitgangspunt van de GOMA is dat wanneer er een medisch incident heeft plaatsgevonden een snel en open contact tussen de arts en patiënt in ieders belang is.

WKKGZ verandert klachtrecht

Sinds de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) bestaat voor patiënten de mogelijkheid via een beroep op een onafhankelijke geschilleninstantie schadevergoedingen te claimen tot een bedrag van € 25.000.

KNMG nieuws

KNMG richtlijnen | standpunten | informatie

KNMG columns

Delen via

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.