Binnen een arts-patiëntrelatie gaan arts en patiënt respectvol met elkaar om. Een respectvolle omgang betekent het volgen van de algemeen erkende fatsoens- en omgangsvormen. Ook laat je de patiënt in haar of zijn waarde. Daarbij is het noodzakelijk dat jij als arts de balans bewaakt tussen professionele afstand en professionele nabijheid. Je dringt als arts altijd door in de privésfeer van de patiënt, in meer of mindere mate. Zowel in de fysieke, psychosociale als de emotionele privésfeer. Professionele nabijheid kan het vertrouwen van de patiënt in de zorg verbeteren, leed verzachten, en de kwaliteit van de zorgverlening verbeteren. Tegelijkertijd is essentieel dat je hierbij genoeg professionele afstand tot de patiënt bewaart. Je dringt niet verder door tot de privésfeer van de patiënt dan nodig is om goede zorg te verlenen.