Goede zorg is zorg van goede kwaliteit en van een goed niveau, die je tijdig verleent en die je afstemt met de patiënt. Wat goede zorg in een concreet geval precies inhoudt, wordt deels bepaald door wat op dat moment de professionele standaard is. De professionele standaard in de gezondheidszorg kan worden gezien als het geheel van professionele medische normen dat beschrijft wat in een bepaalde situatie ‘goed handelen’ is. De professionele standaard zorgt ervoor dat zorgverleners goede, veilige en verantwoorde zorg leveren. De professionele standaard is als zodanig geen regel, maar een ‘kapstok’, die nader is uitgewerkt in bijvoorbeeld wetten, kwaliteitsstandaarden, uitspraken van de tuchtrechter, richtlijnen, protocollen, beroepscodes, gedragsregels en handreikingen. De professionele standaard kan dus gezien worden als de gedeelde waarden en normen binnen de beroepsgroep. Aan de ene kant volgt de professionele standaard uit de wet- en regelgeving en jurisprudentie, aan de andere kant uit de medisch-wetenschappelijke inzichten en ervaringen van de beroepsgroep. Ook kwaliteitsstandaarden zijn dus onderdeel van de professionele standaard. Dit zijn de standaarden die in het Register van het Zorginstituut staan. De professionele standaard vormt een belangrijk uitgangspunt voor jouw handelen als arts. Ook omdat jouw handelen achteraf kan worden getoetst aan wat op het moment van je handelen de professionele standaard was. Van jou wordt dan ook verwacht dat je op de hoogte bent en blijft van de geldende professionele standaard op je werkgebied. Goede zorg verlenen volgens de professionele standaard houdt ook in dat je als arts gemotiveerd kunt afwijken van gestelde beroepsnormen. Bijvoorbeeld dat je afwijkt van een bepaalde richtlijn waarbij je je beweegredenen in het dossier van patiënt noteert.