De professionele standaard vormt een belangrijk uitgangspunt voor jouw handelen als arts. Ook omdat jouw handelen achteraf kan worden getoetst aan wat op het moment van je handelen de professionele standaard was. Van jou wordt dan ook verwacht dat je op de hoogte bent en blijft van de geldende professionele standaard op je werkgebied. Goede zorg verlenen volgens de professionele standaard houdt ook in dat je als arts gemotiveerd kunt afwijken van gestelde beroepsnormen. Bijvoorbeeld dat je afwijkt van een bepaalde richtlijn waarbij je je beweegredenen in het dossier van patiënt noteert.

Van belang is dat de maatschappij als geheel, maar ook bijvoorbeeld de overheid, verzekeraars, financiers, en de instelling waarin of waarvoor je werkt jou in staat stellen én de ruimte geven om goede zorg volgens de professionele standaard te verlenen. Dit betekent dat je de middelen en mogelijkheden moet krijgen om deze zorg te verlenen. En ook dat de beroepsgroep de ruimte krijgt om vanuit zijn expertise invulling te geven aan wat goede zorg voor de patiënt is. Ook jij, als lid van de beroepsgroep, hebt zo indirect invloed op het in stand houden en doorontwikkelen van de professionele standaard.