1.      De KNMG werkt aan het verkrijgen van financiering om tuchtuitspraken te analyseren.

2.      De KNMG zet zich op verschillende manieren in om de voorlichting over het tuchtrecht te verbeteren. Zo zorgen we voor een wekelijkse bespreking van tuchtuitspraken in Medisch Contact. Ook versturen we twee keer per maand informatie over uitspraken in de nieuwsbrief ‘Actueel gezondheidsrecht’. Daarnaast publiceren we uitgebreide informatie over het tuchtrecht op onze website, gecombineerd met onder meer interviews. Bovendien organiseren we districtsbijeenkomsten over dit onderwerp en is het tuchtrecht een vaste rubriek in onze podcasts [link]. Ook de tuchtcolleges geven regelmatig voorlichting aan zorgverleners. Dat doen ze tijdens de opleiding van aiossen en studenten, maar ook op diverse bijeenkomsten en in interviews.

3.      Door de introductie van de tuchtklachtfunctionaris werken de tuchtcolleges aan verbetering van de toegang tot het tuchtrecht. De functionaris kan op verzoek van de klager helpen om een klacht op de juiste manier in te dienen. In het eerste jaar van hun bestaan hebben de tuchtklachtfunctionarissen 922 klachten behandeld, waarvan er uiteindelijk 176 bij de tuchtcolleges werden ingediend. Zie ook hun jaarverslag.

4.      In 2019 is griffiegeld van 50 euro ingevoerd.

5.      De snelheid van de klachtafhandeling is toegenomen door de invoering van de zogenoemde voorzittersbeslissing. Dit houdt in dat voorzitters van tuchtcolleges zelf een beslissing kunnen nemen over klachten waarvan al direct duidelijk is dat zij eenvoudig kunnen worden afgehandeld.

6.      Er wordt meer ingezet op een mondeling vooronderzoek. Dit kan ertoe leiden dat de partijen in een vroeg stadium nader tot elkaar komen en een langdurige klachtenprocedure wordt voorkomen.

7.      In 2019 is een reorganisatie gestart, waarbij het aantal regionale tuchtcolleges wordt verminderd van vijf naar drie. Hierdoor verwachten de colleges hun werkzaamheden efficiënter te kunnen uitvoeren en te komen tot een meer uniforme werkwijze.

8.      De tuchtcolleges zetten zich in voor het gebruik van heldere taal in uitspraken en tijdens de zitting. Zodat klagers en artsen de procedure en de uitspraak nog beter begrijpen en het makkelijker wordt voor artsen om van de tuchtzaak te leren.