Op voorhand is het van belang om te erkennen dat er geen overeenstemming bestaat over wat een ‘gezonde arts’ is. De invulling van de begrippen veiligheid, gezondheid en welzijn is niet eenduidig en bovendien afhankelijk van de situatie. Om als arts goede zorg te kunnen verlenen, is het belangrijk dat je voorkómt dat je je werk niet meer goed kunt uitvoeren door problemen met je eigen gezondheid, veiligheid of welzijn. Het uitgangspunt is in ieder geval dat je je werk nuchter verricht. Dat betekent dat het gebruik van alcohol en psychoactieve middelen in principe niet is toegestaan wanneer je als arts werkzaamheden verricht. Psychoactieve middelen zijn middelen die vermeld staan op lijst I en lijst II van de Opiumwet en lijst III met Nieuwe Psychoactieve Stoffen. Er gelden uitzonderingen voor artsen die geneesmiddelen van lijst I en II van de Opiumwet gebruiken op voorschrift van een behandelend arts in het kader van een behandelingsovereenkomst. Ook wordt van jou als arts verwacht dat je tijdens je werk je eigen veiligheid, gezondheid en welzijn waarborgt. Bijvoorbeeld door jezelf te beschermen door correct gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar ook andere aspecten kunnen van invloed zijn op je veiligheid, gezondheid en welzijn: zoals werkdruk, werkomstandigheden of thuissituatie. Je zoekt hulp als je zulke problemen ervaart dat goede zorg verlenen in het geding is.