CDA ‘Zorg voor elkaar’

In het voorwoord wijst het CDA erop dat dit programma door de coronacrisis geen klassiek verkiezingsprogramma is. Niet alles is tot drie decimalen achter de komma uitgerekend omdat dit volgens de partij niet past bij de grote keuzes die voorliggen in deze tijd. Het CDA spreekt daarom over een ‘veranderagenda’. De titel van het programma ‘Zorg voor elkaar’ legt het CDA uit, slaat terug op de grondbeginselen van de christendemocratie: solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap. 

Bescherming van onze families en gezinnen
Van oudsher is het gezin een belangrijk onderwerp voor het CDA. Volgens het CDA is het gezin de hoeksteen van onze samenleving. Het verkiezingsprogramma begint met het hoofdstuk ‘We beschermen wat ons het meest dierbaar is: onze families en gezinnen’. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan de zorg voor ouderen. Zo zegt het CDA over de laatste levensfase dat iedere fase van het leven waardevol is, ook als de laatste levensfase gepaard gaat met gebreken of gezondheidsklachten. De samenleving moet er voor ouderen zijn met goede zorg, ondersteuning en aandacht voor zingevingsvragen. Daarnaast pleit de partij voor meer ruimte en tijd voor het gesprek tussen ouderen, hun familie en mensen in de zorg over de vraag welke zorg het beste is. Kwaliteit van leven gaat over veel meer dan alleen de vraag wat medisch mogelijk is, aldus het CDA .

Meer zorg vanuit regio
De regio is een belangrijk onderwerp in het verkiezingsprogramma. Dit is ook terug te zien in de paragraaf over de zorg. Zo wil de partij de rol van regioziekenhuizen versterken. Het CDA pleit voor een duidelijk onderscheid tussen regio ziekenhuizen en gespecialiseerde topcentra. De basiszorg moet volgens de partij aan de regioziekenhuizen worden overgelaten.

Het CDA is tegen marktwerking in de zorg en wil af van ‘ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde financiële prikkels en productietargets’. Volgens het CDA moeten winstuitkeringen in de zorg worden verboden en moeten medisch specialisten in loondienst van het ziekenhuis komen. Daarnaast wil de partij de werkdruk in de zorg verlagen door te zorgen voor voldoende personeel en minder administratieve rompslomp.

Gezond eten, sporten en niet roken
De partij wil in de komende regeerperiode meer werk maken van preventie. Met preventie is nog veel gezondheidswinst te behalen volgens het CDA. Met meer aandacht voor gezond eten, sporten en niet-roken kan de kwaliteit van leven worden vergroot en de druk op de zorg worden verlaagd. De partij wil bekende sporters inzetten om een gezonde levensstijl te promoten.

Om preventie te bevorderen wil het CDA maxima aan de hoeveelheid toegevoegde suiker en zout in voedselproducten en moeten kinderen beter beschermd tegen invloeden van commercie en marketing, slechte voeding en verslaving. Verder pleit het CDA voor buurtsportcoaches die laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten in de wijk aanbieden voor mensen die door armoede of andere belemmeringen weinig of niet sporten. 

Opwaardering beroep van verpleegkundige
In het programma is veel aandacht voor verpleegkundigen. Het CDA wil een “flinke opwaardering” van het beroep van verpleegkundige. Het CDA wil dat hun salaris wordt verhoogd. Daarnaast kunnen verpleegkundig specialisten, physician assistants en praktijkondersteuners taken overnemen van medisch-specialisten en huisartsen. Als het aan de christendemocraten ligt, komt er in elke instelling een verpleegkundige in een bestuurlijke rol van chief nursing officer.

Stimuleren van innovatie
Het CDA wil innovatie in de zorg stimuleren. Nieuwe behandelingen, videoconsults en het gebruik van data en nieuwe technologie bieden volgens de partij nieuwe mogelijkheden om de zorg voor patiënten te verbeteren, het werk van professionals te ondersteunen en kosten te besparen. De partij benadrukt het belang van duidelijke richtlijnen voor de bescherming van medische gegevens. 

In de peilingen
In de peilingen kan het CDA rekenen op 12 tot 14 zetels. Op dit moment heeft het CDA 19 zetels in de Tweede Kamer.

(bron: https://verkiezingsgids.nl/tk2021/peilingen)

Relevante passages

Algemeen

 • "Bij geboorte, ziekte en de laatste levensfase zijn wij het meest kwetsbaar en afhankelijk van de aandacht en liefde van anderen. Op die momenten wil iedereen de beste zorg en ondersteuning van de mensen in de zorg. Aan hen vertrouwen we het kostbaarste in ons leven toe: onze gezondheid. Zorg voor elkaar is hun dagelijks werk."

 • "Alle mensen in en rond de zorg leveren een ongelooflijke prestatie in de aanpak van het coronavirus. Dag en nacht zijn ze in touw voor de zorg voor patiënten, de verzorging van onze ouderen en de zoektocht naar een vaccin. Tegelijk zien we ook hoe kwetsbaar de zorg is in tijden van crisis. Meer dan ooit beseffen we hoe kostbaar onze gezondheid is en dat we altijd met elkaar de verantwoordelijkheid dragen om de zorg voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden."

 • "Zorg is een basisrecht. Dat betekent dat zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn. Dat geldt voor de gezondheidszorg, maar ook voor de zorg voor ouderen, mensen met een beperking en mensen die psychische zorg of jeugdzorg nodig hebben."

 • "Om te garanderen dat goede zorg ook voor iedereen bereikbaar is versterken wij de rol van regioziekenhuizen. We zorgen voor voldoende personeel door het werk aantrekkelijker te maken en meer ruimte te laten voor hun eigen professionaliteit."

 • "We worden met elkaar steeds ouder. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Het betekent ook dat de vraag naar zorg flink zal stijgen en dat zet de zorg onder druk. De grote opgave voor de komende jaren is om met elkaar te zorgen dat de zorg van hoge kwaliteit blijft, en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. Voor iedere portemonnee. We maken werk van preventie en het voorkomen van zorg. Met innovatie en digitalisering maken we menskracht vrij voor de zorg die alleen door mensen kan worden gedaan. En we gaan de zorg anders en beter organiseren: met minder marktwerking en meer samenwerking en de keuze voor zinnige zorg in het belang van de patiënt."

Passende zorg in de laatste levensfase

 • "In de laatste levensfase wordt de kwetsbaarheid een grotere zorg in het dagelijks leven. Zorgen over je gezondheid of veiligheid kunnen leiden tot een gevoel van afhankelijkheid. Die fase kan confronterend zijn, maar mag in onze samenleving nooit leiden tot een gevoel tot last te zijn. Ouder worden is de kroon op een lang leven en daarmee net zo waardevol als de rest van het leven daarvoor."

 • "Iedere fase van het leven is waardevol, ook als de laatste levensfase gepaard gaat met gebreken of gezondheidsklachten. Die kwetsbaarheid hoort bij het leven en juist dan moeten we er voor ouderen zijn met goede zorg, ondersteuning en aandacht voor zingevingsvragen."

 • "Kwaliteit van leven gaat over veel meer dan alleen de vraag wat medisch mogelijk is. Daarom willen wij meer ruimte en tijd voor het gesprek tussen ouderen, hun familie en de mensen in de zorg over de vraag welke zorg het beste is."

Gezondheid voorop

 • "Wij houden de zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar door de zorg beter te organiseren, te blijven innoveren en meer te investeren in preventie en gezondheid. Wij houden het eigen risico gelijk en versterken de zorg dichtbij huis en in de regio."

 • "Met preventie is nog veel gezondheidswinst te behalen. Positieve gezondheid, preventie en meer aandacht voor gezond eten, sporten, overgewicht en niet-roken vergroten de kwaliteit van leven en verlagen de druk op de zorg."

 • "We zetten in op actieve gezondheidspreventie met een laagdrempelig advies over gezond leven en bewegen. Voor een gezondere voeding komen er maxima aan de hoeveelheid toegevoegde suiker en zout in voedselproducten."

 • "Wij willen regionale preventiefondsen waarin gemeenten, zorgkantoren, verzekeraars en zorgorganisaties gezamenlijk investeren in preventie en gezond leven en vervolgens gezamenlijk delen in de opbrengsten van lagere zorgkosten."

 • "Sport en gezondheidspreventie zijn een gouden koppel. Wij willen bekende sporters inzetten als ambassadeur voor een gezonde levensstijl en gaan sportverenigingen meer betrekken bij het preventiebeleid."

 • "Wij zorgen dat de buurtsportcoaches hun werk kunnen blijven doen. Zij bieden laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten in de wijk voor mensen die door armoede of andere belemmeringen weinig of niet sporten. De coaches hebben in het bijzonder oog voor de (talent)ontwikkeling van kinderen en jongeren."

 • "Wij willen kinderen beter beschermen tegen ongewenste en ongezonde invloeden van commercie en marketing, slechte voeding en verslaving. Marketing gericht op kinderen en in-game aankopen in online games voor kinderen worden aangepakt. Onlinekanalen komen onder het regime van de Kijkwijzer en er komt meer aandacht voor de opvoeding in de ‘digitale wereld’."

Omgaan met het medisch beroepsgeheim

 • "Wij willen duidelijke richtlijnen voor de bescherming van medische gegevens. Als patiënt ben je altijd zelf de baas over je eigen medische dossier. Jij bepaalt wanneer en met wie gegevens over jouw gezondheid kunnen worden gedeeld."

 • "Wij stimuleren voluit de innovatie in de zorg. Nieuwe behandelingen, videoconsults met je arts en het gebruik van data en nieuwe technologie bieden heel veel nieuwe mogelijkheden om de zorg voor patiënten te verbeteren, het werk van professionals te ondersteunen en kosten te besparen."

Zorg voor kwetsbare patiënten

 • "Goede ouderenzorg is een kwestie van beschaving. We breiden het aantal verpleeghuizen uit voor de liefdevolle zorg aan de meest kwetsbare ouderen. Daarnaast zorgen we voor een gevarieerd aanbod van nieuwe vormen van wonen en zorg. Ook in de ouderenzorg kan innovatie het zware werk voor de verzorgenden verlichten, waardoor er meer tijd en aandacht is voor de ouderen en de uitval van personeel wordt beperkt."

 • "Eenzaamheid blijft een serieus risico voor ouderen die om zich heen steeds meer mensen zien wegvallen. We zetten het landelijke Actieplan ‘Een tegen eenzaamheid’ voort en stimuleren lokale initiatieven die samenhangen met de nationale diensttijd voor jongeren."

 • "De toename van het aantal incidenten rond straatintimidatie, intolerantie en geweld tegen homo’s, antisemitisme en andere vormen van onverdraagzaamheid leidt tot grote spanningen in die gemeenschappen. Wij willen de aangiftebereidheid vergroten en een strenge aanpak van alle vormen van intolerantie en geweld tegen bevolkingsgroepen."

 • "Wij treden streng op tegen seksueel misbruik, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarbij geen sprake is van vrijwilligheid of gelijkwaardigheid. Om de misstanden en mensenhandel in de prostitutie beter te kunnen aanpakken zijn wij voor de invoering van het Zweedse gelijkheidsmodel, waarbij het kopen van seks strafbaar wordt gesteld."

Versterken van de medische professional

 • "Voor de ziekenhuiszorg gaan we een duidelijk onderscheid maken tussen regioziekenhuizen en gespecialiseerde topcentra. Voor de belangrijkste basiszorg kan iedereen dichtbij in het eigen regioziekenhuis terecht. De gespecialiseerde topcentra - waaronder de universitair medische centra - concentreren zich op hoogspecialistische zorg, onderwijs en onderzoek. Zij laten de basiszorg over aan de regioziekenhuizen."

 • "Omdat niet alle zorg in de praktijk ook leidt tot een betere gezondheid, kiezen wij nadrukkelijk voor zinnige zorg, waarbij het belang van de patiënt voorop staat. Zinnige zorg betekent een rem op overbehandeling en onbewezen behandelingen, omdat minder zorg soms beter en sowieso minder belastend is voor de patiënt."

 • "De zorg is geen markt, maar mensenwerk. Het belang van de patiënt staat altijd voorop. Daarom kiezen wij voor minder marktwerking en meer samenwerking als basis voor de zorg. Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde financiële prikkels en productietargets die alleen maar leiden tot onnodige behandelingen. Winstuitkeringen in de zorg worden verboden en medisch specialisten komen in loondienst."

 • "Wij willen een flinke opwaardering van het beroep van verpleegkundige. Zij verdienen een goed salaris dat aansluit bij de verantwoordelijkheden die ze dragen, maar ook meer zeggenschap over hun eigen werk en dus minder regels en afvinklijstjes. In de directie van elke instelling komt een verpleegkundige in een bestuurlijke rol van chief nursing officer."

 • "Wij zorgen dat meer taken van medisch-specialisten en huisartsen kunnen worden overgenomen door verpleegkundig specialisten, physician assistants en praktijkondersteuners. Dit is goed voor de continuïteit van de zorg en leidt tot meer aandacht voor de patiënt."

 • "Wij verlagen de werkdruk in de zorg door te zorgen voor voldoende personeel en minder administratieve rompslomp. Met schrapsessies zetten we het mes in onnodige regels en geven we meer vertrouwen aan de zorgprofessional."

Terug naar boven
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.
Akkoord Cookie instellingen aanpassen

KNMG.nl maakt gebruik van cookies voor optimale werking van de website, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik, tonen van multimedia en voor de inschrijfmogelijkheid voor onze mailings. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. U kunt uw toestemming altijd intrekken via 'Cookie instellingen aanpassen'. Voor meer informatie over cookies zie onze privacyverklaring. privacyverklaring.