PvdA ‘Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland’

Met dit verkiezingsprogramma neemt de PvdA definitief afstand van het beleid van Rutte-II. Vooral op de sociaaleconomische thema’s zoekt de PvdA toenadering tot GroenLinks en de SP. In het voorwoord van partijleider Asscher is te lezen dat de partij meer waardering en ruimte wil geven aan agenten, leraren en zorgmedewerkers. De PvdA wil dat samenwerking in plaats van concurrentie centraal komt te staan. Om de plannen in het programma te financieren vraagt de partij  ‘eerlijke bijdrage van multinationals, vermogenden en grote vervuilers’.

Als belangrijkste waarden noemt de partij: bestaanszekerheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en duurzaamheid.

Grote rol overheid bij preventie
Op het gebied van preventie komt de PvdA met veel voorstellen, met daarbij een grote rol voor de overheid. Zo wil de partij een verbod op marketing voor ongezonde producten gericht op kinderen. Om gezonde voeding te stimuleren wil de partij afspraken maken met de voedingsindustrie en strengere EU-regels voor de hoeveelheid suiker, zout en verzadigde veten en kunstmatige toevoegingen in voedsel. Bovendien pleit de partij voor een nultarief BTW op groente en fruit en een suikertaks.

Naast voeding is sport en bewegen een belangrijk thema in de paragraaf over preventie. Zo wil de partij dat mensen met een lage inkomen een gratis lidmaatschap van de sportschool krijgen en gym op iedere basisschool wordt gegeven. Ook bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van hun personeel.

Medisch specialisten in loondienst
De PvdA is van mening dat sommige medische specialisten te veel verdienen. Daarom wil de partij dat specialisten in loondienst van het ziekenhuis gaan werken. Tegelijkertijd wil de PvdA de salarissen van artsen in opleiding wel verhogen.

Verplicht transparantieregister
De PvdA wil naar een verplicht (in plaats van zelfregulerend) transparantieregister voor financiële transacties tussen de industrie en zorgverleners.

Meer tijd bij de huisarts en multidisciplinaire samenwerking in de wijk
De PvdA pleit voor een langer huisartsenconsult. De partij wil dit mogelijk maken door in de bekostiging de rol van de verzekeraar te beperken en door extra geld uit te trekken. Naast een langer huisartsenconsult wil de partij ook investeren in gezondheidscentra waar huisarts, fysiotherapeut, wijkverpleging en thuiszorg met elkaar samenwerken. De PvdA wil dat medisch specialistisch ook spreekuur houden in deze centra.

Meer aandacht voor gender-sensitieve zorg en zorg voor intersekse personen
Volgens de PvdA behandelen de meeste artsen mannen en vrouwen nu nog gelijk. De PvdA wil meer aandacht voor gender-sensitieve zorg. Ook moet er meer aandacht komen voor cultureel diverse zorg, bijvoorbeeld door het gebruik van tussenpersonen om contact te leggen met moeilijke bereikbare doelgroepen.

Op het terrein van zorg voor kwetsbare patiënten vraagt de PvdA aandacht voor intersekse personen. Er moet volgens de PvdA een wettelijk verbod komen op medisch niet-noodzakelijke ‘feminiserende’ of ‘masculiniserende’ medische behandelingen van intersekse personen zonder hun eigen uitdrukkelijke toestemming.

Standpunt over zorg in de laatste levensfase ontbreekt
In tegenstelling tot veel andere partijen wordt in het programma van de PvdA niet gesproken over euthanasie of palliatieve sedatie.

In de peilingen
De PvdA wordt ingeschat op 13-15 zetels. Op dit moment heeft de PvdA in de Tweede Kamer 9 zetels.

(bron: https://verkiezingsgids.nl/tk2021/peilingen)

Relevante passages

Algemeen

 • "Intussen lopen de mensen die zich met hart en ziel inzetten om ons te verzorgen - de verpleegkundigen en verzorgenden - op hun laatste benen. Daarbij zijn ze soms meer tijd kwijt met administratie en verantwoording dan met hun patiënten. Het marktdenken in de zorg is doorgeschoten. Wie is er nu echt goed geïnformeerd om zelf het ziekenhuis te kunnen kiezen voor de volgende ingreep? En als je met spoed hulp nodig hebt, dan valt er weinig te kiezen. Dan moet er gewoon goede zorg voor je zijn, zo snel mogelijk. Tegelijkertijd weten veel medisch specialisten zich in kartels juist te onttrekken aan de marktwerking waaraan patiënten blootgesteld worden. Te vaak zorgde de marktwerking ervoor dat samenwerking werd bestraft en alleen concurrentie werd beloond."

 • "Het kan anders. Samen kunnen we de zorg teruggeven aan ons allemaal. Wij kiezen voor vakmensen zo dicht mogelijk bij de patiënt. We geven ruimte, waardering en vertrouwen terug aan artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. We zorgen dat alle kinderen kunnen sporten en hun talenten kunnen ontdekken. We zorgen dat het gaat lonen om gezonde keuzes te maken. We beteugelen het doorgeschoten marktdenken. We brengen de solidariteit terug, tussen rijk en arm en ziek en gezond. Zo wordt goede zorg betaalbaar en beschikbaar voor iedereen. Je weet nooit wanneer je zorg nodig hebt. Maar je kunt erop rekenen als het zover is."

Gezondheid voorop

 • "Goede gezondheid begint met gezond leven. Maar het is te duur om gezond te leven. Ongezond eten is goedkoper dan gezond eten. In veel gezinnen is er geen geld om te sporten. En dan krijgen mensen de schuld van een ongezond leven, terwijl er miljarden worden verdiend in de fastfood-industrie. Daarom is een stevig pakket maatregelen nodig."

 • "Welzijn, preventie en gezondheid voorop. Voorkomen is altijd beter dan genezen. We willen meer focus op gezondheid, welzijn en preventie. Dat zorgt voor gelukkiger en gezondere levens en zorgt voor minder dure zorg."

 • "Preventie in het basispakket. We investeren met zorgverzekeraars in preventieve maatregelen zoals meer bewegen, stoppen met roken en gezonder eten. Preventieve programma’s in buurten en wijken gericht op kinderen en ouders krijgen steun via regionale preventiefondsen."

 • "Nationaal Programma Publieke Gezondheid. We stellen een Nationaal Programma Publieke Gezondheid vast met alle betrokkenen om de wetenschappelijke basis onder preventiebeleid te verstevigen. Het Programma stimuleert innovaties en effectieve maatregelen die een gezonde leefstijl bevorderen, met feiten-gedreven gezondheidsonderzoek."

 • "Verbod op ongezonde reclame gericht op kinderen. Volwassenen maken we bewust van de risico’s van roken, drank en drugs. Kinderen tot 18 jaar beschermen we expliciet hiertegen. Er komt een wettelijk verbod op alle marketing voor ongezonde producten gericht op kinderen."

 • "Een rookvrije generatie. Samen met maatschappelijke organisaties doen we alles om roken te bestrijden. We helpen mensen om te stoppen en voorkomen dat kinderen gaan roken. Zo zetten wij ons in voor een rookvrije generatie."

 • "EU-regels voor gezonder voedsel. Europa stelt strengere regels voor de hoeveelheid suiker, zout, verzadigde vetten en kunstmatige toevoegingen in ons voedsel. Daarbovenop maken we met de voedingsindustrie sluitende afspraken voor gezonder voedsel."

 • "Nultarief BTW op groente en fruit. Tabak en alcohol maken we duurder. Er komt een suikertaks. Alternatieven voor vlees willen we stimuleren. Zo worden groente en fruit goedkoper en worden ongezonde keuzes duurder."

 • "Gratis sport voor lagere inkomens. Sport verbindt, maar sport is vaak onbetaalbaar. Voor mensen met lagere inkomens wordt lidmaatschap van de sportclub gratis. Gemeenten en fondsen krijgen budget om dit te organiseren. We versterken de samenwerking tussen landelijk opererende organisaties zoals MEE.nl, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Sportkracht, NOC*NSF, Fonds Gehandicaptensport, Ouderenfonds en Stichting Life Goals."

 • "Nationale Visie Beweegvriendelijke Leefomgeving. Het Rijk maakt, in samenhang met de Nationale Omgevingsvisie, het natuurbeleid en de volksgezondheid, een masterplan om het sporten in de buitenlucht zo laagdrempelig mogelijk te maken."

 • "Gym op iedere basisschool. De keuze om wel of geen bewegingsonderwijs aan te bieden, valt buiten de vrijheid van onderwijs. Gymles hoort standaard tot het curriculum op iedere basisschool in elk schooljaar."

 • "Basisbanen op de sportvereniging. Toezicht houden, het clubhuis bemannen en de velden onderhouden zijn taken die vaak moeilijk te vervullen zijn bij sportverenigingen. Ondertussen zitten veel mensen ongewild thuis. Daarom komen er basisbanen op de sportvereniging (zie hoofdstuk 1). De belastingvrije vrijwilligersvergoeding gaat bovendien omhoog."

 • "Gezonde werknemers. Van bedrijven verwachten we dat ze meer aandacht besteden aan de gezondheid van hun personeel."

Kwetsbare patiënten

 • "Om de Wmo goed uit te voeren hebben gemeenten de basisinfrastructuur in wijken en dorpen op orde. Zo krijgen inwoners voldoende ondersteuning vanuit kinder- en jongerenwerk, opbouwwerk, maatschappelijk werk en ouderenwerk."

 • "Betere behandeling van verwarde mensen. Wij trainen politie en hulpdiensten beter in het herkennen van en omgaan met verwarde mensen. We breiden het aantal plekken voor respijtzorg en crisisopvang uit. We willen deze mensen een oplossing bieden en voorkomen dat verwarde mensen onnodig in de cel of op straat belanden - met alle gevaren van dien. Daarnaast is er voor mantelzorgers in de GGZ meer aandacht voor respijtzorg."

 • "De pil in het basispakket. Goede betaalbare anticonceptie is geen luxe maar voor iedereen toegankelijk. Toch zijn de kosten van anticonceptie voor veel vrouwen nu te hoog. Daarom komt anticonceptie in het basispakket."

 • "Abortus verdwijnt uit het Wetboek van Strafrecht."

 • "Abortuspil bij de huisarts. Vrouwen die ongewenst zwanger zijn, kunnen terecht bij hun eigen vertrouwde huisarts, in de buurt. Ze hoeven niet langer naar abortuskliniek of ziekenhuis."

 • "Intersekse personen. Er komt een wettelijk verbod op medisch niet-noodzakelijke ‘feminiserende’ of ‘masculiniserende’ medische behandelingen van intersekse personen zonder hun eigen uitdrukkelijke toestemming. We maken meer beleid voor en doen meer onderzoek naar de emancipatie van intersekse personen in de zorg."

 • "Zelfdoding onder LHBTI’s voorkomen. LHBTI’s zijn gemiddeld minder gelukkig, en zelfdoding komt vaker voor. Programma’s om zelfdoding te voorkomen en te werken aan een betere mentale gezondheid worden voortgezet. We bevorderen kennis over en onderzoek naar de positie van LHBTI’s."

 • "Geweld achter de voordeur aanpakken. Geweld hoort nergens thuis. Daarom komt er een Nationaal Rapporteur Geweld achter de Voordeur. Het melden van geweld maken wij laagdrempeliger en vervolging eenvoudiger. Voor slachtoffers komt er meer opvangcapaciteit."

 • "We bestrijden mensenhandel en uitbuiting van kinderen en volwassenen. We zorgen voor voldoende middelen. Ook kiezen we voor een pooierverbod om uitbuiting van sekswerkers te voorkomen. Het is onacceptabel dat pooiers sekswerkers dwingen inkomsten af te staan of hun vrijheden ontnemen. We binden de strijd aan met gedwongen sekswerk."

 • "Onvrijwillige seks is verkrachting en wordt als zodanig strafbaar. Bijna de helft van de vrouwen maakt ooit seksueel geweld mee. Seksueel geweld is onaanvaardbaar en moet hard worden tegen opgetreden."

 • "Eerwraak en uithuwelijking aanpakken. Eerwraak is strafbaar en pakken we keihard aan. Uithuwelijking moet beter in kaart worden gebracht en worden tegengegaan. De fundamentele mensenrechten van verborgen vrouwen worden geschonden en dit is strafbaar."

Versterken van de medische professional

 • "Zorgpersoneel heeft recht op meer salaris, minder werkdruk en meer collega’s. Wij investeren structureel in het salaris, de werkomstandigheden en perspectief van alle verpleegkundigen, verzorgenden en andere directe zorgmedewerkers in de ziekenhuiszorg, de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de verpleeghuiszorg."

 • "Langer huisartsenconsult. Zorgverzekeraars sturen nu op zoveel mogelijk gesprekken per uur bij de huisarts. Maar soms is een gesprek van meer dan 20 minuten noodzakelijk. Daarom maken we langere gesprekken mogelijk. Dit doen we door in de bekostiging de rol van de verzekeraar te beperken en door extra geld uit te trekken."

 • "Er komt een verplicht transparantieregister voor financiële transacties tussen de industrie en zorgverleners."

 • "Huisartsen, wijkverpleegkundigen, kraamzorg, hoog-complexe zorg en spoedeisende zorg zijn nutsvoorzieningen. De belofte van marktwerking in de zorg - hogere kwaliteit tegen een lagere prijs – is niet waargemaakt. Zorgverzekeraars laten zich leiden door kosten op korte termijn en niet door goede zorg op lange termijn. Daarom is het tijd om duidelijk te zijn: huisartsen, wijkverpleegkundigen, kraamzorg, hoog-complexe zorg en spoedeisende zorg zijn nutsvoorzieningen. Deze zijn betaalbaar, van hoge kwaliteit en voor iedereen toegankelijk."

 • "Kwaliteit boven kwantiteit. De prikkel om zoveel mogelijk handelingen te verrichten verdwijnt. Onnodige zorg en overbehandeling pakken we aan. Verspilling in de zorg gaan we tegen door zorgaanbieders te belonen voor de gezamenlijke besparing op de zorgkosten, ook die buiten de eigen praktijk. Mensen krijgen inzicht in de prijs van een behandeling. Behandelingen die bewezen ineffectief zijn gaan uit het basispakket."

 • "Medisch specialisten in loondienst. Medisch specialisten die zich los van het ziekenhuis organiseren, verdienen nu soms meer dan een miljoen euro per jaar. Wij gunnen iedere arts een goed salaris, maar er zijn grenzen. Publiek geld wordt niet verspild aan exorbitante salarissen. Daarom komen medisch specialisten in dienst van het ziekenhuis, met een nette cao. Tegelijkertijd verhogen we de salarissen van artsen in opleiding."

 • "Een eigen gezondheidscentrum dichtbij. De eerstelijnszorg in Nederland is een groot goed. Wij willen een gezondheidscentrum dichtbij inwoners waar huisarts, fysiotherapeut, wijkverpleging en thuiszorg met elkaar samenwerken om de beste zorg te bieden. Ook medisch specialisten houden er spreekuur. Ook ’s avonds en in het weekend is er zorg dichtbij in de buurt. We passen de Mededingingswet aan zodat alle zorgverleners in de eerste lijn ongehinderd kunnen samenwerken."

 • "Volksgezondheid voorop bij regionale ziekenhuizen. Regionale ziekenhuizen vervullen een belangrijke rol om toegankelijke zorg te garanderen, te zorgen dat mensen geen zorg uitstellen en het mogelijk te maken dat ook vrienden en familie op bezoek kunnen komen. Regionale ziekenhuizen mogen daarom niet sluiten vanwege uitsluitend financiële redenen. Zorg willen wij zo dichtbij mogelijk en toegankelijk voor iedereen. De Rijksoverheid is daarvoor eindverantwoordelijk."

 • "Gender-sensitieve zorg. Vrouwen bereiken gemiddeld een hogere leeftijd dan mannen, maar leven de laatste jaren van hun leven in slechtere gezondheid dan mannen. Daardoor is de kwaliteit van leven lager. De laatste jaren groeit het inzicht dat veel ziektebeelden tussen mannen en vrouwen verschillen. De meeste artsen behandelen mannen en vrouwen nu nog gelijk, maar houden in de toekomst rekening met de verschillen. We vergroten de gelijke toegang voor mannen en vrouwen door kennis over gender-sensitieve zorg te vergroten en te verspreiden."

 • "Cultureel diverse zorg. In de zorg komt meer aandacht voor verschillende culturele achtergronden. Personeelsbestanden worden diverser en zorgaanbieders ontwikkelen cultuursensitieve kennis en vaardigheden. We maken gebruik van tussenpersonen om contact te leggen met moeilijk bereikbare doelgroepen."

Terug naar boven
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.
Akkoord Cookie instellingen aanpassen

KNMG.nl maakt gebruik van cookies voor optimale werking van de website, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik, tonen van multimedia en voor de inschrijfmogelijkheid voor onze mailings. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. U kunt uw toestemming altijd intrekken via 'Cookie instellingen aanpassen'. Voor meer informatie over cookies zie onze privacyverklaring. privacyverklaring.