VVD ‘Samen aan de slag’

Opvallend in het nieuwe verkiezingsprogramma van de VVD is het pleidooi voor een ‘sterke overheid’. Hiermee maakt de partij een verschuiving naar links. De overheid moet volgens de VVD ‘de rafelranden van het kapitalisme actief bijschaven om ervoor te zorgen dat onze liberale markteconomie werkt zoals het kapitalisme bedoeld is’. In het voorwoord beschrijft de partij dit verkiezingsprogramma als het ‘nieuwe verhaal van de VVD’. Daarbij worden drie ankerpunten genoemd: bijsturing van het kapitalisme is soms nodig om ervoor te zorgen dat liberalisme blijft werken voor de mensen, een sterke overheid is nodig om bescherming te bieden waar nodig en uitkomsten moeten rechtvaardig zijn en gebaseerd op wederkerigheid.

Concurrentie is goed voor de zorg, maar marktwerking geen doel op zich
Specifiek over de zorg valt op dat de VVD beargumenteert dat concurrentie tussen aanbieders de zorg kan verbeteren, maar marktwerking geen doel op zich mag zijn. Doorgeschoten bureaucratie en marktwerking in de zorg kan er volgens de partij toe leiden dat de menselijke maat uit het oog wordt verloren.

De VVD pleit voor zorg die zoveel mogelijk dicht bij huis plaatsvindt. Daar staat tegenover dat ziekenhuizen zich kunnen specialiseren in complexe specialistische behandelingen. Om investeringen in betere zorg te stimuleren moet er volgens de VVD een uitzondering komen op het verbod op winstuitkering voor de medisch-specialistische zorg.

Meer in gesprek over complexe problematiek en levenskwaliteit
Volgens de VVD moeten artsen de ruimte krijgen om in gesprek te gaan met patiënten met complexe problematiek over de effectiviteit en effecten op levenskwaliteit van behandelingen en geneesmiddelen.

Iedereen een levenstestament en euthanasie bij kinderen
Als liberale partij benadrukt de VVD het belang van zelfbeschikking in de laatste levensfase. Zo pleit de partij voor een levenstestament waarin iedereen met zijn of haar huisarts afspraken kan vastleggen over de laatste levensfase. Ook wil de partij transparantie over de opvattingen van artsen over euthanasie. Tot slot wil de VVD vasthouden aan de uitbreiding van het Groninger Protocol, waardoor euthanasie voor kinderen tussen de één en twaalf jaar mogelijk wordt.

Aandacht voor preventie, maar niet opgelegd vanuit de overheid
Preventie wordt uitgebreid besproken in het programma. Zo pleit de partij voor het maken van afspraken met producenten van levensmiddelen en supermarkten over het gezonder maken van producten én het meer promoten van gezonde producten. Daarnaast wil de partij sport en bewegen stimuleren. Volgens de VVD moet elk kind de mogelijkheid krijgen om te sporten bij een vereniging en moet er een groter aanbod komen voor sport en beweging voor ouderen.

De VVD is nog steeds geen voorstander van een grote rol van de overheid. Gezond leven wordt niet opgelegd of geregeld door de VVD. Fiscale maatregelen die andere partijen noemen, zoals een btw-verlaging voor groenten en fruit of een suikertaks, neemt de VVD niet.

Vaccinatiegraad en antibioticaresistentie
De VVD besteedt veel aandacht aan het onderwerp vaccineren. Zo wil de partij een wettelijke plicht voor kinderopvangcentra om ongevaccineerde kinderen te weigeren wanneer er door een te lage vaccinatiegraad een ongecontroleerde verspreiding van infectieziektes dreigt. Ook moet het belang van vaccineren onder de aandacht worden gebracht onder laaggeletterden in Nederland. De VVD wil dat de Gezondheidsraad een onderzoek uitvoert naar de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma. Hierbij weegt volksgezondheid zwaarder dan kosteneffectiviteit volgens de partij. Ook is de VVD bezorgd over het overmatig antibioticagebruik waardoor er steeds meer resistente bacteriën ontstaan waartegen bestaande antibiotica niet meer werken. Daarom pleit de partij voor een Europees fonds voor gezamenlijke investering in de (Europese) ontwikkeling van vaccins, antibiotica en geneesmiddelen voor zeldzame ziektes.

Stimuleren digitale zorg
Digitalisering biedt volgens de VVD kansen. De VVD wil digitale zorg stimuleren, mits dit niet ten koste gaat van de kwaliteit. Het gebruik van medische data kan volgens de VVD ook worden ingezet voor preventie, bijvoorbeeld om het ziekteverloop te voorstellen of om de effectiviteit van behandelmethoden te evalueren. Hierbij benadrukt de partij het belang van betrouwbare digitale gegevensuitwisseling waarbij privacy hoog in het vaandel staat.

Meldplicht eergerelateerd geweld
Op het gebied van zorg voor kwetsbare patiënten noemt de VVD een meldplicht voor medewerkers in de zorg en het onderwijs bij het vermoeden van eergerelateerd geweld. Daarnaast wil de partij het uitvoeren, aanprijzen van en aanzetten tot maagdenvliesherstel verbieden.

In de peilingen
Het aantal zetels schommelt in de peilingen tussen de 39 en 45 zetels. Op dit moment heeft de VVD 32 zetels in de Tweede Kamer.

(bron: https://verkiezingsgids.nl/tk2021/peilingen)

Relevante passages

Algemeen

 • "Aanpakken van problemen als gevolg van doorgeschoten marktwerking en doorgeschoten bureaucratie, zoals toegenomen regeldruk en registraties, declaratiedrang en zorgcowboys die sjoemelen met zorggeld. We verstevigen de voorwaarden rond kwaliteit en bedrijfsvoering voor startende en bestaande zorgorganisaties."

 • "Investeren in de zorg is een investering in de samenleving. Omdat iedereen daaraan bijdraagt hebben we ook de plicht om de zorg voor iedereen betaalbaar te houden en kritisch te kijken of alle zorg echt passend is. Ook moeten we gebruikmaken van de kansen die digitalisering biedt."

 • "Een robuust zorgsysteem is nodig om gezondheidscrises de baas te kunnen. Dat betekent dat we bereid zijn extra te investeren in flexibele reservecapaciteit, ook al zou het onder normale omstandigheden kostenefficiënter zijn om minder bedden te hebben of medicijnen allemaal in een lagelonenland te produceren."

 • "Het coronavirus heeft de Nederlandse samenleving ernstig ontwricht, ons sociale leven drastisch beperkt en ondanks ingrijpende maatregelen veel slachtoffers geëist. Over de hele wereld wordt gezocht naar medicijnen en vaccins om deze infectieziekte te bestrijden en te voorkomen. Wanneer dit lukt, is de dreiging van mondiale virusverspreidingen nog niet weg. In de toekomst kan Nederland geconfronteerd worden met nieuwe gezondheidscrises. Zo is er een toenemend risico op infectieziektes die van dier op mens kunnen overgaan en uitgroeien tot een pandemie. Omdat te weinig mensen hun kinderen laten vaccineren zijn er lokale uitbraken van ziektes als de mazelen. En door overmatig antibioticagebruik ontstaan steeds meer resistente bacteriën waartegen bestaande antibiotica niet meer werken. Nederland zal zich daarom moeten voorbereiden op een intensievere bescherming van de volksgezondheid en de aanpak van nieuwe gezondheidscrises. Dat vereist ook investeringen in preventie. Daarnaast gaat technologie een belangrijke rol spelen. Artsen kunnen bijvoorbeeld op afstand symptomen van patiënten monitoren, slimme horloges helpen bij de tijdige opsporing van ziektes, en via draagbare alarmsystemen kunnen ouderen snel hulp inschakelen."

Passende zorg in de laatste levensfase

 • "Een levenstestament waarin iedereen samen met zijn of haar huisarts afspraken kan vastleggen over de laatste levensfase, zoals het wel of niet behandelen, wel of niet reanimeren of vrijwillig levenseinde. Deze schriftelijke wilsverklaring biedt voldoende grond voor artsen om later naar te handelen."

 • "De mogelijkheid voor iedereen om zelf te kiezen voor een waardig levenseinde, mits dit volgens zorgvuldige procedures en eisen gebeurt."

 • "Transparantie over de opvattingen van artsen over euthanasie. Het is essentieel dat een arts en patiënt tijdig met elkaar praten over de wensen rondom het levenseinde, zodat een patiënt eventueel kan kiezen voor een andere arts en artsen niet hoeven mee te werken aan een procedure waar zij principiële bezwaren tegen hebben."

 • "Vasthouden aan uitbreiding van het Groninger Protocol, waardoor euthanasie voor kinderen tussen de één en twaalf jaar onder zeer strikte zorgvuldigheidseisen mogelijk wordt. Ook voor kinderen die ongeneeslijk ziek zijn en ondragelijk en uitzichtloos lijden, moet de keuze voor euthanasie beschikbaar zijn als er echt geen andere opties meer zijn."

Gezondheid voorop

 • Preventie
  "Voorlichting over preventie rond een ongezonde levensstijl, met het Nationaal Preventieakkoord als leidraad. Hulp aan mensen die gezonder willen leven, onder andere door het verder ontwikkelen van zogenaamde ‘gecombineerde leefstijlinterventies’. "

 • "Stimuleren van sport, bijvoorbeeld door naschoolse opvang en sportclubs en zorgorganisaties en sportclubs met elkaar te laten samenwerken."

 • "Afspraken met producenten van levensmiddelen en supermarkten over het gezonder maken van producten én het meer promoten van gezonde producten."

 • "Meer gebruik van data door zorgverzekeraars om een ziekteverloop beter te voorspellen en daarmee beter in te zetten op preventie. Het delen van deze data door verzekerden stimuleren we door bijvoorbeeld het gratis aanbieden van wearables. Het gebruik van persoonlijke data mag alleen met toestemming."

 • "Toegang tot (geanonimiseerde) medische data voor onderzoekers om de effectiviteit van behandelmethoden te evalueren. De verantwoordelijkheid over deze gegevens en het gebruik ervan komt te liggen bij de umc’s en bijbehorende universiteiten."

 • Sport en bewegen"Met plezier bewegen en sporten is van onschatbare waarde voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. De fysieke en mentale voordelen van sporten worden steeds belangrijker nu onze samenleving vergrijst en steeds meer mensen met chronische ziekten ouder worden. Het bevorderen van een actieve leefstijl en sporten verkleint het risico op ziekten, vergroot de mentale veerkracht en versnelt het herstelproces na een medische ingreep. Sport moet dan ook voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking. De coronacrisis heeft ons duidelijk laten zien wat het belang van gezondheid, fitheid en weerbaarheid is. We moeten gebruikmaken van de kracht van sport. De komende jaren zetten we in op:"

  • "Voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en te sporten. Dat maakt sport en bewegen toegankelijk voor iedereen. Waar nodig helpen we gemeenten."

  • "De mogelijkheid voor ieder kind om te sporten bij een vereniging, door voldoende toegankelijkheid voor kinderen met een beperking en tegemoetkomingen voor ouders die de contributie niet kunnen betalen."

  • "Gastlessen van sportverenigingen op basisscholen en middelbare scholen met geld uit het sportakkoord."

  • "Een groter aanbod van sport en bewegen voor ouderen. Daarnaast is voor ouderen de sociale omgeving van de vereniging van belang om eenzaamheid tegen te gaan en om betrokken te blijven bij onze maatschappij."

  • "Meer sportevenementen in Nederland, omdat dit bijdraagt aan de motivatie om te gaan sporten en de samenleving verbroedert."

 • Vaccineren"De wettelijke plicht voor kinderopvangcentra om ongevaccineerde kinderen te weigeren wanneer er door een te lage vaccinatiegraad een ongecontroleerde verspreiding van infectieziektes zoals mazelen dreigt. Zo kunnen we onze kinderen beschermen."

 • "Het belang van vaccineren bij nieuwe ouders onder de aandacht brengen met duidelijke en ook voor de tweeëneenhalf miljoen laaggeletterden in Nederland begrijpelijke informatie."

 • "Onderzoek door de Gezondheidsraad naar uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma, bijvoorbeeld met vaccins tegen meningokokken B. Volksgezondheid moet hierbij zwaarder wegen dan kosteneffectiviteit."

 • "Een Europees fonds voor gezamenlijke investering in de (Europese) ontwikkeling van vaccins, antibiotica en geneesmiddelen voor zeldzame ziektes. Ook investeert Nederland in onderzoek naar infectieziektes die van dier op mens kunnen overgaan en de risico’s die zij voor de volksgezondheid vormen. Daarmee stimuleren we onderzoek en ontwikkeling dat buiten crisistijd voor bedrijven onrendabel is."

 • Kwetsbare groepen"Beschermen van slachtoffers van huwelijksdwang, achterlating of genitale verminking. De rechter kan hiervoor een preventief beschermingsbevel afvaardigen. Bij signalen van uithuwelijking of genitale verminking kan een uitreisverbod worden opgelegd om te voorkomen dat iemand Nederland verlaat. Ook kunnen betrokkenen worden verplicht om iemand terug te halen naar Nederland. Bovendien versterken we de controle op Schiphol om signalen van ophanden zijnde genitale verminking te signaleren en te voorkomen."

 • "Aanpassen van het strafrecht zodat alle medeplichtigen aan eerwraak of onderdrukking zware straffen opgelegd krijgen."

 • "Verbieden van het uitvoeren, aanprijzen van en aanzetten tot maagdenvliesherstel. Dit voorkomt dat vrouwen onder druk worden gezet om een ‘bewijs’ van maagdelijkheid te verkrijgen of een maagdenvlieshersteloperatie te ondergaan."

 • "Een meldplicht voor eergerelateerd geweld voor medewerkers in de zorg en het onderwijs. Om (potentiële) slachtoffers van culturele onderdrukking of eerwraak te herkennen en te ondersteunen en te begeleiden naar hulp, komt er een landelijk dekkende online chat met hulpverlener."

 • "Meer tijdelijke huisverboden voor daders van kindermishandeling, zodat kinderen zelf in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven."

 • "Een verbod op conversietherapie bij homoseksualiteit en homogenezing. Het verbod geldt uitsluitend op conversie van homoseksualiteit, zo blijft een medische behandeling voor kinderen met genderdysforie mogelijk. Subsidies voor organisaties die conversietherapieën aanbieden worden per direct ingetrokken."

Omgaan met het medisch beroepsgeheim

 • "Betrouwbare digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners waarbij privacy hoog in het vaandel staat. Hiervoor kunnen lessen getrokken worden uit de coronacrisis. Het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling is een eerste stap, waarna we dit willen uitbreiden naar uitwisseling tussen alle organisaties en tussen zorgverlener en patiënt."

 • "Experimenten waarbij verzekeraars zelf ook zorg kunnen aanbieden (verticale integratie), wanneer dit de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg verbetert. Ook moet de privacy van medische gegevens geborgd zijn."

Versterken van de medische professional

 • "Aantrekkelijker werkomstandigheden voor het zorgpersoneel door hen meer autonomie, opleidingen, flexibelere roosters en doorgroeimogelijkheden te bieden."

 • "Een plek voor verpleegkundigen in het bestuur van zorginstellingen. Als mensen betrokken zijn bij belangrijke besluiten groeit hun werkplezier en verlaten ze minder snel de zorg."

 • "Zorg die zoveel mogelijk dicht bij huis plaatsvindt, en waar mogelijk zelfs digitaal. Ziekenhuizen kunnen zich specialiseren in complexe specialistische behandelingen."

 • "Uitgebreidere informatie voor patiënten met complexe problematiek over de effectiviteit en effecten op levenskwaliteit van behandelingen en geneesmiddelen, zodat zij samen met hun arts beter geïnformeerd kunnen beslissen of en welke behandeling wordt gestart. Artsen krijgen de ruimte om dit gesprek goed te kunnen voeren met hun patiënten."

 • "Stimuleren van digitale zorg. Zorgverleners kunnen, waar dit niet ten koste gaat van kwaliteit, zorg digitaal leveren. Hiervoor passen we de bekostiging aan, waarbij we ook digitale zorg bekostigen en de levering hiervan aantrekkelijker wordt. Dat komt de betaalbaarheid van zorg ten goede."

 • "Stimulering van investeringen in betere zorg. Voor de medisch-specialistische zorg en intramurale zorg komt daarom een uitzonderingen op het verbod op winstuitkering. Daarbij gelden wel voorwaarden, zoals solvabiliteit en goed bestuur."

Terug naar boven
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.
Akkoord Cookie instellingen aanpassen

KNMG.nl maakt gebruik van cookies voor optimale werking van de website, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik, tonen van multimedia en voor de inschrijfmogelijkheid voor onze mailings. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. U kunt uw toestemming altijd intrekken via 'Cookie instellingen aanpassen'. Voor meer informatie over cookies zie onze privacyverklaring. privacyverklaring.