Herregistratie BIG-register

Kern van de zaak

Op 1 januari 2018 moeten veel basis- en profielartsen zich voor de eerste keer herregistreren in het BIG-register van het CBIG.

Eisen voor herregistratie

De eisen voor herregistratie zijn wettelijk vastgelegd. In het kort komen die er op neer dat in vijf jaar tijd 2080 uur werkervaring moet zijn opgedaan. Alleen werkervaring in de individuele gezondheidszorg en binnen het deskundigheidsgebied van de arts mag meetellen. Welke werkzaamheden hier exact onder vallen is niet in alle gevallen duidelijk. De KNMG voert hierover samen met LAD en KAMG overleg met het ministerie. Dit moet leiden tot meer duidelijkheid.

Beoordelen gezondheidstoestand en preventieve gezondheidszorg tellen mee (Individuele gezondheidszorg)

Alleen werk dat binnen de individuele gezondheidszorg is verricht mag meetellen. De grenzen van het begrip individuele gezondheidszorg zijn niet heel scherp. Hierdoor is, met name bij werkzaamheden in de sociale geneeskunde, vaak niet duidelijk of deze werkzaamheden meetellen of niet. Lange tijd werden hier alleen curatieve werkzaamheden onder verstaan. Dat begrip moet echter ruimer opgevat worden zodat ook werkzaamheden meetellen waarbij de gezondheidstoestand van een individu wordt beoordeeld.

Herregistratie profielartsen

Artsen die in een KNMG-profielregister staan ingeschreven moeten, anders dan specialisten, ook een herregistratieverzoek voor het BIG-register indienen. De KNMG heeft zich de afgelopen jaren ingezet om aan deze dubbele registratie een praktische invulling te geven. Een praktische regeling is door de minister toegezegd.


Specifieke informatie

 • Basisartsen moeten elke vijf jaar herregisteren.

  Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet u tenminste 2080 uur werkervaring hebben. De werkzaamheden mogen niet langer dan twee jaar onderbroken zijn. Is dat wel het geval, dan tellen alleen de uren na de onderbreking mee.

  Welke uren tellen mee?

  De werkzaamheden die meetellen moeten

  • Op het gebied van de ‘individuele gezondheidszorg’ liggen, en
  • op het deskundigheidsgebied van de arts liggen.

  Welke werkzaamheden hiertoe worden gerekend wordt nader uitgewerkt in het beoordelingskader voor artsen. De KNMG staat daarbij voor een brede uitleg van deze normen. De KNMG verwacht dat dit beoordelingskader na de zomer gereed is.

  Geen individuele gezondheidszorg

  Voorbeelden uit de jurisprudentie van handelingen die niet vallen onder de individuele gezondheidszorg, zijn handelingen die gedaan worden in de hoedanigheid van:

  • arts, lid van Raad van Bestuur
  • arts, beleidsmedewerker

  Naast deze werkzaamheden tellen werkzaamheden van docenten aan de geneeskunde opleiding mee als  gelijk gestelde werkzaamheden. Het moet gaan om onderwijs in de verschillende centrale vakgebieden.

  Hoe gaat herregistratie als basisarts in zijn werk?

  U moet zelf een aanvraag voor herregistratie bij het BIG-register doen. Dit doet u door een formulier in te vullen waarop u uw werkervaring in de afgelopen periode invult. Steekproefsgewijs worden controles uitgevoerd. Als u binnen de steekproef valt, dient u op verzoek met bewijsstukken uw eigen verklaring te onderbouwen. Zie daarvoor www.big-register.nl

  Bewijsstukken beroepsbeoefenaren in loondienst

  Welke stukken voldoende zijn voor het onderbouwen van een individuele aanvraag voor herregistratie is afhankelijk van uw situatie. Bent u in loondienst dan komen de volgende stukken daarvoor bijvoorbeeld in aanmerking:

  • de individuele arbeidsovereenkomst  of aanstellingsbesluit, waarin is opgenomen de hoeveelheid uren per week waarbinnen werkzaamheden worden verricht die vallen binnen de deskundigheidsomschrijving van het betreffende beroep
  • een kopie van uw recente loonstrook
  • een verklaring van uw werkgever over de aard van het arbeidsverleden in de voorgaande vijf jaar (met antwoord op de vraag of de werkzaam heden zijn verricht binnen het betreffende beroepsgebied)
  • een verklaring van het uitzendbureau of een vergelijkbare instelling omtrent het aantal uren dat u in de voorgaande vijf jaar heeft gewerkt binnen het betreffende beroepsgebied
  • schriftelijke bescheiden van werkgevers dan wel instanties met nadere informatie over de duur van werkonderbrekingen in geval van ziekte, bijzonder verlof of andere omstandigheden
  • het bewijs van inschrijving in het Kwaliteitsregister van de betreffende beroepsgroep, mits de eisen die in het betreffende Kwaliteitsregister aan werkervaring worden gesteld gelijk aan dan wel hoger zijn dan de herregistratie-eisen van het basisberoep.

  Meer informatie vindt u op de website van het BIG-register.

  Bewijsstukken zelfstandige beroepsbeoefenaren

  Ook zelfstandige dan wel vrijgevestigde beroepsbeoefenaren moeten zelf beoordelen welke stukken in aanmerking komen voor onderbouwing van de aanvraag.

  Zij hebben jegens de Belastingdienst een plicht tot het bijhouden van bepaalde informatie. Het aanleveren van bewijs over inkomsten en daaruit gerelateerd de gewerkte uren, zou in veel gevallen geen grote, extra belasting hoeven op te leveren. De volgende bewijsstukken komen bijvoorbeeld in aanmerking voor nadere onderbouwing van de aanvraag:

  • een accountantsverklaring waarin wordt gemeld dat het aannemelijk is dat de beroepsbeoefenaar in de voorgaande vijf jaar een bepaald aantal uren werkervaring heeft opgedaan. Dit kan de accountant afleiden uit omzet (na verdiscontering met vervuilende factoren) uitgezet tegen het gehanteerde uurtarief, doorgefactureerde uren aan patiënten, dan wel het aantal verrichtingen. Ook kan deze inzicht geven in eventuele werkonderbrekingen
  • de accountantsverklaring kan onderbouwd worden met een afschrift van de bladzijde uit de voorgaande vijf jaarverslagen van de winst- en verliesrekening waaruit de omzet uit die betreffende jaren blijkt
  • afschriften van belastingaangiften, indien deze een indicatie vormen voor het aantal gewerkte uren binnen het deskundigheidsgebied
  • een kopie van inschrijving in Kamer van Koophandel met omschrijving van de onderneming of praktijk
  • bij (tijdelijke) waarneming in een andere praktijk een kopie van de schriftelijke waarnemingsovereenkomst (waaruit kan blijken voor hoeveel uren de waarneming is aangegaan) dan wel een verklaring van de verantwoordelijke van die praktijk over het aantal uren dat de beroepsbeoefenaar binnen die praktijk heeft gewerkt
  • het bewijs van inschrijving in het Kwaliteitsregister van de betreffende beroepsgroep, mits de eisen die in het betreffende Kwaliteitsregister aan werkervaring worden gesteld gelijk aan dan wel hoger zijn dan de herregistratie-eisen van het basisberoep

  Meer informatie vindt u op de website van het BIG-register.

  Bewijsstukken van werkervaring opgedaan in landen binnen EER-gebied

  Hebt u werkervaring opgedaan binnen het EER-gebied, dan gelden voor u dezelfde eisen wat betreft duur, spreiding en aard van de werkzaamheden. Ook gelden dezelfde regels met betrekking tot de bewijslast als ten aanzien van werkervaring opgedaan in Nederland.

  Bewijsstukken werkervaring buiten EER

  Hebt u werkervaring opgedaan binnen het EER-gebied maar in een beroep waarop de automatische erkenning niet van toepassing is? Of in een land dat geen partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland? Dan moet u de bewijsstukken direct bij uw aanvraag aanleveren. Het moet gaan om stukken waaruit de omvang, duur en aard van de daar verrichte werkzaamheden blijkt.

  Het EER-gebied omvat de volgende landen:

  Bulgarije, (Grieks) Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden
  En: Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland

 • Als profielarts moet u, naast herregistratie als profielarts, tevens een verzoek tot herregistratie in het BIG-register doen. In tegenstelling tot geregistreerde specialisten geldt er voor profielartsen geen automatische koppeling met het BIG-register. Dat betekent dat u een aanvraag moet doen voor herregistratie in het BIG-register. De KNMG pleit voor een praktische uitwerking waarbij een bewijs van inschrijving in een profielregister voldoende is ter onderbouwing van de herregistratie-aanvraag in het BIG-register.

  Dit geldt voor de volgende profielregisters:

  • Arts tuberculosebestrijding KNMG
  • Forensisch arts KNMG 
  • Arts infectieziektebestrijding KNMG
  • Jeugdarts KNMG 
  • Arts medische milieukunde KNMG
  • Spoedeisendehulparts KNMG
  • Arts beleid en advies KNMG 
  • Arts indicatie en advies KNMG 
  • Ziekenhuisarts KNMG
  • Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde KNMG
  • Verslavingsarts KNMG
  • Donorarts KNMG

  Tarief

  Het BIG-register wordt onder verantwoordelijkheid van de minister bijgehouden. Voor de herregistratie in dat register zal de minister een tarief berekenen. Er gelden twee tarieven:

  Basistarief

  Voor de behandeling van de aanvraag tot herregistratie is de aanvrager een bedrag van € 65,-- verschuldigd. Dit tarief geldt ook voor profielartsen. Met dit tarief worden de kosten betaald van behandeling van de aanvraag, het innen van de verschuldigde bedragen, het verrichten van de steekproefsgewijze controle op de juistheid van de ingediende aanvragen, het beoordelen van bewijsstukken en het aanschrijven van alle ingeschrevenen een half jaar voor het aflopen van de registratieperiode.

  Onderhoudstarief

  Daarnaast is voor het ingeschreven zijn in het BIG-register een bedrag van € 20,-- verschuldigd. Dit dient ter dekking van kosten voor het bijhouden van mutaties in het register, voor het verstrekken van informatie aan derden over de ingeschrevenen, het beantwoorden van vragen van de ingeschrevenen zelf en het actueel houden van voorlichtingsmateriaal en de informatie op de website. Beide bedragen moeten tegelijkertijd worden betaald alvorens de aanvraag in behandeling kan worden genomen. Als de beoordeling van de aanvraag er uiteindelijk toe leidt dat de aantekening in het BIG-register niet wordt gemaakt, dan is het onderhoudstarief niet verschuldigd en wordt dit terugbetaald.

  Zie ook:

  Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) - herregistratie

 • Als u geregistreerd staat in een specialistenregister dat door de KNMG (RGS) wordt bijgehouden, dan staat u automatisch ook in het BIG-register geregistreerd. Uw registratie in het BIG-register wordt namelijk niet doorgehaald zo lang u in een KNMG-specialistenregister ingeschreven staat. De koppeling tussen deze twee registers is gelegd omdat een afzonderlijke herregistratietoets van specialisten voor het basisberoep niet nodig is. De eisen voor herregistratie als specialist liggen namelijk hoger dan de eisen voor herregistratie als beoefenaar van het basisberoep.

  Wat als ik mijn registratie als specialist verlies?

  Als u niet meer voldoet aan de eisen voor herregistratie als specialist, dan wordt u als specialist doorgehaald. U mag dan uw specialistentitel slechts voeren met de toevoeging ‘niet praktiserend’. Omdat u dan niet meer in het specialistenregister staat komt u niet meer in aanmerking voor een automatische (her)registratie in het BIG-register. Dat betekent dat u dan uw artsentitel verliest, tenzij u een verzoek tot herregistratie als arts indient. Of u in dat geval uw BIG-registratie als arts behoudt, wordt getoetst door het BIG-register. Blijkt dat u ook niet (meer) voldoet aan de herregistratie-eisen voor het BIG-register, dan verliest u tevens uw artsentitel. U mag zich arts niet praktiserend noemen.
  Om geregistreerd te blijven in het BIG-register moet u voldoen aan de eisen die daarvoor gelden (zie eisen voor herregistratie).

  Moet ik apart betalen voor registratie in het BIG-register?

  Ja. Als specialist wordt u automatisch in het BIG-register ge(her)registreerd. Wel is het nodig dat u daarvoor een tarief betaalt. De minister zal dit tarief via de specialistenregistratie gaan heffen. Dit betekent dat het door de minister bepaalde tarief om ingeschreven te staan in het BIG-register via de KNMG (RGS) bij u in rekening zal worden gebracht. Het gaat om een bedrag van € 20.

  Voor welke specialismen geldt dit?

  anesthesiologie; artsen maatschappij en gezondheid; bedrijfsartsen; cardiologie; cardio-thoracale chirurgie; dermatologie en venerologie; geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten; heelkunde; huisartsgeneeskunde; interne geneeskunde; keel- neus- oorheelkunde; kindergeneeskunde; klinische genetica; klinische geriatrie; longziekten en tuberculose; maag-darm-leverziekten; medische microbiologie; neurochirurgie; neurologie; nucleaire geneeskunde; obstetrie en gynaecologie; oogheelkunde; orthopedie; pathologie; plastische chirurgie; psychiatrie; radiologie; radiotherapie; reumatologie; revalidatiegeneeskunde; specialisme ouderengeneeskunde; sportgeneeskunde; urologie; verzekeringsartsen.

  Zie ook:

  Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) - herregistratieKNMG-jurist Diederik van Meerbergen


Gerelateerde berichten

Datum   Titel
29-10-2015   Invoering herregistratie basisartsen uitgesteld tot 1 januari 2018
16-07-2015   Basis- en profielartsen opgelet! Per 1 januari 2017 herregistratie BIG-register
19-11-2014   Herregistratie basisarts: brede werknorm
04-07-2014   Veel vragen over herregistratie basisartsen
11-12-2012   Invoering herregistratie van basisartsen
16-12-2011   Basisartsen en profielartsen opgelet! Herregistratie wordt ingevoerd
19-05-2011   Kleine stap herregistratie basisartsen
19-04-2011   Vragen Kamercommissie over periodieke registratie basisartsen
01-10-2010   Bezwaren KNMG tegen herregistratie basisartsen vinden gehoor
13-09-2010   Herregistratie basisartsen: onnodig en niet werkbaar


Zie ook:


Vragen?

BIG-informatielijn: 0900 89 98 225 (maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur)
E-mail: info@bigregister.nl
Twitter: @BIGregister
Website: www.bigregister.nl

Gerelateerde informatie

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd