Herregistratie BIG-register

Op 1 januari 2018 moeten veel basis- en profielartsen zich voor de eerste keer herregistreren in het BIG-register van het CIBG. Herregistratie is mogelijk op grond van relevante werkervaring. Welke werkervaring mag meetellen is nader uitgewerkt in het zogenoemde beoordelingskader voor artsen.

Sinds 1 januari 2012 geldt voor iedere arts de verplichting om zich na een termijn van vijf jaren te herregistreren in het BIG-register. In overleg met de KNMG heeft de minister de verplichting tot herregistratie met een jaar (t/m 31 december 2017) uitgesteld. De KNMG heeft de afgelopen jaren diverse overleggen gevoerd met het ministerie om de eisen te verhelderen. De uitkomsten daarvan zijn in het beoordelingskader voor artsen opgenomen.

Met de uitkomsten is er duidelijkheid gekomen voor onder meer promovendi, profielartsen en medisch adviseurs.

Relevante werkervaring

De eisen voor herregistratie zijn wettelijk vastgelegd. In het kort komen die er op neer dat in vijf jaar tijd 2080 uur werkervaring moet zijn opgedaan. Alleen werkervaring in de individuele gezondheidszorg en binnen het deskundigheidsgebied van de arts mag meetellen. Het blijft in veel gevallen afhankelijk van uw specifieke situatie of uw werkzaamheden kunnen meetellen. Het beoordelingskader voor artsen kan u helpen bij het bepalen of uw werkzaamheden aan de norm voldoen.  Daarin is ook aangegeven welke werkzaamheden als ‘gelijkgestelde werkzaamheden’ kunnen meetellen.

Als werkzaamheden niet voldoen

De arts die niet genoeg uren werkervaring heeft, of waarvan de uren niet voldoen aan de vereisten, kan zich herregistreren na het volgen van een scholingsprogramma. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) stelt dat programma op en VUmc voert dit uit. Meer informatie over het scholingsprogramma vindt u hier.

Gevolgen van de doorhaling als arts

Bent u niet op tijd met uw aanvraag voor herregistratie of voldoet u niet aan de criteria, dan wordt uw inschrijving doorgehaald. Dit betekent dat de rechten en plichten die verbonden zijn aan uw inschrijving in het BIG-register vervallen. U bent dan niet meer bevoegd om handelingen te verrichten die waren verbonden aan deze beroepstitel. Dit betekent dat u geen recepten meer mag schrijven en geen voorbehouden handelingen meer mag verrichten op eigen gezag. Ook mag u dan niet langer de titel arts voeren. Wel mag u deze titel gebruiken met de toevoeging ‘niet praktiserend’. Met de toevoeging ‘niet praktiserend’ laat u zien dat u de opleiding tot arts heeft gevolgd. Tegelijkertijd voorkomt u dat derden de indruk krijgen dat u nog bevoegd bent. Na uw doorhaling valt u niet meer onder het tuchtrecht. Wel blijft uw geheimhoudingsplicht gelden over de gegevens die u verkreeg als arts. Zonder die garantie wordt het beroepsgeheim immers uitgehold.

Specifieke informatie

 • Ik ben basisarts

  Basisartsen moeten elke vijf jaar herregisteren.

  Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet u tenminste 2080 uur werkervaring hebben. De werkzaamheden mogen niet langer dan twee jaar onderbroken zijn. Is dat wel het geval, dan tellen alleen de uren na de onderbreking mee.

  Welke uren tellen mee?

  De werkzaamheden die meetellen moeten

  • Op het gebied van de ‘individuele gezondheidszorg’ liggen, en
  • op het deskundigheidsgebied van de arts liggen.

  Welke werkzaamheden hiertoe worden gerekend is nader uitgewerkt in het beoordelingskader voor artsen.

  Preventieve gezondheidszorg

  Ook werkzaamheden in de preventieve gezondheidszorg tellen mee:
  De werkzaamheden op het gebied van gezondheidspreventie kunnen worden meegeteld  indien het gaat om het bewaken, bevorderen of het behoeden voor verslechtering van de gezondheidstoestand van individuele personen of wanneer deze werkzaamheden weerslag hebben op de individuele gezondheidszorg.

  Geen individuele gezondheidszorg

  Voorbeelden van werkzaamheden die volgens de wet geen ’individuele gezondheidszorg’ zijn:

  • arts, lid van Raad van Bestuur
  • arts, beleidsmedewerker

  Promovendi en docenten: Gelijkgestelde werkzaamheden

  Werkzaamheden van docenten en promovendi worden gelijkgesteld als relevante werkervaring.

  De urennorm voor de gelijkgestelde werkzaamheden is gelijk aan de urennorm voor herregistratie op basis van reguliere werkervaring (2080 uur in vijf jaar). Als bewijs geldt een werkgeversverklaring van de onderwijsinstelling met een gedetailleerde functieomschrijving en een overzicht van de gedoceerde vakken met bijbehorende tijdsbelasting. Per opleiding is een model werkgeversverklaring voor docenten beschikbaar op de website van het BIG-register.  Zie voor nadere informatie daarover ook het beoordelingskader.

  Hoe gaat herregistratie als basisarts in zijn werk?

  U ontvangt van het BIG-register (het CIBG) een brief waarin u wordt gewezen op de naderende herregistratie. U moet vervolgens zelf een aanvraag voor herregistratie bij het BIG-register doen. Dit doet u door op een formulier in te vullen hoeveel uur relevante werkervaring u in de afgelopen vijf jaar heeft verricht. Steekproefsgewijs worden controles uitgevoerd. Als u binnen de steekproef valt, dient u op verzoek uw eigen verklaring met bewijsstukken te onderbouwen. Voor artsen in loondienst en zelfstandige beroepsbeoefenaren gelden verschillende bewijsstukken. Zie daarvoor de website van het BIG-register.

  Bewijsstukken van werkervaring opgedaan in landen binnen EER-gebied

  Hebt u werkervaring opgedaan binnen het EER-gebied, dan gelden voor u dezelfde eisen wat betreft duur, spreiding en aard van de werkzaamheden. Ook gelden dezelfde regels met betrekking tot de bewijslast als ten aanzien van werkervaring opgedaan in Nederland.

  Bewijsstukken werkervaring buiten EER

  Hebt u werkervaring opgedaan buiten het EER-gebied of Zwitserland? Dan moet u de bewijsstukken direct bij uw aanvraag aanleveren. Het moet gaan om stukken waaruit de omvang, duur en aard van de daar verrichte werkzaamheden blijkt.

  Het EER-gebied omvat de volgende landen:

  Bulgarije, (Grieks) Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

  En: Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

 • Ik ben profielarts

  Als profielarts moet u, naast herregistratie als profielarts, tevens een verzoek tot herregistratie in het BIG-register doen. In tegenstelling tot geregistreerde specialisten geldt er voor profielartsen geen automatische koppeling met het BIG-register.

  Het bewijs van inschrijving in het profielregister kan als basis dienen voor herregistratie in het BIG-register. Bij de registratie in een profielregister is immers al aangetoond dat voldoende uren gewerkt zijn in de individuele gezondheidszorg.

  Dit geldt voor de volgende profielregisters:

  • Arts tuberculosebestrijding KNMG
  • Forensisch arts KNMG
  • Arts infectieziektebestrijding KNMG
  • Jeugdarts KNMG
  • Arts medische milieukunde KNMG
  • Spoedeisendehulparts KNMG
  • Arts beleid en advies KNMG
  • Arts indicatie en advies KNMG
  • Ziekenhuisarts KNMG
  • Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde KNMG
  • Verslavingsarts KNMG
  • Donorarts KNMG

  Kosten

  Het BIG-register wordt onder verantwoordelijkheid van de minister bijgehouden. Voor de herregistratie in dat register berekent de minister een tarief. De totale kosten van herregistratie zijn €85,-.

  Zie ook:

 • Ik ben specialist

  Als u geregistreerd staat in een specialistenregister dat door de KNMG (RGS) wordt bijgehouden, dan staat u automatisch ook in het BIG-register geregistreerd. Uw registratie in het BIG-register wordt namelijk niet doorgehaald zo lang u in een specialistenregister staat ingeschreven. De koppeling tussen deze twee registers is gelegd omdat een afzonderlijke herregistratietoets van specialisten voor het basisberoep niet nodig is. De eisen voor herregistratie als specialist liggen hoger dan de eisen voor herregistratie als beoefenaar van het basisberoep.

  Wat als ik mijn registratie als specialist verlies?

  Als u niet meer voldoet aan de eisen voor herregistratie als specialist, dan wordt u als specialist doorgehaald. U mag dan uw specialistentitel voeren met de toevoeging ‘niet praktiserend’. Omdat u dan niet meer in het specialistenregister staat komt u niet meer in aanmerking voor een automatische (her)registratie in het BIG-register. Dat betekent dat u dan ook uw artsentitel verliest, tenzij u een verzoek tot herregistratie als arts indient. Of u in dat geval uw BIG-registratie als arts behoudt, wordt getoetst door het BIG-register. Blijkt dat u ook niet (meer) voldoet aan de herregistratie-eisen voor het BIG-register, dan verliest u tevens uw artsentitel. U mag zich ‘arts niet praktiserend’ noemen.

  Om geregistreerd te blijven in het BIG-register moet u voldoen aan de eisen die daarvoor gelden (zie eisen voor herregistratie basisarts).

  Moet ik apart betalen voor registratie in het BIG-register?

  Ja. Als specialist wordt u automatisch in het BIG-register ge(her)registreerd. Wel is het nodig dat u daarvoor een tarief betaalt. De minister bepaalt dit tarief Het gaat om een bedrag van € 20 (voor een periode van 5 jaar).

Zie ook:

Vragen?

BIG-informatielijn: 0900 89 98 225 (maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur)
E-mail: info@bigregister.nl
Twitter: @BIGregister
Website: www.bigregister.nl

Terug naar boven Stel uw vraag!
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.