Delen via

Werking van het tuchtrecht – extra duiding nodig

December 2019
‘Hoe kunnen artsen meer leren van het tuchtrecht?’ en ‘welke ondersteuning heeft u nodig vanuit de KNMG bij een tuchtprocedure?’, dat waren de centrale vragen van het onderzoek naar de huidige werking van het tuchtrecht. Dit onderzoek heeft nog een extra deelanalyse nodig op leeftijd om eventuele significante verschillen te kunnen duiden in de antwoorden, om te komen tot bruikbare inzichten. Een inhoudelijke terugkoppeling volgt naar aanleiding van de nieuwe resultaten.  

ABS: 80% van de artsen wil leren hoe je middelengebruik of verslaving bespreekbaar maakt

September 2019
Ook het team van ABS-artsen bedankt u nadrukkelijk voor uw medewerking en heeft veel gehad aan uw bijdrage. In dit onderzoek stond de vraag centraal hoe u omgaat met vermoedens van overmatig middelengebruik bij een collega. De belangrijkste en opvallendste resultaten zijn:  

  •  7 op de 10 artsen willen beleidsregels met betrekking tot middelengebruik en verslaving op de werkvloer. 
  • Patiëntveiligheid en zorgen om een collega zijn de belangrijkste redenen om vermoedens van middelengebruik en verslaving te bespreken. 
  • 80% van de artsen wil leren hoe je een vermoeden van middelengebruik of verslaving bespreekbaar kunt maken. 
  • 8 op de 10 artsen voelen zich betrokken bij collega-artsen en hun persoonlijke situatie. 
  • 76% van de artsen vindt dat ze een gezonde leefstijl moeten hebben als voorbeeld voor de maatschappij. 

 Bovengenoemde resultaten zijn verwerkt in het campagnemateriaal van het bewustwordingsproject van ABS-artsen. Hiernaast zijn deze resultaten leidend geweest voor de ontwikkeling van de toolkit die klaarstaat voor publicatie. Met het oog op de coronacrisis wordt hier een gepast moment voor gezocht.  

 Persoonlijke werkaantekeningen niet van betekenis voor patiënten, wel van waarde voor de arts

Augustus 2019
Reden voor het onderzoek naar de waarde van persoonlijke werkaantekeningen was dat de KNMG periodiek vragen van artsen krijgt over het gebruik van persoonlijke werkaantekeningen. Of ze bijvoorbeeld tot het medisch dossier behoren, welke regels gelden rondom vernietiging en bewaren en of een patiënt recht heeft op inzage in deze aantekeningen. 

Omdat patiënten door de Wabvpz per 1 juli 2020 recht krijgen op elektronische inzage in hun medische dossiers leverde die laatste vraag discussie op. Daarom vroegen wij u naar het gebruik van persoonlijke werkaantekeningen en de knelpunten die u in de praktijk ervaart. De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is dat vier op de tien artsen weleens persoonlijke werkaantekeningen maakt en driekwart van die artsen deze aantekeningen onmisbaar vindt. Bijna de helft van de ondervraagde artsen vindt het bezwaarlijk als patiënten persoonlijke werkaantekeningen kunnen inzien, omdat deze aantekeningen vaak voor het gedachteproces bedoeld zijn en bestaan uit vermoedens en overwegingen. Voor patiënten behoeven deze aantekeningen toelichting, om ze juist te kunnen interpreteren. Deze resultaten wil de KNMG op een gepast moment in de vorm van een artikel publiceren in Medisch Contact. Daarbij zullen we onder andere ook ingaan op de verhouding tussen persoonlijke werkaantekeningen en het medisch dossier, welke regels er gelden rondom vernietiging en bewaren en of een patiënt recht heeft op inzage en een afschrift van persoonlijke werkaantekeningen. 

Informatievoorziening levenseinde en Euthanasie en dementie kan beter

Juni 2019
In juni 2019 heeft u gelegenheid gehad om uw mening te geven over twee peilingen vanuit ons programma Passende zorg in de laatste levensfase. De ene vragenlijst betrof de informatievoorziening op de KNMG website over het levenseinde. Uw reacties worden meegenomen bij het (her)inrichten van dossiers over dit onderwerp op onze website. De informatie sluit straks beter aan bij wat u belangrijk vindt en zal gemakkelijker te vinden zijn. De andere peiling was in het kader van het project ‘Euthanasie en dementie’. De resultaten van deze raadpleging worden na de zomer uitgediept in focusgroepen waarin artsen aan de hand van concrete casussen met elkaar in gesprek gaan. Zo krijgen we meer inzicht in de besluitvorming van artsen en achterhalen we welke factoren daarbij een rol spelen. Daarnaast kunnen we hierdoor nog beter zien waar de ondersteuningsbehoefte van artsen ligt als het gaat om de besluitvorming bij euthanasie. We verwachten dat de KNMG-visie op euthanasie bij dementie in de loop van 2020 beschikbaar is. 

E-Health monitor

April 2019
Ook dit jaar heeft u weer de gelegenheid gehad om mee te werken aan de E-Health monitor van NictiZ. Een jaarlijks onderzoek onder artsen, verpleegkundigen en patiënten in opdracht van het ministerie van VWS over het gebruik van E-health in de zorg.  

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in het rapport ‘eHealth-monitor 2019’ en worden in november (door het ministerie van VWS) aan de Tweede Kamer aangeboden. De resultaten van de eHealth-monitor 2013 tot en met 2018 vindt u op de website www.ehealth-monitor.nl. De resultaten van 2019 worden eveneens in november op deze website gepubliceerd. 

Beroepsgeheim: Artsen maken zich zorgen over het gemak waarmee patiënten hun medisch dossier delen

Maart 2019
Als onderdeel van een groter onderzoek naar het medisch beroepsgeheim, vroegen we u hoe u tegen het beroepsgeheim aankijkt en of u ervaart dat dit onder druk staat. Uit de raadpleging blijkt dat u het beroepsgeheim als (zeer) belangrijk ervaart en dat er wel degelijk sprake is van druk. 6 op de 10 artsen ervaart druk op het beroepsgeheim in de dagelijkse praktijk. 70% van de artsen ervaart dat het beroepsgeheim in zijn algemeenheid onder druk staat. Onder psychiaters (88%) ligt dit significant hoger. De druk wordt vooral toegewezen aan instanties die steeds vaker om medische gegevens vragen en (nieuwe) wetten die afbreuk doen aan het medisch beroepsgeheim, of ervaren druk vanuit familieleden. 75% van de respondenten geeft aan meer praktische richtlijnen en handvatten van de KNMG nodig te hebben.  

Dit zijn relevante inzichten voor ons. Op dit moment werken we als KNMG een aanpak ‘beroepsgeheim’  uit met daarin onder andere aandacht voor effectieve en praktijkgerichte ondersteuning voor artsen en daarnaast stevige lobby, vroegtijdige beïnvloeding en monitoring van wetgeving. 

Strafrechtelijk onderzoek naar de uitvoering van euthanasie zorgt niet voor grotere terughoudendheid onder artsen

Januari 2019
Eind 2018 werd diverse malen in de media gesuggereerd dat artsen terughoudender zijn geworden in het uitvoeren van euthanasie. Deze grotere terughoudendheid zou onder andere zijn veroorzaakt doordat het OM in 2018 bekend maakte een aantal strafrechtelijk onderzoeken te beginnen naar meldingen van euthanasie.  In onze peiling gaf een overgrote meerderheid aan dat uw houding ten opzichte van euthanasie en hulp bij zelfdoding het afgelopen jaar niet is veranderd (80%). Een kleiner deel van u (14%) gaf aan wel iets terughoudender te zijn geworden bij het uitvoeren van euthanasie. Dit is echter niet zozeer uit angst voor vervolging, zoals de media suggereren, maar respondenten geven aan vooral de emotionele belasting zwaar te vinden en te worstelen met de toenemende druk van patiënten en naasten om euthanasie uit te voeren. 

De uitslag van deze peiling helpt ons om te reageren op persvragen en om onjuiste suggesties te weerleggen. Daarnaast geeft het ons meer inzicht in waar artsen mee worstelen bij de uitvoering van euthanasie, zodat wij onze ondersteuning daar op kunnen afstemmen.  

Delen via

Terug naar boven
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.
Cookie instellingen aanpassen

Deze pagina maakt gebruik van cookies voor optimale werking van de website en kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Voor meer informatie over cookies zie onze cookieverklaring. disclaimer