Delen via

Klachten en claims

Dossiers

Praktijkdilemma's

 • Ben ik als arts verplicht om te getuigen in een rechtszaak?

  Casus

  Een tijdje geleden kwam er een man op mijn spreekuur met een bebloede mond en drie losse tanden. Hij vertelde dat het letsel was ontstaan door een val over een loszittende stoeptegel. De man was woest op de gemeente, omdat hij zich al eerder had beklaagd over de bestrating. Kort daarna ontving ik een aangetekende brief van de advocaat van deze man. Hierin word ik opgeroepen om te getuigen in een rechtszaak tegen de gemeente. Ben ik verplicht om te getuigen?

  Advies

  Als u met een aangetekende brief of een dagvaarding bent opgeroepen om te getuigen in een rechtszaak, dan bent u in beginsel verplicht om op de zitting te verschijnen. U bent echter niet verplicht om op de zitting een getuigenis af te leggen, als u daarmee uw beroepsgeheim zou schenden.

  Toelichting

  In civiele procedures kunnen beide partijen getuigen oproepen. Ook de rechter kan dat doen, al dan niet uit eigen beweging. Het oproepen van een getuige moet gebeuren met een aangetekende brief of een dagvaarding. Ontvangt u zo’n oproep, dan bent u verplicht om op de zitting te verschijnen.

  Wordt u opgeroepen met een niet-aangetekende brief, dan is dat geen wettige oproep. U bent dan niet verplicht om te verschijnen. Wel ligt het in dat geval voor de hand om contact op te nemen met degene die u oproept; mogelijk volgt er later alsnog een officiële oproep of is uw verschijning niet zo belangrijk.

  Beroepsgeheim en verschoningsrecht
  Artsen kunnen vanwege hun beroepsgeheim een beroep doen op het verschoningsrecht. Dat betekent dat u het recht heeft om vragen van de rechter niet te beantwoorden, als u daardoor uw beroepsgeheim zou schenden. Kunt u een beroep doen op het verschoningsrecht, dan moet u wel op de zitting verschijnen, maar bent u niet verplicht om een getuigenis af te leggen. Het is aan de rechter om te beslissen of u zich op het verschoningsrecht kunt beroepen of niet.

  Wat te doen als u als getuige bent opgeroepen?
  Bent u door (de advocaat van) een van de partijen opgeroepen als getuige? En voorziet u dat u zich op uw verschoningsrecht gaat beroepen? Neem dan contact op met (de advocaat van) deze partij en informeer welke vragen u kunt verwachten. Bepaal vervolgens of uw beroepsgeheim de beantwoording van die vragen in de weg staat en zo ja, laat dat dan aan de partij weten. Deze kan dan besluiten om de oproep in te trekken, omdat uw verschijning op de zitting niets meer toevoegt aan het pleidooi van de advocaat. Daarmee bespaart u zich veel tijd en moeite.

   Als de (advocaat van de) partij de oproep toch handhaaft, bent u wel verplicht om op de zitting te verschijnen. Op de zitting kunt u zich dan op uw verschoningsrecht beroepen.

  Wat mag u wel zeggen als u zich niet op het verschoningsrecht beroept?
  U mag juridisch gezien alleen getuigen over feiten die u zelf heeft waargenomen. Als u niet heeft gezien hoe uw patiënt gewond is geraakt, kunt u daarover niet getuigen. Ook is het niet toegestaan om antwoorden te geven die een oordeel in zich dragen. U moet zich daarom beperken tot feitelijke informatie. Dit volgt uit de KNMG- richtlijn Omgaan met medische gegevens .

  Meer informatie

 • Hoe werkt het tuchtrecht?

  Casus

  Er is een klacht tegen mij ingediend bij de tuchtrechter. Hoe werkt het tuchtrecht precies, wat kan ik doen en wat kan ik verwachten?

  Advies

  Deel informatie met werkgever en collega’s
  Een tuchtklacht is voor een arts buitengewoon belastend. Daarom is het eerste advies om een tuchtklacht niet voor uzelf te houden, maar te delen met uw eventuele werkgever en collega’s. Het is van belang dat zij weten wat er speelt, zodat zij u kunnen steunen. Op grond van uw toelatings- en arbeidsovereenkomst bent u vaak ook verplicht om uw leidinggevende of directie te informeren.

  Vraag hulp bij het voeren van de procedure
  Het is belangrijk dat u juridische bijstand vraagt. Zorginstellingen kunnen die bijstand vaak verlenen, bijvoorbeeld via hun jurist of verzekeraar. Rechtsbijstandsverzekeraars willen vaak van het begin af aan betrokken zijn bij de ondersteuning van uw procedure. Dit geldt ook als u een beroep wilt doen op uw persoonlijke rechtsbijstandsverzekeraar. In de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens  vindt u informatie over het gebruik van medische gegevens in de tuchtprocedure.

  Wees op de hoogte van het verloop van de procedure
  Het verloop van een tuchtrechtelijke procedure verschilt per klacht. U ontvangt van het regionaal tuchtcollege op uw werk- of woonadres een brief met daarbij het klaagschrift. In de brief staat wat er van u wordt verwacht. Op de website van de tuchtcolleges vindt u de informatiefolder ‘Klachten over uw zorg’ met een zeer uitgebreide uitleg over het verloop van de procedure.

  Toelichting

  Tuchtrecht
  Het tuchtrecht voor de gezondheidszorg is geregeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Dit tuchtrecht is van toepassing op individuele zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register; artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, orthopedagoog-generalisten, fysiotherapeuten, klinisch technologen, verloskundigen, verpleegkundigen en physician assistants.

  Klagers kunnen een klacht indienen bij een van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg (RTG). Zij kunnen hierbij worden ondersteund door een tuchtklachtfunctionaris. De volgende personen of instanties zijn volgens de wet BIG bevoegd om te klagen:

  • de rechtstreeks belanghebbende (vaak de patiënt zelf, of diens nabestaanden);

  • degene die aan de beklaagde zorgverlener een opdracht heeft verstrekt;

  • de werkgever of het bestuur van een instelling waar de beklaagde zorgverlener werkzaam is;

  • de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

  Twee tuchtnormen

  Het RTG toetst de klacht aan twee ‘tuchtnormen’ uit de Wet BIG:

  • De eerste tuchtnorm1 betreft het handelen of nalaten in strijd met de zorg die de beroepsbeoefenaar behoort te verlenen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het stellen van een verkeerde of te late diagnose, het onvoldoende informeren van de patiënt over de behandeling, het voorschrijven van verkeerde medicijnen of het schenden van het beroepsgeheim. De beroepsbeoefenaar moet niet alleen zorgvuldig handelen ten opzichte van de patiënt, maar ook ten opzichte van diens familie.

  • De tweede tuchtnorm2 omvat ‘enig ander handelen of nalaten in strijd met hetgeen een behoorlijk beroepsbeoefenaar betaamt’. Hieronder kunnen diverse zaken vallen waaronder verzekeringsfraude, het niet toelaten van een collega tot een waarneemregeling of onjuist optreden in de media.

  Tuchtmaatregelen

  Aan de hand van deze tuchtnormen bepaalt de tuchtrechter of het tuchtrecht van toepassing is en of de klacht gegrond is. Als het RTG de klacht gegrond verklaart, kan het verschillende maatregelen opleggen:

  • waarschuwing;

  • berisping;

  • geldboete van ten hoogste 4.500 euro;

  • (voorwaardelijke) schorsing van de inschrijving in het BIG-register voor maximaal 1 jaar;

  • gedeeltelijke ontzegging om het beroep uit te oefenen;

  • doorhaling in het BIG-register;

  • binding aan bijzondere voorwaarden om het beroep uit te oefenen waarvoor de beroepsbeoefenaar in het register is ingeschreven.

  Bij een doorhaling kan het tuchtcollege ook een beroepsverbod opleggen, als ‘gedragingen van de beroepsbeoefenaar een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid van personen’. In dat geval mag de beroepsbeoefenaar op geen enkele wijze meer werkzaam zijn binnen de individuele gezondheidszorg.

  Het RTG kan een klacht ook gegrond verklaren zonder een maatregel op te leggen. Bijvoorbeeld als de ernst van het handelen of nalaten beperkt is.

  Openbaarmaking

  Alle beroepsbeperkende maatregelen worden standaard gepubliceerd. Dit geldt voor een (voorwaardelijke) schorsing van de inschrijving in het BIG-register, een gedeeltelijke ontzegging om het beroep uit te oefenen en een doorhaling in het BIG-register. Deze openbaarmaking vindt plaats via een aantekening in het BIG-register, een publicatie in de Staatscourant en in een of meer lokale dag- of weekbladen, en plaatsing op een lijst op de website van het BIG-register. Daarbij wordt de naam van de beroepsbeoefenaar vermeld en ook de maatregel en de aard van het ‘vergrijp’.  

  Als het nodig is voor het belang van de individuele gezondheidszorg, kan het tuchtcollege ook besluiten om een berisping of geldboete openbaar te maken.  

  Veel beslissingen van de tuchtcolleges staan geanonimiseerd op tuchtrecht.overheid.nl.

  Kosten van de procedure

  Het griffierecht voor klagers bedraagt 50 euro. De kosten voor juridische ondersteuning en eventueel voor het oproepen van getuigen en deskundigen, zijn in eerste instantie voor rekening van de partijen. Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan het tuchtcollege bepalen dat de aangeklaagde arts ook de kosten van het geding moet betalen die de klager heeft moeten maken. 

  Duur van de procedure
  Een procedure bij het RTG duurt gemiddeld zeven maanden.

  Hoger beroep

  Er kan hoger beroep tegen een beslissing van het Regionaal Tuchtcollege worden aangetekend bij het Centraal Tuchtcollege (CTG). De aangeklaagde zorgverlener en de IGJ zijn altijd bevoegd om in hoger beroep te gaan. De klager kan dit alleen doen als de klacht niet-ontvankelijk of ongegrond is verklaard. De klager kan geen hoger beroep instellen tegen de zwaarte van de maatregel. Het griffierecht voor het instellen van hoger beroep bedraagt 50 euro. De procedure bij het CTG duurt gemiddeld negen maanden.

  Meer informatie


  1 Artikel 47 lid 1 onder a Wet BIG.

  2 Artikel 47 lid 1 onder b Wet BIG.

Delen via

Terug naar boven
Uw browser wordt niet ondersteund. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken.
Cookie instellingen aanpassen

Deze pagina maakt gebruik van cookies voor optimale werking van de website en kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Voor meer informatie over cookies zie onze cookieverklaring. disclaimer